တ႐ုတ္၌ ေဒၚလာ ၃၃ ဒသမ ၂ သန္းတန္ဖိုးရွိ ေငြစကၠဴအတုမ်ား သိမ္းဆည္းရမိ

0
207

ေပက်င္း ဇန္နဝါရီ ၁၈

တ႐ုတ္ရဲတပ္ဖဲြ႕သည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၃ ဒသမ ၂ သန္းတန္ဖိုးရွိ ေငြစကၠဴအတုမ်ားကို သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေၾကာင္း တ႐ုတ္မီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ျပ ခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ကြမ္တုံခ႐ိုင္၌ ယြမ္ ၂၁၄ သန္း( ေဒၚလာ ၃၃ ဒသမ ၂ သန္း) တန္ဖုိးရွိ ေငြစကၠဴအတုမ်ားကုိ သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ၿပီး သံသယရွိသူ ၁၄ ဦးကိုလည္း ရဲတပ္ဖဲြ႕က ဖမ္းဆီးခ့ဲေၾကာင္း ေတာင္ပိုင္း မထ႐ိုပိုလစ္သတင္းစာက ဇန္နဝါရီ ၁၆ ရက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ရဲတပ္ဖဲြ႕သည္ ေငြစကၠဴအတုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ယမန္ႏွစ္ မတ္လကတည္းက စံုစမ္းစစ္ေဆးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ရဲတပ္ဖဲြ႕ဥည္ ရွန္ေဝ၊ ခ်ိီယန္းႏွင့္ ရွန္က်န္းၿမိဳ႕မ်ား၌ ေငြစကၠဴအတုမ်ားကုိ သိမ္းဆည္းရမိၿပီးေနာက္ သံသယရွိသူမ်ားကို ရွာေဖြခဲ့ေၾကာင္း သတင္းစာကေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ရွန္ေဝ၌ သံသယရွိသူ ရွစ္ဦးကို ဖမ္းမိခဲံၿပီး ယြမ္ ၂၄ သန္းတန္ဖိုးရွိ ေငြစကၠဴအတုမ်ားကို သိမ္းဆည္းရမိခ့ဲသည္။ ထို႔ျပင္ ယြမ္ သန္း ၁၇၀ တန္ဖိုးရွိ ေငြစကၠဴ အတုမ်ားကိုလည္း ေနာက္ထပ္သိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။

ရက္အနည္းငယ္အၾကာတြင္ ရဲတပ္ဖဲြ႔သည္ က်ံဳရွန္း၌ သံသယရွိသူ ေျခာက္ဦးကို ဖမ္းမိခ့ဲၿပီး ယြမ္ ၂၀ ဒသမ ၂ သန္းတန္ဖိုးရွိ ေငြစကၠဴ အတုမ်ားကု သိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ေငြအတု လုပ္သည့္ စက္မ်ားႏွင့္ ကိရိယာမ်ားကိုလည္း သိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။

ယင္းေငြအတုမ်ား အမ်ားျပည္သူလက္ထဲသို႔ေရာက္ရွိျခင္း မရွိေသး ေၾကာင္း၊ ေငြစကၠဴအတုမ်ားကို ေတြ႕ရွိပါက ရဲတပ္ဖဲြ႕သို႔ သတင္းေပးရန္ အမ်ားျပည္သူကုိတုိက္တြန္းထားေၾကာင္း သတင္းစာကေဖာ္ျပခဲဲ့သည္။

Source:AFP

႐ုိးေျမ

ေပက်င္း ဇန္နဝါရီ ၁၈

တ႐ုတ္ရဲတပ္ဖဲြ႕သည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၃ ဒသမ ၂ သန္းတန္ဖိုးရွိ ေငြစကၠဴအတုမ်ားကို သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေၾကာင္း တ႐ုတ္မီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ျပ ခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ကြမ္တုံခ႐ိုင္၌ ယြမ္ ၂၁၄ သန္း( ေဒၚလာ ၃၃ ဒသမ ၂ သန္း) တန္ဖုိးရွိ ေငြစကၠဴအတုမ်ားကုိ သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ၿပီး သံသယရွိသူ ၁၄ ဦးကိုလည္း ရဲတပ္ဖဲြ႕က ဖမ္းဆီးခ့ဲေၾကာင္း ေတာင္ပိုင္း မထ႐ိုပိုလစ္သတင္းစာက ဇန္နဝါရီ ၁၆ ရက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ရဲတပ္ဖဲြ႕သည္ ေငြစကၠဴအတုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ယမန္ႏွစ္ မတ္လကတည္းက စံုစမ္းစစ္ေဆးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ရဲတပ္ဖဲြ႕ဥည္ ရွန္ေဝ၊ ခ်ိီယန္းႏွင့္ ရွန္က်န္းၿမိဳ႕မ်ား၌ ေငြစကၠဴအတုမ်ားကုိ သိမ္းဆည္းရမိၿပီးေနာက္ သံသယရွိသူမ်ားကို ရွာေဖြခဲ့ေၾကာင္း သတင္းစာကေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ရွန္ေဝ၌ သံသယရွိသူ ရွစ္ဦးကို ဖမ္းမိခဲံၿပီး ယြမ္ ၂၄ သန္းတန္ဖိုးရွိ ေငြစကၠဴအတုမ်ားကို သိမ္းဆည္းရမိခ့ဲသည္။ ထို႔ျပင္ ယြမ္ သန္း ၁၇၀ တန္ဖိုးရွိ ေငြစကၠဴ အတုမ်ားကိုလည္း ေနာက္ထပ္သိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။

ရက္အနည္းငယ္အၾကာတြင္ ရဲတပ္ဖဲြ႔သည္ က်ံဳရွန္း၌ သံသယရွိသူ ေျခာက္ဦးကို ဖမ္းမိခ့ဲၿပီး ယြမ္ ၂၀ ဒသမ ၂ သန္းတန္ဖိုးရွိ ေငြစကၠဴ အတုမ်ားကု သိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ေငြအတု လုပ္သည့္ စက္မ်ားႏွင့္ ကိရိယာမ်ားကိုလည္း သိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။

ယင္းေငြအတုမ်ား အမ်ားျပည္သူလက္ထဲသို႔ေရာက္ရွိျခင္း မရွိေသး ေၾကာင္း၊ ေငြစကၠဴအတုမ်ားကို ေတြ႕ရွိပါက ရဲတပ္ဖဲြ႕သို႔ သတင္းေပးရန္ အမ်ားျပည္သူကုိတုိက္တြန္းထားေၾကာင္း သတင္းစာကေဖာ္ျပခဲဲ့သည္။

Source:AFP

႐ုိးေျမ

Leave a Reply