ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္စဥ္ယာဥ္မေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ လူ ငါးေထာင္ ဝန္းက်င္ခန္႔ ေသဆံုးလ်က္ရွိ

0
174

မႏၱေလး၊ ဇန္နဝါရီ ၁၈၊ ၂၀၁၈

ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အထိ ႏွစ္စဥ္ယာဥ္မေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ လူအေယာက္ ငါးေထာင္ဝန္းက်င္ခန္႔ ႏွစ္စဥ္ေသဆံုးလ်က္ရွိေၾကာင္း အမွတ္ (၃) ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႔ခြဲ၏ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ယာဥ္တုိက္မႈအမ်ားစုမွာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အသံုးျပဳမႈမ်ားျခင္း နွင့္ စည္းကမ္းလိုက္နာမႈနည္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ရၿပီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေပါမ်ားသည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး နွင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးတုိ႔တြင္ ယာဥ္တိုက္မႈ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၄ ခုနွစ္ က ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလံုးတြင္ ယာဥ္တိုက္မႈ (၁၄၉၉၇) မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ေသဆံုးသူ (၄၃၁၃) ဦးရွိကာ ယာဥ္တိုက္မႈေၾကာင္ ေငြက်ပ္သန္း (၂၈၇၀) ေက်ာ္ ဆံုးရံွဳးခဲ့သည္။

၂၀၁၅ ခုနွစ္ က ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလံုးတြင္ ယာဥ္တိုက္မႈ (၁၅၈၅၉) မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ေသဆံုးသူ (၄၃၇၅) ဦးရွိကာ ယာဥ္တိုက္မႈေၾကာင္ ဆံုးရံွဳးမႈ ေငြက်ပ္သန္း (၃၉၇၄) ေက်ာ္ ဆံုးရံွဳးခဲ့သည္။

၂၀၁၆ ခုနွစ္ က ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလံုးတြင္ ယာဥ္တိုက္မႈ (၁၇၃၈၄) မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ေသဆံုးသူ (၄၈၈၇) ဦးရွိကာ ယာဥ္တိုက္မႈေၾကာင္ ဆံုးရံွဳးမႈ ေငြက်ပ္သန္း (၄၆၅၈) ေက်ာ္ ဆံုးရံွဳးခဲ့သည္။

၂၀၁၇ ခုနွစ္ က ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလံုးတြင္ ယာဥ္တိုက္မႈ (၁၈၁၇၁) မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ေသဆံုးသူ (၅၂၅၀) ဦးရွိကာ ယာဥ္တိုက္မႈေၾကာင္ ဆံုးရံွဳးမႈ ေငြက်ပ္သန္း (၅၄၅၄) ေက်ာ္ ဆံုးရံွဳးခဲ့သည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၱေလး၊ ဇန္နဝါရီ ၁၈၊ ၂၀၁၈

ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အထိ ႏွစ္စဥ္ယာဥ္မေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ လူအေယာက္ ငါးေထာင္ဝန္းက်င္ခန္႔ ႏွစ္စဥ္ေသဆံုးလ်က္ရွိေၾကာင္း အမွတ္ (၃) ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႔ခြဲ၏ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ယာဥ္တုိက္မႈအမ်ားစုမွာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အသံုးျပဳမႈမ်ားျခင္း နွင့္ စည္းကမ္းလိုက္နာမႈနည္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ရၿပီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေပါမ်ားသည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး နွင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးတုိ႔တြင္ ယာဥ္တိုက္မႈ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၄ ခုနွစ္ က ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလံုးတြင္ ယာဥ္တိုက္မႈ (၁၄၉၉၇) မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ေသဆံုးသူ (၄၃၁၃) ဦးရွိကာ ယာဥ္တိုက္မႈေၾကာင္ ေငြက်ပ္သန္း (၂၈၇၀) ေက်ာ္ ဆံုးရံွဳးခဲ့သည္။

၂၀၁၅ ခုနွစ္ က ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလံုးတြင္ ယာဥ္တိုက္မႈ (၁၅၈၅၉) မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ေသဆံုးသူ (၄၃၇၅) ဦးရွိကာ ယာဥ္တိုက္မႈေၾကာင္ ဆံုးရံွဳးမႈ ေငြက်ပ္သန္း (၃၉၇၄) ေက်ာ္ ဆံုးရံွဳးခဲ့သည္။

၂၀၁၆ ခုနွစ္ က ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလံုးတြင္ ယာဥ္တိုက္မႈ (၁၇၃၈၄) မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ေသဆံုးသူ (၄၈၈၇) ဦးရွိကာ ယာဥ္တိုက္မႈေၾကာင္ ဆံုးရံွဳးမႈ ေငြက်ပ္သန္း (၄၆၅၈) ေက်ာ္ ဆံုးရံွဳးခဲ့သည္။

၂၀၁၇ ခုနွစ္ က ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလံုးတြင္ ယာဥ္တိုက္မႈ (၁၈၁၇၁) မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ေသဆံုးသူ (၅၂၅၀) ဦးရွိကာ ယာဥ္တိုက္မႈေၾကာင္ ဆံုးရံွဳးမႈ ေငြက်ပ္သန္း (၅၄၅၄) ေက်ာ္ ဆံုးရံွဳးခဲ့သည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply