လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အားလိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ ရန္ကုန္တိုင္း အတြင္း လ်ွပ္စစ္မီး အလွည့္က် ဝန္အားေလ်ာ့ခ်မည္

0
48

ဇြန္ ၁၂
ေဝေဝၿဖိဳး

လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ ႏိုင္မႈအရ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ခရိုင္ (၄)ခရိုင္ တြင္ ဇြန္လ ၁၂ ရက္မွ ၂၀ ရက္အထိ ၉ရက္ၾကာ ေန.ရက္၊ နာရီစဥ္အလိုက္ အလွည့္က် ဝန္အားေလ်ာ့ခ်မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္းမွ အသိေပးေၾကညာထားသည္။

ယခုလအတြင္း လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားလိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေရးအတြက္ အပူစြမ္းအင္သံုး ဓာတ္အားေပးစက္ရံုမ်ားအား Base Load အျဖစ္ ေမာင္းႏွင္၍ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားအဓိက ထုတ္လုပ္ေပးလ်က္ရွိၿပီး ေရအားလၽွပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးစက္ရံုမ်ားကို ဆည္ လက္က်န္ေရ အေျခအေနအရ ထိန္းညႇိ ေမာင္းႏွင္လ်က္ရွိေၾကာင္း
သိရသည္။

ယခုအခါ မိုးရာသီကာလသို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ရဲရြာ၊ေပါင္းေလာင္း၊ အထက္ေပါင္းေလာင္းႏွင့္ ေသာက္ေရခပ္ (၂) စသည့္ ေရအားလၽွပ္စစ္ စက္ရံုႀကီးမ်ားတြင္ဆည္ေရ ဝင္ေရာက္မႈ နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ လက္က်န္ေရ
ေလ်ာ့နည္းလာသည္ဟုဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ ေရႊလီ(၁) ေရအားလၽွပ္စစ္ စက္ရံုအတြက္ ေရအားပံ့ပိုး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ အထက္ဘက္ရွိ လံုက်န္းစက္ရံုတြင္ ေရ Level သည္ အနိ္မ့္ဆံုး ေရအမွတ္ေအာက္ Mimimium Operation Water Level ေအာက္သို. ေရာက္ရွိေနသည့္အတြက္ စက္ရပ္တန္႔ ထားရသျဖင့္ ျကားေရဝင္ေရာက္မႈ ပမာဏအရ ေမာင္းႏွင္ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္လ်က္ရွိေသာ ေရႊလီ(၁)စက္ရံုမွ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေပးပို႔မႈသည္ ယခင္က တစ္ရက္လၽွင္ ( ၉၀၀၀)MW နာရီခန္. ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိရာမွ ယခုအခါ တစ္ရက္လၽွင္ ( ၄၀၀၀) MW နာရီ ခန္.သာ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားလိုအပ္ခ်က္ႏွင္. ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈအရ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ခရိုင္ (၄)ခရိုင္ တြင္ လ်ွပ္စစ္မီး အလွည္.က် ဝန္အားေလ်ာ့ခ်ရမည့္ အေျခအေနကိုအမ်ားျပည္သူမ်ား သိရွိႏိုင္ေစရန္အတြက္ ဇယားမ်ားနွင့္တကြ အဆိုပါ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမွအသိေပးေၾကညာထားသည္။

ဇြန္ ၁၂
ေဝေဝၿဖိဳး

လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ ႏိုင္မႈအရ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ခရိုင္ (၄)ခရိုင္ တြင္ ဇြန္လ ၁၂ ရက္မွ ၂၀ ရက္အထိ ၉ရက္ၾကာ ေန.ရက္၊ နာရီစဥ္အလိုက္ အလွည့္က် ဝန္အားေလ်ာ့ခ်မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္းမွ အသိေပးေၾကညာထားသည္။

ယခုလအတြင္း လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားလိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေရးအတြက္ အပူစြမ္းအင္သံုး ဓာတ္အားေပးစက္ရံုမ်ားအား Base Load အျဖစ္ ေမာင္းႏွင္၍ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားအဓိက ထုတ္လုပ္ေပးလ်က္ရွိၿပီး ေရအားလၽွပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးစက္ရံုမ်ားကို ဆည္ လက္က်န္ေရ အေျခအေနအရ ထိန္းညႇိ ေမာင္းႏွင္လ်က္ရွိေၾကာင္း
သိရသည္။

ယခုအခါ မိုးရာသီကာလသို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ရဲရြာ၊ေပါင္းေလာင္း၊ အထက္ေပါင္းေလာင္းႏွင့္ ေသာက္ေရခပ္ (၂) စသည့္ ေရအားလၽွပ္စစ္ စက္ရံုႀကီးမ်ားတြင္ဆည္ေရ ဝင္ေရာက္မႈ နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ လက္က်န္ေရ
ေလ်ာ့နည္းလာသည္ဟုဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ ေရႊလီ(၁) ေရအားလၽွပ္စစ္ စက္ရံုအတြက္ ေရအားပံ့ပိုး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ အထက္ဘက္ရွိ လံုက်န္းစက္ရံုတြင္ ေရ Level သည္ အနိ္မ့္ဆံုး ေရအမွတ္ေအာက္ Mimimium Operation Water Level ေအာက္သို. ေရာက္ရွိေနသည့္အတြက္ စက္ရပ္တန္႔ ထားရသျဖင့္ ျကားေရဝင္ေရာက္မႈ ပမာဏအရ ေမာင္းႏွင္ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္လ်က္ရွိေသာ ေရႊလီ(၁)စက္ရံုမွ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေပးပို႔မႈသည္ ယခင္က တစ္ရက္လၽွင္ ( ၉၀၀၀)MW နာရီခန္. ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိရာမွ ယခုအခါ တစ္ရက္လၽွင္ ( ၄၀၀၀) MW နာရီ ခန္.သာ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားလိုအပ္ခ်က္ႏွင္. ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈအရ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ခရိုင္ (၄)ခရိုင္ တြင္ လ်ွပ္စစ္မီး အလွည္.က် ဝန္အားေလ်ာ့ခ်ရမည့္ အေျခအေနကိုအမ်ားျပည္သူမ်ား သိရွိႏိုင္ေစရန္အတြက္ ဇယားမ်ားနွင့္တကြ အဆိုပါ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမွအသိေပးေၾကညာထားသည္။

Leave a Reply