ငါးတန္ေမြးျမဴ ေရးစီမံကိန္းအတြက္ ရွယ္ယာတစ္စုလွ်င္ က်ပ္ တစ္ေသာင္းႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်မည္

0
111

ဇြန္ ၁၂

ေဝေဝၿဖိဳး

Global Earth Public Co.Ltd မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ငါးတန္ေမြးျမဴ ေရးစီမံကိန္းအတြက္ အစုရွယ္ယာဖိတ္ေခၚရာတြင္ ရွယ္ယာတစ္စုလွ်င္ က်ပ္ တစ္ေသာင္း ႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ငါးလုပ္ငန္းအဖဲြ႔ခ်ဳပ္မွ သိရသည္။

အဆိုပါ အစုရွယ္ယာအား အနည္းဆုံး အစုရွယ္ယာေပါင္း ၁၀၀ ကို တန္ဖိုးက်ပ္ ၁၀ သိန္းဝန္းက်င္ခန္႔ ဝယ္ယူရမည္ ျဖစ္သည္။

“အ့ဲဒါကို မွတ္ပုံတင္ၿပီးတ့ဲအခါမွ ကြ်န္မတို႔က အစုရွယ္ယာကို ဖြင့္ၿပီးေရာင္းလို႔ရမယ္။ အ့ဲလိုဖြင့္တ့ဲ ေနရာမွာ ကြ်န္မတို႔ အစုရွယ္ယာေပါင္း ၅ သန္းေရာင္းမွာပါ။ ရွယ္ယာတစ္စုကို က်ပ္တစ္ေသာင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အနည္းဆုံး အစု ၁၀၀ ဆိုရင္ က်ပ္ ၁၀ သိန္းဖိုး ဝယ္ရပါမယ္ ။ က်ပ္ ၁၀ သိန္းဖိုးဆိုရင္ တစ္စု ရပါမယ္” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ငါးလုပ္ငန္းအဖဲြ႔ခ်ဳပ္၏ အႀကီးတန္းဒုတိယကၠ႒ ေဒါက္တာတိုးနႏၵာတင္က ေျပာသည္။

ယင္းက့ဲသို႔ အစုရွယ္ယာေရာင္းခ်ျခင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္ထံသို႔ ကုမၸဏီ၏ အလားအလာညႊန္းတမ္း တင္ျပရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယင္းေကာ္မရွင္၏ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ DICA တြင္ မွတ္ပုံတင္ၿပီးမွသာ အစုရွယ္ယာမ်ား ျပန္လည္ ဖိတ္ေခၚသြားမည္ဟုဆိုသည္။

Global Earth Public Co.Ltd သည္ ယခင္က ဇြန္လအတြင္း ရွယ္ယာတစ္စုလွ်င္ က်ပ္သိန္း တစ္ေထာင္ ျဖင့္ အစုရွယ္ယာေပါင္း ၁၀၀ ကို ဖိတ္ေခၚသြားမည္ဟု ေၾကညာထားေသာ္လည္း ကုမၸဏီ၏ အလားအလာ ညႊန္းတမ္း ေရးဆဲြတင္ျပရျခင္း မရွိေသးသျဖင့္ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားၿပီးမွသာ အစုရွယ္ယာဖိတ္ေခၚမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒါက ၃ လ၊ ၄ လေလာက္ ၾကာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ဒီ process က ခ်က္ခ်င္းမၿပီးပါဘူး။ အလားအလာညႊန္တမ္း ေရးဆဲြ ရတာကလည္း တစ္လခဲြေလာက္ၾကာတယ္။ ၿပီးရင္ ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္ကို သြားတင္ရတယ္။ သူတို႔ စိစစ္တာလည္း ၾကာတယ္။ အ့ဲဒါၿပီးမွ DICA ကေန မွတ္ပုံတင္ၿပီးမွသာ ဒီ process က အစုရွယ္ယာ ေခၚလို႔ရပါတယ္။ လူတိုင္း အစု ၁၀၀ ဝယ္ရင္ တစ္စု ရပါမယ္။”ဟု ေဒါက္တာတိုးနႏၵာတင္က ေျပာသည္။

ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ကိုင္ရာတြင္ Global Earth ကုမၸဏီမွ ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး ေမြးျမဴေရးစနစ္၊ အစာေကြ်းနည္းစနစ္ႏွင့္ ေရအရည္အေသြး မည္က့ဲသို႔ စစ္ေဆးရမည္ကိုလည္း နည္းပညာ ပ့ံပိုးေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ထို႔ျပင္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ကိုင္ရာတြင္ ရွယ္ယာရွင္မ်ား ထည့္ဝင္ထားေသာ ရွယ္ယာပမာဏ လုံေလာက္မႈ မရွိ၍ ေငြေၾကးလိုအပ္မႈရွိပါက အစာေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဘဏ္ေခ်းေငြကိုေသာ္လည္းေကာင္း Global Earth အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမွ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ငါးတန္ေမြးျမဴ ေရးစီမံကိန္းကို ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေျမဧက ၉၀၀ ေက်ာ္တြင္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

ယင္းစီမံကိန္းႏွင့္အတူ အစာစက္ရံုမ်ား၊ အေအးခန္းစက္ရံုမ်ားကိုလည္း တဲြဖက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းတစ္ခုလုံးအတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအေနျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၀၀ ကို ကနဦး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသြားမည္ျဖစ္သည္။

ငါးတန္ေမြးျမဴ ေရးစီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ ေျမေနရာအား သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ ရွိ ၊မရွိကို MIC အဖဲြ႔ ကိုယ္စား သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ အပါအဝင္ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ လာေရာက္စစ္ေဆး၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) ဥကၠ႒သို႔ အစီရင္ခံတင္ျပခ့ဲၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိထားၿပီးျဖစ္သည္။

ဇြန္ ၁၂

ေဝေဝၿဖိဳး

Global Earth Public Co.Ltd မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ငါးတန္ေမြးျမဴ ေရးစီမံကိန္းအတြက္ အစုရွယ္ယာဖိတ္ေခၚရာတြင္ ရွယ္ယာတစ္စုလွ်င္ က်ပ္ တစ္ေသာင္း ႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ငါးလုပ္ငန္းအဖဲြ႔ခ်ဳပ္မွ သိရသည္။

အဆိုပါ အစုရွယ္ယာအား အနည္းဆုံး အစုရွယ္ယာေပါင္း ၁၀၀ ကို တန္ဖိုးက်ပ္ ၁၀ သိန္းဝန္းက်င္ခန္႔ ဝယ္ယူရမည္ ျဖစ္သည္။

“အ့ဲဒါကို မွတ္ပုံတင္ၿပီးတ့ဲအခါမွ ကြ်န္မတို႔က အစုရွယ္ယာကို ဖြင့္ၿပီးေရာင္းလို႔ရမယ္။ အ့ဲလိုဖြင့္တ့ဲ ေနရာမွာ ကြ်န္မတို႔ အစုရွယ္ယာေပါင္း ၅ သန္းေရာင္းမွာပါ။ ရွယ္ယာတစ္စုကို က်ပ္တစ္ေသာင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အနည္းဆုံး အစု ၁၀၀ ဆိုရင္ က်ပ္ ၁၀ သိန္းဖိုး ဝယ္ရပါမယ္ ။ က်ပ္ ၁၀ သိန္းဖိုးဆိုရင္ တစ္စု ရပါမယ္” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ငါးလုပ္ငန္းအဖဲြ႔ခ်ဳပ္၏ အႀကီးတန္းဒုတိယကၠ႒ ေဒါက္တာတိုးနႏၵာတင္က ေျပာသည္။

ယင္းက့ဲသို႔ အစုရွယ္ယာေရာင္းခ်ျခင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္ထံသို႔ ကုမၸဏီ၏ အလားအလာညႊန္းတမ္း တင္ျပရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယင္းေကာ္မရွင္၏ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ DICA တြင္ မွတ္ပုံတင္ၿပီးမွသာ အစုရွယ္ယာမ်ား ျပန္လည္ ဖိတ္ေခၚသြားမည္ဟုဆိုသည္။

Global Earth Public Co.Ltd သည္ ယခင္က ဇြန္လအတြင္း ရွယ္ယာတစ္စုလွ်င္ က်ပ္သိန္း တစ္ေထာင္ ျဖင့္ အစုရွယ္ယာေပါင္း ၁၀၀ ကို ဖိတ္ေခၚသြားမည္ဟု ေၾကညာထားေသာ္လည္း ကုမၸဏီ၏ အလားအလာ ညႊန္းတမ္း ေရးဆဲြတင္ျပရျခင္း မရွိေသးသျဖင့္ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားၿပီးမွသာ အစုရွယ္ယာဖိတ္ေခၚမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒါက ၃ လ၊ ၄ လေလာက္ ၾကာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ဒီ process က ခ်က္ခ်င္းမၿပီးပါဘူး။ အလားအလာညႊန္တမ္း ေရးဆဲြ ရတာကလည္း တစ္လခဲြေလာက္ၾကာတယ္။ ၿပီးရင္ ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္ကို သြားတင္ရတယ္။ သူတို႔ စိစစ္တာလည္း ၾကာတယ္။ အ့ဲဒါၿပီးမွ DICA ကေန မွတ္ပုံတင္ၿပီးမွသာ ဒီ process က အစုရွယ္ယာ ေခၚလို႔ရပါတယ္။ လူတိုင္း အစု ၁၀၀ ဝယ္ရင္ တစ္စု ရပါမယ္။”ဟု ေဒါက္တာတိုးနႏၵာတင္က ေျပာသည္။

ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ကိုင္ရာတြင္ Global Earth ကုမၸဏီမွ ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး ေမြးျမဴေရးစနစ္၊ အစာေကြ်းနည္းစနစ္ႏွင့္ ေရအရည္အေသြး မည္က့ဲသို႔ စစ္ေဆးရမည္ကိုလည္း နည္းပညာ ပ့ံပိုးေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ထို႔ျပင္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ကိုင္ရာတြင္ ရွယ္ယာရွင္မ်ား ထည့္ဝင္ထားေသာ ရွယ္ယာပမာဏ လုံေလာက္မႈ မရွိ၍ ေငြေၾကးလိုအပ္မႈရွိပါက အစာေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဘဏ္ေခ်းေငြကိုေသာ္လည္းေကာင္း Global Earth အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမွ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ငါးတန္ေမြးျမဴ ေရးစီမံကိန္းကို ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေျမဧက ၉၀၀ ေက်ာ္တြင္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

ယင္းစီမံကိန္းႏွင့္အတူ အစာစက္ရံုမ်ား၊ အေအးခန္းစက္ရံုမ်ားကိုလည္း တဲြဖက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းတစ္ခုလုံးအတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအေနျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၀၀ ကို ကနဦး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသြားမည္ျဖစ္သည္။

ငါးတန္ေမြးျမဴ ေရးစီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ ေျမေနရာအား သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ ရွိ ၊မရွိကို MIC အဖဲြ႔ ကိုယ္စား သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ အပါအဝင္ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ လာေရာက္စစ္ေဆး၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) ဥကၠ႒သို႔ အစီရင္ခံတင္ျပခ့ဲၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိထားၿပီးျဖစ္သည္။

Leave a Reply