အစိုးရဘက္မွ အဆိုျပဳခ်က္(၄)ခ်က္ကို EAO ဘက္မွ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ဖဲြ႕စည္းေဆြးေႏြးမည္

0
140

ဇြန္ ၁၄

ေက်ာ္သူျမင့္

ႏွစ္ရက္ၾကာျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ UPDJC အတြင္းေရးမွဴးအဖဲြ႕ အလြတ္သေဘာအစည္းအေဝးတြင္ အစိုး ရဘက္မွ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕မ်ားထံ အဆိုျပဳခ်က္ (၄)ခ်က္ ေပးခဲ့ၿပီး EAO မ်ားဘက္ မွ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ဖဲြ႕စည္းကာ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးသြားမည္ဟု ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီ RCSS မွ ဗိုလ္မွဴးႀကီး စိုင္းငင္းက ေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို အဆိုျပဳခ်က္ ေလးခ်က္ကို ေပးခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ EAO ေတြဘက္က ဒါကို ျပန္လည္ယူသြားၿပီးေတာ့ အဖဲြ႕ဖဲြ႕ေဆြးေႏြးမယ္။ ၿပီးရင္ အစိုးရနဲ႔ EAO ေတြနဲ႔ ျပန္ၿပီး ေဆြးေႏြးမယ္” ဟု ဗိုလ္မွဴးႀကီးစိုင္းငင္းက ေျပာသည္။

ဇြန္ ၁၃ ရက္ႏွင့္ ၁၄ ရက္ တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ အလြတ္သေဘာအစည္းအေဝးတြင္ အစိုးရဘက္မွ NCA စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္မ်ားတြင္ တစ္ဆို႔မႈမ်ားရွိေနသည့္ အပိုင္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးရမည့္အခ်က္မ်ား၊ ခ်မွတ္ရမည့္ အေျခခံမူမ်ား၊ ၂၀၂၀ မတိုင္မီႏွင့္ အလြန္ကာလတြင္ ေရွ႕ဆက္ျပဳလုပ္ရမည့္ လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားႏွင့္ တစ္ဖဲြ႕ခ်င္းအလိုက္ ျပဳလုပ္ရမည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ အဆိုျပဳခ်က္ (၄) ခ်က္ကို ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတဲြေကာ္မတီ UPDJC အလြတ္သေဘာအစည္းအေဝးတြင္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အဆိုျပဳခ်က္ ေပးခဲ့ျခင္းမရွိဟု ဗိုလ္မွဴးႀကီးစိုင္းငင္းက ဆိုသည္။

“အလြတ္သေဘာအစည္းအေဝးဆိုေပမယ့္ ေကာင္းမြန္တဲ့ရလာဒ္ေတာ့ရွိပါတယ္။ ေနာက္လေတြ မွာလဲ တစ္လတစ္ႀကိမ္ေလာက္ အတြင္းေရးမွဴးအဖဲြ႕ေတြရဲ႕ အလြတ္သေဘာအစည္းအေဝးေတြ လုပ္ဖို႔ေတာ့ ေျပာခဲ့တယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။

UPDJC လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္တြင္ အစည္းအေဝးမ်ား တစ္လတစ္ႀကိမ္ က်င္းပရမည္ဟု သတ္မွတ္ ထားေသာ္လည္း တရားဝင္ေတြ႕ဆံုပဲြမ်ား တစ္ႏွစ္နီးပါးၾကာ မျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပဲ အလြတ္သေဘာေတြ႕ ဆံုမႈကို ဇြန္လ ၁၃ႏွင့္ ၁၄ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဇြန္ ၁၄

ေက်ာ္သူျမင့္

ႏွစ္ရက္ၾကာျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ UPDJC အတြင္းေရးမွဴးအဖဲြ႕ အလြတ္သေဘာအစည္းအေဝးတြင္ အစိုး ရဘက္မွ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕မ်ားထံ အဆိုျပဳခ်က္ (၄)ခ်က္ ေပးခဲ့ၿပီး EAO မ်ားဘက္ မွ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ဖဲြ႕စည္းကာ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးသြားမည္ဟု ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီ RCSS မွ ဗိုလ္မွဴးႀကီး စိုင္းငင္းက ေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို အဆိုျပဳခ်က္ ေလးခ်က္ကို ေပးခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ EAO ေတြဘက္က ဒါကို ျပန္လည္ယူသြားၿပီးေတာ့ အဖဲြ႕ဖဲြ႕ေဆြးေႏြးမယ္။ ၿပီးရင္ အစိုးရနဲ႔ EAO ေတြနဲ႔ ျပန္ၿပီး ေဆြးေႏြးမယ္” ဟု ဗိုလ္မွဴးႀကီးစိုင္းငင္းက ေျပာသည္။

ဇြန္ ၁၃ ရက္ႏွင့္ ၁၄ ရက္ တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ အလြတ္သေဘာအစည္းအေဝးတြင္ အစိုးရဘက္မွ NCA စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္မ်ားတြင္ တစ္ဆို႔မႈမ်ားရွိေနသည့္ အပိုင္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးရမည့္အခ်က္မ်ား၊ ခ်မွတ္ရမည့္ အေျခခံမူမ်ား၊ ၂၀၂၀ မတိုင္မီႏွင့္ အလြန္ကာလတြင္ ေရွ႕ဆက္ျပဳလုပ္ရမည့္ လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားႏွင့္ တစ္ဖဲြ႕ခ်င္းအလိုက္ ျပဳလုပ္ရမည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ အဆိုျပဳခ်က္ (၄) ခ်က္ကို ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတဲြေကာ္မတီ UPDJC အလြတ္သေဘာအစည္းအေဝးတြင္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အဆိုျပဳခ်က္ ေပးခဲ့ျခင္းမရွိဟု ဗိုလ္မွဴးႀကီးစိုင္းငင္းက ဆိုသည္။

“အလြတ္သေဘာအစည္းအေဝးဆိုေပမယ့္ ေကာင္းမြန္တဲ့ရလာဒ္ေတာ့ရွိပါတယ္။ ေနာက္လေတြ မွာလဲ တစ္လတစ္ႀကိမ္ေလာက္ အတြင္းေရးမွဴးအဖဲြ႕ေတြရဲ႕ အလြတ္သေဘာအစည္းအေဝးေတြ လုပ္ဖို႔ေတာ့ ေျပာခဲ့တယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။

UPDJC လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္တြင္ အစည္းအေဝးမ်ား တစ္လတစ္ႀကိမ္ က်င္းပရမည္ဟု သတ္မွတ္ ထားေသာ္လည္း တရားဝင္ေတြ႕ဆံုပဲြမ်ား တစ္ႏွစ္နီးပါးၾကာ မျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပဲ အလြတ္သေဘာေတြ႕ ဆံုမႈကို ဇြန္လ ၁၃ႏွင့္ ၁၄ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Leave a Reply