၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ၿပိဳင္လို႔ရသည့္ ေနရာတိုင္းဝင္ၿပိဳင္မည္ဟု ျပည္သူ႕ပါတီ ဒုဥကၠဌေျပာ

0
110

ဇြန္ ၁၉
ကိုလူသစ္

လာမည့္ ၂၀၂၀ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူ႔ပါတီအေနျဖင့္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ရမည့္ မဲဆႏၵနယ္ေျမတိုင္း၌ ဝင္ေရာက္အေရြးခ်ယ္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႕ပါတီဒုတိယဥကၠဌ ဦးမင္းေဇယ်ာက ေျပာၾကားသည္။

”ေျပာခ်င္တာက ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ျပည္သူ႕ပါတီကဝင္မယ္။ဝင္ၿပိဳင္လို႔ရမယ့္ေနရာတိုင္းကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ဝင္ၿပိဳင္မယ္” ဟု ဒုတိယဥကၠဌ ဦးမင္းေဇယ်ာက ေျပာၾကားသည္။

လာမည့္ ၂၀၂၀ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူ႕ပါတီအေနျဖင့္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မူကို တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ားကို သာ အဓိကဦးစားေပးယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္မ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားအား ဦးစားေပးယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဒုတိယဥကၠဌ ဦးမင္းေဇယ်ာက ဆိုသည္။

အဆိုပါ ေရြးေကာက္ပြဲအားဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္မႈတြင္လည္း ေဒသခံျပည္သူမ်ားအားေပးေထာက္ခံသည့္ လူပုဂၢိဳလ္ကိုသာ ပါတီကိုယ္စားလွယ္ေလာင္အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ရန္ ပါတီတြင္ အေျခခံမူထားရွိထားေၾကာင္းႏွင့္ ေရြးခ်ယ္မည့္ လူပုဂၢိဳလ္ကို အခ်ိန္တစ္ခုအထိ ေစာင့္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယဥကၠဌ ဦးမင္းေဇယ်ာက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

”လူကေတာ့ ေစာနကေျပာသလို ေဒသခံျပည္သူေတြယုံၾကည္လက္ခံတဲ့လူကို ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ေရြးမယ္ဆိုတဲ့ မူကေတာ့ ဒါကအေျခခံမူ။လူပုဂၢိဳလ္ေတြ ဘယ္လိုအေျခအေနမ်ိဳးလဲဆိုတာကေတာ့ အခ်ိန္တစ္ခုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေစာင့္ရဦးမွာေပါ့”ဟု ဒုတိယဥကၠဌ ဦးမင္းေဇယ်ာက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္သူ႔ပါတီမွဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား ပါတီမွေရြးခ်ယ္ျခင္းကို လာမည့္ ၂၀၂၀ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ဓာတ္ပုံ – Min Zey Ya(facebook)

ဇြန္ ၁၉
ကိုလူသစ္

လာမည့္ ၂၀၂၀ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူ႔ပါတီအေနျဖင့္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ရမည့္ မဲဆႏၵနယ္ေျမတိုင္း၌ ဝင္ေရာက္အေရြးခ်ယ္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႕ပါတီဒုတိယဥကၠဌ ဦးမင္းေဇယ်ာက ေျပာၾကားသည္။

”ေျပာခ်င္တာက ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ျပည္သူ႕ပါတီကဝင္မယ္။ဝင္ၿပိဳင္လို႔ရမယ့္ေနရာတိုင္းကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ဝင္ၿပိဳင္မယ္” ဟု ဒုတိယဥကၠဌ ဦးမင္းေဇယ်ာက ေျပာၾကားသည္။

လာမည့္ ၂၀၂၀ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူ႕ပါတီအေနျဖင့္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မူကို တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ားကို သာ အဓိကဦးစားေပးယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္မ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားအား ဦးစားေပးယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဒုတိယဥကၠဌ ဦးမင္းေဇယ်ာက ဆိုသည္။

အဆိုပါ ေရြးေကာက္ပြဲအားဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္မႈတြင္လည္း ေဒသခံျပည္သူမ်ားအားေပးေထာက္ခံသည့္ လူပုဂၢိဳလ္ကိုသာ ပါတီကိုယ္စားလွယ္ေလာင္အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ရန္ ပါတီတြင္ အေျခခံမူထားရွိထားေၾကာင္းႏွင့္ ေရြးခ်ယ္မည့္ လူပုဂၢိဳလ္ကို အခ်ိန္တစ္ခုအထိ ေစာင့္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယဥကၠဌ ဦးမင္းေဇယ်ာက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

”လူကေတာ့ ေစာနကေျပာသလို ေဒသခံျပည္သူေတြယုံၾကည္လက္ခံတဲ့လူကို ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ေရြးမယ္ဆိုတဲ့ မူကေတာ့ ဒါကအေျခခံမူ။လူပုဂၢိဳလ္ေတြ ဘယ္လိုအေျခအေနမ်ိဳးလဲဆိုတာကေတာ့ အခ်ိန္တစ္ခုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေစာင့္ရဦးမွာေပါ့”ဟု ဒုတိယဥကၠဌ ဦးမင္းေဇယ်ာက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္သူ႔ပါတီမွဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား ပါတီမွေရြးခ်ယ္ျခင္းကို လာမည့္ ၂၀၂၀ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ဓာတ္ပုံ – Min Zey Ya(facebook)

Leave a Reply