ယခုႏွစ္ မူးယစ္ေဆးဝါးမီးရိွဳ႕ဖ်က္ဆီးမႈ ယခင္နွစ္ကထက္ တန္ဖိုးေလ်ာ့နည္း

0
125

ဇြန္ ၂၆

ႏိုင္လင္းဦး

ဖမ္းဆီးရမိသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကို မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ ေရႊမန္းေတာင္ အားကစားကြင္းတြင္ ဇြန္လ ၂၆ ရက္ေန႔ က မီးရိွဳ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္ မူးယစ္ေဆးဝါးမီးရိွဳ႕ဖ်က္ဆီးမႈမွာ ယခင္နွစ္ကထက္ တန္ဖိုးေလ်ာ့နည္း ဖ်က္ဆီးဴခဲ့သည္ ။

ယခင္က မီးရိွဳ႕ဖ်က္စီးသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါး စုစုေပါင္း ကာလတန္ဘိုးေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း (၁၅၂၉၁၅.၄၁)ခန႔္ (အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၁၃.၂၇ သန္းေက်ာ္ကို မီးရွိဳ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ မီးရိွဳ႕ဖ်က္စီးသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါး စုစုေပါင္း ကာလတန္ဘိုးေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း (၆၃၂၇၂.၂၅၉၁၂)ခန႔္ (အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၄၂.၁၈ သန္းေက်ာ္) ရွိသည္ ။

ေနျပည္ေတာ္တိုင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး တို႔တြင္ ဖမ္းဆီးရမိသည့္ ဘိန္းျဖဴ၊ စိတ္ႂကြရူးသြပ္ေဆးျပား၊ အိုက္စ္၊ ဆူဒိုအက္ဖီဒရင္း တို႔အပါအဝင္ မူးယစ္ေဆးဝါးအမ်ိဳးေပါင္း (၃၂) မ်ိဳးကို မီးရိွဳ႕ဖ်က္စီးခဲ့သည္ ။

မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာေဆးဝါးမ်ားအႏၲရာယ္တားဆီးကာကြယ္ေရး ဗဟိုအဖြဲ႕ဟာ နိုင္ငံတစ္ဝွမ္းလုံးမွာ ဖမ္းဆီးရမိတဲ့ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား မီးရွိဳ႕ဖ်က္ဆီးသည့္ အခမ္းအနားမ်ားကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအသီးသီးမွာ အခါအားေလ်ာ္စြာ က်င္းပခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တို႔မွာ တစ္ၿပိဳင္နက္ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ထို့အျပင္ မူးယစ္ေဆးဝါးအလြဲသံုးစားမႈနွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးတရားမဝင္ေရာင္းဝယ္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေန့ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ဝတၳဳတို ၊ ဓာတ္ပံု ၊ ပန္းခ်ီ ၊ ကာတြန္း ၊ ပိုစတာ ၊ ကြန္ပ်ဴတာပန္းခ်ီ ဆုရရွိသူမ်ားအားလည္း ဆုခ်ီးျမွင့္ေပးခဲ့သည္ ။

ဇြန္ ၂၆

ႏိုင္လင္းဦး

ဖမ္းဆီးရမိသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကို မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ ေရႊမန္းေတာင္ အားကစားကြင္းတြင္ ဇြန္လ ၂၆ ရက္ေန႔ က မီးရိွဳ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္ မူးယစ္ေဆးဝါးမီးရိွဳ႕ဖ်က္ဆီးမႈမွာ ယခင္နွစ္ကထက္ တန္ဖိုးေလ်ာ့နည္း ဖ်က္ဆီးဴခဲ့သည္ ။

ယခင္က မီးရိွဳ႕ဖ်က္စီးသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါး စုစုေပါင္း ကာလတန္ဘိုးေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း (၁၅၂၉၁၅.၄၁)ခန႔္ (အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၁၃.၂၇ သန္းေက်ာ္ကို မီးရွိဳ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ မီးရိွဳ႕ဖ်က္စီးသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါး စုစုေပါင္း ကာလတန္ဘိုးေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း (၆၃၂၇၂.၂၅၉၁၂)ခန႔္ (အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၄၂.၁၈ သန္းေက်ာ္) ရွိသည္ ။

ေနျပည္ေတာ္တိုင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး တို႔တြင္ ဖမ္းဆီးရမိသည့္ ဘိန္းျဖဴ၊ စိတ္ႂကြရူးသြပ္ေဆးျပား၊ အိုက္စ္၊ ဆူဒိုအက္ဖီဒရင္း တို႔အပါအဝင္ မူးယစ္ေဆးဝါးအမ်ိဳးေပါင္း (၃၂) မ်ိဳးကို မီးရိွဳ႕ဖ်က္စီးခဲ့သည္ ။

မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာေဆးဝါးမ်ားအႏၲရာယ္တားဆီးကာကြယ္ေရး ဗဟိုအဖြဲ႕ဟာ နိုင္ငံတစ္ဝွမ္းလုံးမွာ ဖမ္းဆီးရမိတဲ့ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား မီးရွိဳ႕ဖ်က္ဆီးသည့္ အခမ္းအနားမ်ားကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအသီးသီးမွာ အခါအားေလ်ာ္စြာ က်င္းပခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တို႔မွာ တစ္ၿပိဳင္နက္ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ထို့အျပင္ မူးယစ္ေဆးဝါးအလြဲသံုးစားမႈနွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးတရားမဝင္ေရာင္းဝယ္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေန့ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ဝတၳဳတို ၊ ဓာတ္ပံု ၊ ပန္းခ်ီ ၊ ကာတြန္း ၊ ပိုစတာ ၊ ကြန္ပ်ဴတာပန္းခ်ီ ဆုရရွိသူမ်ားအားလည္း ဆုခ်ီးျမွင့္ေပးခဲ့သည္ ။

Leave a Reply