ေရကူးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အား ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲ ယာယီရပ္ဆိုင္း

0
93

ဇြန္ ၁၅
ေသာ္လင္းထက္

ျမန္မာႏိုင္ငံေရကူးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အား အားကစားသမားႏွင့္မိဘမ်ားက ဆႏၵျပရန္စီစဥ္ထားေသာ္လည္း အေျခအေနအရ ယာယီရပ္ဆိုင္းလိုက္သည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးေဒါက္တာျမင့္ေထြး ႏွင့္ ေန႔လည္၁၂နာရီတြင္ ေတြ႔ဆံုမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျခင္းကို ယာယီရပ္ဆိုင္းျခင္းျဖစ္သည္။

ယေန႔ေန႔လည္တြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးႏွွင့္ ေရကူးအားကစားသမားမ်ား၏ မိဘတို႔ေတြ႔ဆံုၿပီးမွသာ ဆႏၵျပသင့္မျပသင့္အားဆက္လက္ဆံုးျဖတ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ဇြန္ ၁၅
ေသာ္လင္းထက္

ျမန္မာႏိုင္ငံေရကူးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အား အားကစားသမားႏွင့္မိဘမ်ားက ဆႏၵျပရန္စီစဥ္ထားေသာ္လည္း အေျခအေနအရ ယာယီရပ္ဆိုင္းလိုက္သည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးေဒါက္တာျမင့္ေထြး ႏွင့္ ေန႔လည္၁၂နာရီတြင္ ေတြ႔ဆံုမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျခင္းကို ယာယီရပ္ဆိုင္းျခင္းျဖစ္သည္။

ယေန႔ေန႔လည္တြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးႏွွင့္ ေရကူးအားကစားသမားမ်ား၏ မိဘတို႔ေတြ႔ဆံုၿပီးမွသာ ဆႏၵျပသင့္မျပသင့္အားဆက္လက္ဆံုးျဖတ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

Leave a Reply