တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ညိွနိႈင္းေဖာက္လုပ္ခဲ့ရသည့္ ၃၈ လမ္းကို ေဒၚေအာင္စုၾကည္လမ္းအျဖစ္ အမည္ေပးရန္ အတည္မျဖစ္ေသး

0
104

ဇြန္ ၁၇

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ညိွနိႈင္းေဖာက္လုပ္ခဲ့ရသည့္ ၃၈လမ္းကို ေဒၚေအာင္စုၾကည္လမ္းအျဖစ္ အမည္ေပးျခင္းမွာ အတည္မျဖစ္ေသးေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီ က သိရသည္ ။

အဆိုပါလမ္းဖြင့္ပြဲကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေမြးေန႔ ဇြန္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ဖြင့္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး စတုဒီသာေကြ်းေမြးျခငမ်ားလည္း လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

“လမ္းနာမည္က အတည္မျဖစ္ေသးပါဘူး။ ၿမိဳ႕သူ ၿမိဳ႕သားေတြကသာေပးခ်င္ေနၾကတာပါ ။ လမ္းအမည္ေပးဖို႔က အလြယ္တကူလည္းေပးမရဘူး အစိုးရအဖြဲ႕အတည္ျပဳဖို႔ဆို တာေတြက ရွိေသးတယ္” ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္ မတီဝင္ ဦးေက်ာ္ဆန္းျမင့္ က ေျပာသည္ ။

ယင္း ၃၈ လမ္းသည္ တပ္ပိုင္ေျမကို ျဖတ္ၿပီး ၇၃ လမ္းမွ ၇၈ လမ္းထိ တိုက္ရိုက္ေဖာက္လုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး တပ္ၿမိဳ႕စည္ပင္သာယာ (ကန္တိုမင္) ပုိင္ေျမျဖစ္သည့္အတြက္ လမ္းေဖာက္လုပ္ရန္ ၂၀၁၃ ခုနွစ္ကတည္းက တပ္မေတာ္နွင့္ ေဆြးေႏြးညိွႏိွဳင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရသည္ ။

တပ္ေျမပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ရပ္ကြက္အတြင္းပိုင္ဆိုင္မႈ အျငင္းပြားသည့္အတြက္၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ၃၈ လမ္းေဖာက္လုပ္ရန္ ရပ္ဆိုင္းခဲ့ရၿပီး အစိုးရသစ္လက္ထပ္တြင္ ထပ္မံညိွႏိႈင္းရာ ၂၀၁၇ ခုနွစ္ ဇန္နဝါရီလထဲက တပ္မေတာ္က ခြင့္ျပဳခဲ့ကာ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ဧၿပီ မွ စတင္ဘာလ အထိ သတ္မွတ္ထားေသာ ေျခာက္လဘတ္ဂ်က္ကာလ အတြင္းစတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ ။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ၇၃လမ္းႏွင့္ ၇၈လမ္းကို ျဖတ္သန္းရာတြင္အျခားလမ္းမ်ားက ျဖတ္သန္းေနရၿပီး လမ္းေၾကာင္းနည္းပါးသည့္အျပင္ ၃၈လမ္း ၇၈လမ္းကို သြားရန္ ၃၇လမ္းမွ ပတ္၍ သြားေနရျပီး တစ္လမ္းထပ္တိုးမည္ျဖစ္ သည့္အတြက္ ယာဥ္ေၾကာက်ပ္ တည္းမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်နိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ဇြန္ ၁၇

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ညိွနိႈင္းေဖာက္လုပ္ခဲ့ရသည့္ ၃၈လမ္းကို ေဒၚေအာင္စုၾကည္လမ္းအျဖစ္ အမည္ေပးျခင္းမွာ အတည္မျဖစ္ေသးေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီ က သိရသည္ ။

အဆိုပါလမ္းဖြင့္ပြဲကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေမြးေန႔ ဇြန္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ဖြင့္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး စတုဒီသာေကြ်းေမြးျခငမ်ားလည္း လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

“လမ္းနာမည္က အတည္မျဖစ္ေသးပါဘူး။ ၿမိဳ႕သူ ၿမိဳ႕သားေတြကသာေပးခ်င္ေနၾကတာပါ ။ လမ္းအမည္ေပးဖို႔က အလြယ္တကူလည္းေပးမရဘူး အစိုးရအဖြဲ႕အတည္ျပဳဖို႔ဆို တာေတြက ရွိေသးတယ္” ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္ မတီဝင္ ဦးေက်ာ္ဆန္းျမင့္ က ေျပာသည္ ။

ယင္း ၃၈ လမ္းသည္ တပ္ပိုင္ေျမကို ျဖတ္ၿပီး ၇၃ လမ္းမွ ၇၈ လမ္းထိ တိုက္ရိုက္ေဖာက္လုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး တပ္ၿမိဳ႕စည္ပင္သာယာ (ကန္တိုမင္) ပုိင္ေျမျဖစ္သည့္အတြက္ လမ္းေဖာက္လုပ္ရန္ ၂၀၁၃ ခုနွစ္ကတည္းက တပ္မေတာ္နွင့္ ေဆြးေႏြးညိွႏိွဳင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရသည္ ။

တပ္ေျမပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ရပ္ကြက္အတြင္းပိုင္ဆိုင္မႈ အျငင္းပြားသည့္အတြက္၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ၃၈ လမ္းေဖာက္လုပ္ရန္ ရပ္ဆိုင္းခဲ့ရၿပီး အစိုးရသစ္လက္ထပ္တြင္ ထပ္မံညိွႏိႈင္းရာ ၂၀၁၇ ခုနွစ္ ဇန္နဝါရီလထဲက တပ္မေတာ္က ခြင့္ျပဳခဲ့ကာ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ဧၿပီ မွ စတင္ဘာလ အထိ သတ္မွတ္ထားေသာ ေျခာက္လဘတ္ဂ်က္ကာလ အတြင္းစတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ ။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ၇၃လမ္းႏွင့္ ၇၈လမ္းကို ျဖတ္သန္းရာတြင္အျခားလမ္းမ်ားက ျဖတ္သန္းေနရၿပီး လမ္းေၾကာင္းနည္းပါးသည့္အျပင္ ၃၈လမ္း ၇၈လမ္းကို သြားရန္ ၃၇လမ္းမွ ပတ္၍ သြားေနရျပီး တစ္လမ္းထပ္တိုးမည္ျဖစ္ သည့္အတြက္ ယာဥ္ေၾကာက်ပ္ တည္းမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်နိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

Leave a Reply