စြန္႔ပစ္ပစၥည္း ျပန္လည္အသံုးျပဳေရး ျမွင့္တင္ေပးမည့္ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္

0
127

ဇြန္ ၆
ေဝေဝၿဖိဳး

စြန္႔ပစ္ပစၥည္း ျပန္လည္အသံုးျပဳမွုဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားအား ပံ့ပိုးျမွင့္တင္ေပးမည့္ စီမံကိန္းသစ္တစ္ရပ္ကို မၾကာမီကာလအတြင္း Building Markets က စတင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ယင္းစီမံကိန္းတြင္ SMEs က႑အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္တင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ ၿမိဳ႕မ်ားရွိ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္မွ ေကာက္ယူရရွိထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား အေပၚ မူတည္၍ ပညာေပးလမ္းညႊန္မႈမ်ားကိုလည္း ေရးဆြဲသြားမည္ျဖစ္သည္။

“စြန္႔ပစ္ပစၥည္း ျပန္လည္အသံုးျပဳတဲ့ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ အတြင္းက သူေတြနဲ႔ တိုက္ရိုက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ျခင္းအားျဖင့္ စားသံုးသူေတြကေနစၿပီး စြန္႔ပစ္ပစၥည္း ျပန္လည္အသံုးျပဳမႈ လုပ္ငန္းေတြအထိ အားလံုးကို ေျပာင္းလဲေစမယ့္အျမင္ေတြ၊ သင္တန္းေတြကို တိတိ က်က် ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ ေပးႏိုင္မွာပါ”ဟု Building Markets ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး Ms. Karen Hsu က ေျပာသည္။

စြန္႔ပစ္ပစၥည္း ျပန္လည္အသံုးျပဳမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားရွိ သတင္းအခ်က္လက္မ်ားကို ပိုမိုပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိေစရန္ႏွင့္ အသံုးျပဳႏိုင္ခြင့္ ရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ ေပးျခင္းျဖင့္ အလားအလာရွိေသာ အစုစပ္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေဈးကြက္တီထြင္မႈမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ဖန္တီးေပးသြားမည္ဟုဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း ျပန္လည္အသံုးျပဳမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ စြန္႔ဦးတီထြင္သူေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္အတြက္ တိုးတက္ေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးရန္ႏွင့္ စြမး္ရည္ျမွင့္တင္ ေပးရန္ ယင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ အနီးကပ္လက္တြဲ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ယင္းစီမံကိန္းသည္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔အား ျပန္လည္အသံုးခ်မႈ နယ္ပယ္တြင္းရွိ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား (SMEs) ႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ပံ့ပိုးျမွင့္တင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေလလြင့္အမိႈက္ကင္းစင္ေစရန္ ရည္ရြယ္သည့္ စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

Building Markets သည္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ား (SMEs) အတြက္ အဆက္အသြယ္မ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား၊ အခြင့္အလမ္းတိုးတက္မႈမ်ားကို ရွာေဖြေပးျခင္း၊ တည္ေဆာက္ေပးျခင္း၊ ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္းအားျဖင့္ စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ အလုပ္အကိုင္မ်ားဖန္တီးမႈကို ေဆာင္ရြက္သည့္ အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ မရည္ရြယ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ဇြန္ ၆
ေဝေဝၿဖိဳး

စြန္႔ပစ္ပစၥည္း ျပန္လည္အသံုးျပဳမွုဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားအား ပံ့ပိုးျမွင့္တင္ေပးမည့္ စီမံကိန္းသစ္တစ္ရပ္ကို မၾကာမီကာလအတြင္း Building Markets က စတင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ယင္းစီမံကိန္းတြင္ SMEs က႑အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္တင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ ၿမိဳ႕မ်ားရွိ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္မွ ေကာက္ယူရရွိထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား အေပၚ မူတည္၍ ပညာေပးလမ္းညႊန္မႈမ်ားကိုလည္း ေရးဆြဲသြားမည္ျဖစ္သည္။

“စြန္႔ပစ္ပစၥည္း ျပန္လည္အသံုးျပဳတဲ့ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ အတြင္းက သူေတြနဲ႔ တိုက္ရိုက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ျခင္းအားျဖင့္ စားသံုးသူေတြကေနစၿပီး စြန္႔ပစ္ပစၥည္း ျပန္လည္အသံုးျပဳမႈ လုပ္ငန္းေတြအထိ အားလံုးကို ေျပာင္းလဲေစမယ့္အျမင္ေတြ၊ သင္တန္းေတြကို တိတိ က်က် ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ ေပးႏိုင္မွာပါ”ဟု Building Markets ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး Ms. Karen Hsu က ေျပာသည္။

စြန္႔ပစ္ပစၥည္း ျပန္လည္အသံုးျပဳမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားရွိ သတင္းအခ်က္လက္မ်ားကို ပိုမိုပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိေစရန္ႏွင့္ အသံုးျပဳႏိုင္ခြင့္ ရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ ေပးျခင္းျဖင့္ အလားအလာရွိေသာ အစုစပ္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေဈးကြက္တီထြင္မႈမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ဖန္တီးေပးသြားမည္ဟုဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း ျပန္လည္အသံုးျပဳမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ စြန္႔ဦးတီထြင္သူေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္အတြက္ တိုးတက္ေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးရန္ႏွင့္ စြမး္ရည္ျမွင့္တင္ ေပးရန္ ယင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ အနီးကပ္လက္တြဲ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ယင္းစီမံကိန္းသည္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔အား ျပန္လည္အသံုးခ်မႈ နယ္ပယ္တြင္းရွိ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား (SMEs) ႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ပံ့ပိုးျမွင့္တင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေလလြင့္အမိႈက္ကင္းစင္ေစရန္ ရည္ရြယ္သည့္ စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

Building Markets သည္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ား (SMEs) အတြက္ အဆက္အသြယ္မ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား၊ အခြင့္အလမ္းတိုးတက္မႈမ်ားကို ရွာေဖြေပးျခင္း၊ တည္ေဆာက္ေပးျခင္း၊ ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္းအားျဖင့္ စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ အလုပ္အကိုင္မ်ားဖန္တီးမႈကို ေဆာင္ရြက္သည့္ အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ မရည္ရြယ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

Leave a Reply