စာခ်ဳပ္စာတမ္း သက္ေသခံ အရာရိွ တာဝန္ခံလက္မွတ္ေရးထိုးေပးျခင္းမရွိသည့္ General Power ၊ Special Power စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား တရားမဝင္

0
166

ဇြန္ ၂၀
ကိုလူသစ္

ႏိုႀတီ ဂ်င္နရယ္ ပါဝါႏွင့္ စပါယ္ရွယ္ပါဝါမ်ားတြင္ စာခ်ဳပ္စာတမ္း သက္ေသခံအရာရိွ (Notary Public)၏ တာဝန္ခံလက္မွတ္ေရးထိုးေပးထားျခင္းမရွိပါက ယင္းဂ်င္နရယ္ ပါဝါႏွင့္ စပါယ္ရွယ္ပါဝါ(General Powe၊Special Power)စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားသည္ တရားမဝင္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဥပေဒခ်ဳပ္က ေျပာၾကားသည္။

ထိုျပင္ General Powe၊Special Powerမ်ားျဖင့္ မေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားအားေရာင္းခ်ရာတြင္လည္း စာခ်ဳပ္စာတမ္း သက္ေသခံအရာရိွ (Notary Public)၏တာဝန္ခံလက္မွတ္အျပင္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ မထမ္းေဆာင္သည့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းသည္လည္း တရားမဝင္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဥပေဒခ်ဳပ္က ေျပာၾကားသည္။

” ျမန္မာ ႏိုင္ငံရိွ ေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ (Notary Public) ကခ်ဳပ္ဆိုေပးေသာ Gerneral Power ၊ Special Power၊မ်ားျဖင့္ မေရႊ႔မေျပာင္းႏိုင္ေသာ ပစၥည္း မ်ားကို အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္ရာ၌ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ မထမ္းေဆာင္သကဲ့သို႔ စာခ်ဳပ္စာတမ္း မ်ားကိုလည္း မွတ္ပံုတင္မႈ့ မရိွေၾကာင္းေတြ႔ရိွရပါတယ္ ယင္းကဲ့သို႔ စာခ်ဳပ္ စာတမ္း မ်ားမွာ ဥပေဒအရ တရားဝင္မႈ့ မရိွေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္”ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဥပေဒခ်ဳပ္က ေျပာၾကားသည္။

ယေန႔က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္၊နဝမပုံမွန္အစည္းအေဝးတြင္ လသာၿမိဳ႕နယ္၊မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)မွတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေဇာ္ ဝင္းႏိုင္၏ အမ်ားျပည္သူတို႔လႊဲအပ္ကိုင္ေဆာင္ထားရွိေသာ Notary General Powe၊Special Power မ်ားျဖင့္ မေရႊ႕ ေျပာင္းႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္ျခင္းရွိမရွိသိရွိလိုေၾကာင္း ေမးခြန္းေမးျမန္းမႈအေပၚ တိုင္းေဒသႀကီးဥပေဒခ်ဳပ္က ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ Gerneral Power ႏွင့္ Special Power လႊဲေျပာင္းျခင္းခံရသူအခ်ိဳ႕မွ စာခ်ဳပ္စာတမ္း သက္ေသခံအရာရိွ (Notary Public)ေရွ႕ေနထံလႊဲအပ္ထားသည့္ Gerneral Power ႏွင့္ Special Powerမ်ားကို ကိုင္ေဆာင္ကာ လႊဲအပ္သူမွပိုင္ဆိုင္သည့္ မေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္းမ်ားကို ေရာင္းခ်မႈမ်ားရွိေနျခင္းေၾကာင့္ လႊဲအပ္သူအခ်ိဳ႕မွာ နစ္နာမႈမ်ားရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ယခုသို႔ေမးျမန္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လသာၿမိဳ႕နယ္၊မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)မွတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေဇာ္ ဝင္းႏိုင္က ေမးခြန္းေမးျမန္းမႈတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

” ယခုအခါမွာ အမ်ားျပည္သူ ေတြဟာ အျခားေသာ တိုင္းျပည္ ေတြကို တာဝန္အရေသာ္လည္းေကာင္း ၊ လုပ္ငန္းသဘာဝအရေသာ္ လည္းေကာင္း ၊ ႏွစ္ ႐ွည္လမ်ား သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါတယ္ ၊ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္သည့္ အခါ ၊သူ႔ရဲ႕မိသားစုဝင္ေတြ ၊ မိတ္ေဆြေတြကို ကိုယ္စားလွယ္လြဲစာေတြလႊဲအပ္ခဲ့တာရိွပါတယ္ ၊လႊဲတဲ့အခါ စာခ်ဳပ္စာတမ္း ၊ရက္ဂ်စ္စတာ လုပ္ၿပီးလႊဲတယ္ ၊ အမ်ားစု ကေတာ့ ႏိုႀတီ ပါဝါ ၊ ဂ်င္နရယ္ ပါဝါလႊဲခဲ့တာရိွပါတယ္ ၊ အဓိက ျပသနာကေတာ့ အဲ့ဒီ့ ႏိုႀတီ ပတ္ပလစ္ ေ႐ွ႕ေနစီမွာလႊဲထားတဲ့ ဂ်င္နရယ္ ပါဝါ ေတြကိုကိုင္ၿပီး လႊဲအပ္သူေတြပိုင္တဲ့ မေရႊ႔မေျပာင္းႏိုင္တဲ့ ပစၥည္း ေတြေရာင္းခ်မႈေတြ ရိွေနပါတယ္”ဟု တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေဇာ္ ဝင္းႏိုင္က ဆိုသည္။

Notary Public သည္ စာခ်ဳပ္စာတမ္း သက္ေသခံ အရာရိွ ၊ စာခ်ဳပ္စာတမ္း ဆိုင္ရာ ေ႐ွ႕ေန႔ စာခ်ဳပ္စာတမ္းအား မွန္ကန္ေၾကာင္း သက္ေသခံတံဆိပ္႐ိုက္ႏွိပ္သည့္ အရာရိွသာျဖစ္ၿပီး ယင္းကို လြဲေျပာင္းႏိုင္ေသာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းပါ အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၃၈အရ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္က ခန္႔အပ္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းဥပေဒခ်ဳပ္က ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ Notary public မွ တံဆိပ္ ႐ိုက္ႏွိပ္ထားၿပီး တာဝန္ခံ ေၾကာင္း သက္ေသခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ပါရိွသည့္ စာတမ္းအမွတ္ အသားသည္ သက္ေသခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၇၈၊ ပုဒ္မ ခြဲ ၆ အရ အမ်ားျပည္သူတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ စာရြက္စာတမ္း မ်ားအျဖစ္ သက္ေသထင္႐ွား ျပသ ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး Notary public ၏ ေ႐ွ႕ေမွာက္တြင္ခ်ဳပ္ဆိုထားၿပီး ယင္းကမွန္ကန္ေၾကာင္း တာဝန္ခံ လက္မွတ္ေရးထိုးေပးထားသည့္ ကိုယ္စားလွယ္စာသည္ သက္ေသခံ အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၈၅ အရ သက္ေသခံဝင္ပါေၾကာင္းလည္း ၄င္းကဆိုသည္။

ဇြန္ ၂၀
ကိုလူသစ္

ႏိုႀတီ ဂ်င္နရယ္ ပါဝါႏွင့္ စပါယ္ရွယ္ပါဝါမ်ားတြင္ စာခ်ဳပ္စာတမ္း သက္ေသခံအရာရိွ (Notary Public)၏ တာဝန္ခံလက္မွတ္ေရးထိုးေပးထားျခင္းမရွိပါက ယင္းဂ်င္နရယ္ ပါဝါႏွင့္ စပါယ္ရွယ္ပါဝါ(General Powe၊Special Power)စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားသည္ တရားမဝင္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဥပေဒခ်ဳပ္က ေျပာၾကားသည္။

ထိုျပင္ General Powe၊Special Powerမ်ားျဖင့္ မေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားအားေရာင္းခ်ရာတြင္လည္း စာခ်ဳပ္စာတမ္း သက္ေသခံအရာရိွ (Notary Public)၏တာဝန္ခံလက္မွတ္အျပင္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ မထမ္းေဆာင္သည့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းသည္လည္း တရားမဝင္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဥပေဒခ်ဳပ္က ေျပာၾကားသည္။

” ျမန္မာ ႏိုင္ငံရိွ ေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ (Notary Public) ကခ်ဳပ္ဆိုေပးေသာ Gerneral Power ၊ Special Power၊မ်ားျဖင့္ မေရႊ႔မေျပာင္းႏိုင္ေသာ ပစၥည္း မ်ားကို အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္ရာ၌ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ မထမ္းေဆာင္သကဲ့သို႔ စာခ်ဳပ္စာတမ္း မ်ားကိုလည္း မွတ္ပံုတင္မႈ့ မရိွေၾကာင္းေတြ႔ရိွရပါတယ္ ယင္းကဲ့သို႔ စာခ်ဳပ္ စာတမ္း မ်ားမွာ ဥပေဒအရ တရားဝင္မႈ့ မရိွေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္”ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဥပေဒခ်ဳပ္က ေျပာၾကားသည္။

ယေန႔က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္၊နဝမပုံမွန္အစည္းအေဝးတြင္ လသာၿမိဳ႕နယ္၊မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)မွတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေဇာ္ ဝင္းႏိုင္၏ အမ်ားျပည္သူတို႔လႊဲအပ္ကိုင္ေဆာင္ထားရွိေသာ Notary General Powe၊Special Power မ်ားျဖင့္ မေရႊ႕ ေျပာင္းႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္ျခင္းရွိမရွိသိရွိလိုေၾကာင္း ေမးခြန္းေမးျမန္းမႈအေပၚ တိုင္းေဒသႀကီးဥပေဒခ်ဳပ္က ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ Gerneral Power ႏွင့္ Special Power လႊဲေျပာင္းျခင္းခံရသူအခ်ိဳ႕မွ စာခ်ဳပ္စာတမ္း သက္ေသခံအရာရိွ (Notary Public)ေရွ႕ေနထံလႊဲအပ္ထားသည့္ Gerneral Power ႏွင့္ Special Powerမ်ားကို ကိုင္ေဆာင္ကာ လႊဲအပ္သူမွပိုင္ဆိုင္သည့္ မေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္းမ်ားကို ေရာင္းခ်မႈမ်ားရွိေနျခင္းေၾကာင့္ လႊဲအပ္သူအခ်ိဳ႕မွာ နစ္နာမႈမ်ားရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ယခုသို႔ေမးျမန္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လသာၿမိဳ႕နယ္၊မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)မွတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေဇာ္ ဝင္းႏိုင္က ေမးခြန္းေမးျမန္းမႈတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

” ယခုအခါမွာ အမ်ားျပည္သူ ေတြဟာ အျခားေသာ တိုင္းျပည္ ေတြကို တာဝန္အရေသာ္လည္းေကာင္း ၊ လုပ္ငန္းသဘာဝအရေသာ္ လည္းေကာင္း ၊ ႏွစ္ ႐ွည္လမ်ား သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါတယ္ ၊ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္သည့္ အခါ ၊သူ႔ရဲ႕မိသားစုဝင္ေတြ ၊ မိတ္ေဆြေတြကို ကိုယ္စားလွယ္လြဲစာေတြလႊဲအပ္ခဲ့တာရိွပါတယ္ ၊လႊဲတဲ့အခါ စာခ်ဳပ္စာတမ္း ၊ရက္ဂ်စ္စတာ လုပ္ၿပီးလႊဲတယ္ ၊ အမ်ားစု ကေတာ့ ႏိုႀတီ ပါဝါ ၊ ဂ်င္နရယ္ ပါဝါလႊဲခဲ့တာရိွပါတယ္ ၊ အဓိက ျပသနာကေတာ့ အဲ့ဒီ့ ႏိုႀတီ ပတ္ပလစ္ ေ႐ွ႕ေနစီမွာလႊဲထားတဲ့ ဂ်င္နရယ္ ပါဝါ ေတြကိုကိုင္ၿပီး လႊဲအပ္သူေတြပိုင္တဲ့ မေရႊ႔မေျပာင္းႏိုင္တဲ့ ပစၥည္း ေတြေရာင္းခ်မႈေတြ ရိွေနပါတယ္”ဟု တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေဇာ္ ဝင္းႏိုင္က ဆိုသည္။

Notary Public သည္ စာခ်ဳပ္စာတမ္း သက္ေသခံ အရာရိွ ၊ စာခ်ဳပ္စာတမ္း ဆိုင္ရာ ေ႐ွ႕ေန႔ စာခ်ဳပ္စာတမ္းအား မွန္ကန္ေၾကာင္း သက္ေသခံတံဆိပ္႐ိုက္ႏွိပ္သည့္ အရာရိွသာျဖစ္ၿပီး ယင္းကို လြဲေျပာင္းႏိုင္ေသာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းပါ အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၃၈အရ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္က ခန္႔အပ္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းဥပေဒခ်ဳပ္က ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ Notary public မွ တံဆိပ္ ႐ိုက္ႏွိပ္ထားၿပီး တာဝန္ခံ ေၾကာင္း သက္ေသခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ပါရိွသည့္ စာတမ္းအမွတ္ အသားသည္ သက္ေသခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၇၈၊ ပုဒ္မ ခြဲ ၆ အရ အမ်ားျပည္သူတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ စာရြက္စာတမ္း မ်ားအျဖစ္ သက္ေသထင္႐ွား ျပသ ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး Notary public ၏ ေ႐ွ႕ေမွာက္တြင္ခ်ဳပ္ဆိုထားၿပီး ယင္းကမွန္ကန္ေၾကာင္း တာဝန္ခံ လက္မွတ္ေရးထိုးေပးထားသည့္ ကိုယ္စားလွယ္စာသည္ သက္ေသခံ အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၈၅ အရ သက္ေသခံဝင္ပါေၾကာင္းလည္း ၄င္းကဆိုသည္။

Leave a Reply