ကေလးသူငယ္သူဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း အား အတည္ျပဳမည္ဆိုပါက နိုင္ငံေတာ္နွင့္နိုင္ငံသားအကိ်ဳးကို ဆန္႔က်င္ေနသည့္အတြက္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ကန္႔ကြက္

0
192

ဇြန္ ၂၂
ယဥ္ေကႏြယ္

ဇြန္လ ၇ ရက္ေန႔က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ မဲခြဲအတည္ ခဲ့သည့္ ကေလးသူငယ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း ျပင္ဆင္တြင္ ပါေနသည့္ အခ်က္မ်ားသည္ နိုင္ငံေတာ္နွင့္နိုင္ငံသားအက်ိဳးကိုဆန္႔က်င္ေနသည့္အတြက္ အတြက္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ မွ ဦးေဆာင္၍ ယေန႔ နံနက္ပိုင္းက ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေရႊနံသာ ေဘာလံုးကြင္းတြင္ ကန္႔ကြက္ရႈတ္ခ်ေၾကာင္း ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။

“ ဥပေဒမူၾကမ္းပါအခ်က္အလက္နဲ႔ပုဒ္မအခ်ိဳ႔ က နိုင္ငံေတာ္နွင္ နိုင္ငံသားအက်ိဳးကို ဆန္႔က်င္တယ္လို႔ေတြ႔ရွိရတဲ႔အတြက္ က်ြန္မတို႔က အမ်ိဳးသားေရး စိတ္ဓာတ္နဲ႔ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္တဲ႔ပြဲျဖစ္ပါတယ္” ဟု ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေဒၚယဥ္မင္းျမင့္ေဆြက ေျပာသည္။

ယင္းဥပေဒၾကမ္းကို စိုးရိမ္ေနရျခင္းသည္ ကေလးသူငယ္ေမြးစားမႈတြင္ ကေလးသူငယ္သည္ နိုင္ငံသားျဖစ္ေစ မျဖစ္ေစ ေမြးစားခြင့္ရသည္ဆိုသည့္ သေဘာတရား သက္ေရာက္ေနသည့္အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚယဥ္မင္းျမင့္ေဆြ ကေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ အခမဲ့ မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ အေမြဆက္ဆံသည့္ ပုဒ္မမ်ားတြင္လည္း ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ၎ ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ ဥပေဒသည္ အတည္ျပဳလိုက္မည္ဆိုပါက နိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ နို္င္ငံသားအက်ိဳးအတြက္ အရမ္းအႏၱရာယ္မ်ားေနသည့္ အတြက္ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္ရွိေနသည့္ အတြက္ ကန္႔ကြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎ ကေျပာသည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ နိုင္ငံေရး ပါတီ ၂၆ ပါတီ မွ ဇြန္လ ၁၆ ရက္ေန႔ကလည္း ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ယေန႔ ဆႏၵထုတ္ပြဲတြင္ လူအင္အား ၃၀၀ ေက်ာ္မွ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဥပေဒကို ဥပေဒႏွင့္အညီျပင္ဆင္ေရး၊ကေလးေမြးစားခြင့္အား ၁၉၈၂ ဥပေဒႏွင့္အညီ ျပဌာန္းနိုင္ေရး၊ ၁၉၈၂ နိုင္ငံသားဥပေဒ အခန္း(၈) ပုဒ္မ ၇၃ နို္င္ငံသား(သို႔) ဧည့္နိုင္ငံသား(သို႔)နိုင္င္ငံသားျပဳခြင့္ရသူ၏ ေမြးစားျခင္းခံရသူ နိုင္ငံျခားသား တစ္ဦးသည္ နိုင္ငံသား(သို႔) ဧည့္နိုင္ငံသား(သို႔) နို္င္ငံသားျဖစ္ခြင့္ရသူအျဖစ္ မရွိေစရ စသည့္ စာတန္းကပါ ဗီြနိုင္းမ်ားကိုင္ေဆာင္၍ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကသည္။

လက္ရွိ ဥပေဒၾကမ္း အခန္း ၇ တြင္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးအပိုင္းတြင္ ပုဒ္မ ၁၉(ဋ) တြင္ ဥပေဒႏွင့္အညီ အေမြဆက္ခံခြင့္ရွိသည္ဟု ပါရွိၿပီး ပုဒ္မ ၃၃ (ခ) တြင္လည္း ေမြးစားကေလးသည္ ေမြးစားမိခင္ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ဥပေဒ(သို႔) ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒႏွင့္အညီ အျခားသားသမီးမ်ားကဲ့သို႔ အေမြဆက္ခံရန္ အခြင့္အေရး အပါအ၀င္ တူညီသည့္ အျခားအခြင့္အေရးမ်ားရရွိမည္ဟု ပါရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဇြန္ ၂၂
ယဥ္ေကႏြယ္

ဇြန္လ ၇ ရက္ေန႔က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ မဲခြဲအတည္ ခဲ့သည့္ ကေလးသူငယ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း ျပင္ဆင္တြင္ ပါေနသည့္ အခ်က္မ်ားသည္ နိုင္ငံေတာ္နွင့္နိုင္ငံသားအက်ိဳးကိုဆန္႔က်င္ေနသည့္အတြက္ အတြက္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ မွ ဦးေဆာင္၍ ယေန႔ နံနက္ပိုင္းက ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေရႊနံသာ ေဘာလံုးကြင္းတြင္ ကန္႔ကြက္ရႈတ္ခ်ေၾကာင္း ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။

“ ဥပေဒမူၾကမ္းပါအခ်က္အလက္နဲ႔ပုဒ္မအခ်ိဳ႔ က နိုင္ငံေတာ္နွင္ နိုင္ငံသားအက်ိဳးကို ဆန္႔က်င္တယ္လို႔ေတြ႔ရွိရတဲ႔အတြက္ က်ြန္မတို႔က အမ်ိဳးသားေရး စိတ္ဓာတ္နဲ႔ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္တဲ႔ပြဲျဖစ္ပါတယ္” ဟု ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေဒၚယဥ္မင္းျမင့္ေဆြက ေျပာသည္။

ယင္းဥပေဒၾကမ္းကို စိုးရိမ္ေနရျခင္းသည္ ကေလးသူငယ္ေမြးစားမႈတြင္ ကေလးသူငယ္သည္ နိုင္ငံသားျဖစ္ေစ မျဖစ္ေစ ေမြးစားခြင့္ရသည္ဆိုသည့္ သေဘာတရား သက္ေရာက္ေနသည့္အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚယဥ္မင္းျမင့္ေဆြ ကေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ အခမဲ့ မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ အေမြဆက္ဆံသည့္ ပုဒ္မမ်ားတြင္လည္း ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ၎ ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ ဥပေဒသည္ အတည္ျပဳလိုက္မည္ဆိုပါက နိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ နို္င္ငံသားအက်ိဳးအတြက္ အရမ္းအႏၱရာယ္မ်ားေနသည့္ အတြက္ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္ရွိေနသည့္ အတြက္ ကန္႔ကြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎ ကေျပာသည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ နိုင္ငံေရး ပါတီ ၂၆ ပါတီ မွ ဇြန္လ ၁၆ ရက္ေန႔ကလည္း ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ယေန႔ ဆႏၵထုတ္ပြဲတြင္ လူအင္အား ၃၀၀ ေက်ာ္မွ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဥပေဒကို ဥပေဒႏွင့္အညီျပင္ဆင္ေရး၊ကေလးေမြးစားခြင့္အား ၁၉၈၂ ဥပေဒႏွင့္အညီ ျပဌာန္းနိုင္ေရး၊ ၁၉၈၂ နိုင္ငံသားဥပေဒ အခန္း(၈) ပုဒ္မ ၇၃ နို္င္ငံသား(သို႔) ဧည့္နိုင္ငံသား(သို႔)နိုင္င္ငံသားျပဳခြင့္ရသူ၏ ေမြးစားျခင္းခံရသူ နိုင္ငံျခားသား တစ္ဦးသည္ နိုင္ငံသား(သို႔) ဧည့္နိုင္ငံသား(သို႔) နို္င္ငံသားျဖစ္ခြင့္ရသူအျဖစ္ မရွိေစရ စသည့္ စာတန္းကပါ ဗီြနိုင္းမ်ားကိုင္ေဆာင္၍ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကသည္။

လက္ရွိ ဥပေဒၾကမ္း အခန္း ၇ တြင္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးအပိုင္းတြင္ ပုဒ္မ ၁၉(ဋ) တြင္ ဥပေဒႏွင့္အညီ အေမြဆက္ခံခြင့္ရွိသည္ဟု ပါရွိၿပီး ပုဒ္မ ၃၃ (ခ) တြင္လည္း ေမြးစားကေလးသည္ ေမြးစားမိခင္ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ဥပေဒ(သို႔) ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒႏွင့္အညီ အျခားသားသမီးမ်ားကဲ့သို႔ အေမြဆက္ခံရန္ အခြင့္အေရး အပါအ၀င္ တူညီသည့္ အျခားအခြင့္အေရးမ်ားရရွိမည္ဟု ပါရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply