သမဝါယလုပ္ငန္းမ်ား အစိုးရႏွင့္ျပည္သူအတြက္အက်ိဳးမရွိ ျခင္းေၾကာင့္ ဖ်က္သိမ္းသင့္ ဟု တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေျပာ

0
211

ဇြန္ ၁၃
ကိုလူသစ္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ သမဝါယမလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအတြက္အက်ိဳးမရွိသည့္အျပင္ ျပည္သူလူထုအတြက္လည္း အက်ိဳးမရွိျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ၄င္းသမဝါယမလုပ္ငန္းမ်ားအား ဖ်က္သိမ္းသင့္ေၾကာင္း တာေမြမဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)မွတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းျမင့္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

”ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရွိ သမဝါယလုပ္ငန္းသည္ ျပည္သူ႕အတြက္အက်ိဳးမရွိ အၿမဲအရႈံးေပၚေနၿပီး လုပ္လွ်က္ရွိတဲ့လုပ္ငန္းမ်ားမွာလည္း တိုင္းေဒသႀကီးအက်ိဳးအတြက္ဘာမွအေထာက္အပ့ံမရတဲ့အတြက္ ယင္းသမဝါယမလုပ္ငန္းကိုဖ်က္သိမ္းသင့္ေၾကာင္းအႀကံျပဳလိုပါတယ္” ဟု တာေမြမဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)မွ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းျမင့္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ယေန႔က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚအစည္းအေဝး တတိယေန႔တြင္ေဆြးေႏြးသည့္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အရအသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း(လ်ာထားခ်က္)အား ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရာတြင္ တာေမြမဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)မွ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းျမင့္ကထည့္သြင္းေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔သမဝါယမလုပ္ငန္းမ်ားအား ဖ်က္သိမ္းရန္သည္ သမဝါယလုပ္ငန္းမ်ားသည္ လက္ရွိတြင္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ မရွိျခင္း။သမဝါယမလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ယင္းလုပ္ငန္းအေနျဖင့္ တိုင္းအစိုးရႏွင့္ျပည္သူလူထု အတြက္အက်ိဳးမရွိျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ဖ်က္သိမ္းသင့္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိတြင္ သမဝါယလုပ္ငန္းေနရာမ်ားတြင္ အရက္ဆိုင္မ်ားဖြင့္လွစ္ျခင္း၊အရက္ဆိုင္မ်ားကို ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ဖြင့္လွစ္ခြင့္မရပါက တျခားသူထံငွားရမ္းကာ အရက္ဆိုင္မ်ားဖြင့္လွစ္ေစျခင္းအျပင္ လုပ္ငန္းပိတ္သိမ္းသည့္ သမဝါယမလုပ္ငန္းေနရာမ်ားကို ျပန္လည္အပ္ႏွံျခင္းမျပဳဘဲ ျပန္လည္ေရာင္းခ်မႈမ်ားရွိေနၾကာင္း လည္း တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းျမင့္ ကဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

”ကြ်န္ေတာ္တို႔ၿမိဳ႕နယ္မွာဆို ကြ်န္ေတာ္တို႔သက္တမ္း တေလွ်ာက္ၾကည့္ရတာ သမဝါယမလုပ္ငန္းဟာ အရက္ဆိုင္ဖြင့္တာ။သူတို႔ကိုယ္တိုင္အရက္ဆိုင္ဖြင့္တယ္။သူတို႔ဖြင့္လို႔မရတဲ့အခါမွာ အရက္ဆိုင္ကိုငွားဖြင့္တယ္။ အျခားသူေတြကိုငွားစားတယ္။ဘာမွလည္း ကုန္ထုတ္လုပ္မႈမရွိဘူး။ ၿပီးေတာ့သူမ်ားေနရာေတြကို သမဝါယလုပ္ငန္းသိမ္းၿပီးေတာ့ ျပန္မအပ္တဲ့အျပင္ အျခားသူကို ေရာင္းစားတယ္။ အဲ့ဒိလိုသမဝါယလုပ္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းႀကီးကို ကြ်န္ေတာ့အျမင္ကေတာ့ ရန္ကုန္တိုင္းအတြက္အက်ိဳးမရွိတဲ့အတြက္ လုပ္ငန္းႀကီး တစ္ခုလုံးဖ်က္သိမ္းသင့္ေၾကာင္းအႀကံျပဳလိုပါတယ္”

၄င္း ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အရအသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းအသုံးစရိတ္လ်ာထားသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ကိုယ္စား တိုင္းေဒသႀကီးစီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက ဇြန္ ၁၁ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ အေရးေပၚလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး ပထမေန႔ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္

ဇြန္ ၁၃
ကိုလူသစ္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ သမဝါယမလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအတြက္အက်ိဳးမရွိသည့္အျပင္ ျပည္သူလူထုအတြက္လည္း အက်ိဳးမရွိျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ၄င္းသမဝါယမလုပ္ငန္းမ်ားအား ဖ်က္သိမ္းသင့္ေၾကာင္း တာေမြမဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)မွတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းျမင့္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

”ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရွိ သမဝါယလုပ္ငန္းသည္ ျပည္သူ႕အတြက္အက်ိဳးမရွိ အၿမဲအရႈံးေပၚေနၿပီး လုပ္လွ်က္ရွိတဲ့လုပ္ငန္းမ်ားမွာလည္း တိုင္းေဒသႀကီးအက်ိဳးအတြက္ဘာမွအေထာက္အပ့ံမရတဲ့အတြက္ ယင္းသမဝါယမလုပ္ငန္းကိုဖ်က္သိမ္းသင့္ေၾကာင္းအႀကံျပဳလိုပါတယ္” ဟု တာေမြမဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)မွ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းျမင့္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ယေန႔က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚအစည္းအေဝး တတိယေန႔တြင္ေဆြးေႏြးသည့္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အရအသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း(လ်ာထားခ်က္)အား ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရာတြင္ တာေမြမဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)မွ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းျမင့္ကထည့္သြင္းေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔သမဝါယမလုပ္ငန္းမ်ားအား ဖ်က္သိမ္းရန္သည္ သမဝါယလုပ္ငန္းမ်ားသည္ လက္ရွိတြင္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ မရွိျခင္း။သမဝါယမလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ယင္းလုပ္ငန္းအေနျဖင့္ တိုင္းအစိုးရႏွင့္ျပည္သူလူထု အတြက္အက်ိဳးမရွိျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ဖ်က္သိမ္းသင့္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိတြင္ သမဝါယလုပ္ငန္းေနရာမ်ားတြင္ အရက္ဆိုင္မ်ားဖြင့္လွစ္ျခင္း၊အရက္ဆိုင္မ်ားကို ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ဖြင့္လွစ္ခြင့္မရပါက တျခားသူထံငွားရမ္းကာ အရက္ဆိုင္မ်ားဖြင့္လွစ္ေစျခင္းအျပင္ လုပ္ငန္းပိတ္သိမ္းသည့္ သမဝါယမလုပ္ငန္းေနရာမ်ားကို ျပန္လည္အပ္ႏွံျခင္းမျပဳဘဲ ျပန္လည္ေရာင္းခ်မႈမ်ားရွိေနၾကာင္း လည္း တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းျမင့္ ကဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

”ကြ်န္ေတာ္တို႔ၿမိဳ႕နယ္မွာဆို ကြ်န္ေတာ္တို႔သက္တမ္း တေလွ်ာက္ၾကည့္ရတာ သမဝါယမလုပ္ငန္းဟာ အရက္ဆိုင္ဖြင့္တာ။သူတို႔ကိုယ္တိုင္အရက္ဆိုင္ဖြင့္တယ္။သူတို႔ဖြင့္လို႔မရတဲ့အခါမွာ အရက္ဆိုင္ကိုငွားဖြင့္တယ္။ အျခားသူေတြကိုငွားစားတယ္။ဘာမွလည္း ကုန္ထုတ္လုပ္မႈမရွိဘူး။ ၿပီးေတာ့သူမ်ားေနရာေတြကို သမဝါယလုပ္ငန္းသိမ္းၿပီးေတာ့ ျပန္မအပ္တဲ့အျပင္ အျခားသူကို ေရာင္းစားတယ္။ အဲ့ဒိလိုသမဝါယလုပ္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းႀကီးကို ကြ်န္ေတာ့အျမင္ကေတာ့ ရန္ကုန္တိုင္းအတြက္အက်ိဳးမရွိတဲ့အတြက္ လုပ္ငန္းႀကီး တစ္ခုလုံးဖ်က္သိမ္းသင့္ေၾကာင္းအႀကံျပဳလိုပါတယ္”

၄င္း ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အရအသုံးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းအသုံးစရိတ္လ်ာထားသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ကိုယ္စား တိုင္းေဒသႀကီးစီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက ဇြန္ ၁၁ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ အေရးေပၚလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး ပထမေန႔ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္

Leave a Reply