ၾကက္ေမြးျမဴေရး လုပ္သားမ်ားအတြက္ ကြ်မ္းက်င္မႈ အဆင့္-၂ လက္မွတ္ ထုတ္ေပးရန္ စီစဥ္ေန

0
117

ဇြန္ ၂၆
ေဝေဝၿဖိဳး

ေမြးျမဴေရး အသားက႑၊ အလုပ္အကိုင္ ကြ်မ္းက်င္မႈ စံ သတ္မွတ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး Company Standard ေရးဆြဲ၍ ၾကက္ေမြးျမဴေရး လုပ္သားမ်ားကို ကြ်မ္းက်င္လုပ္သားမ်ား ျဖစ္ေစရန္အတြက္ ကြ်မ္းက်င္မႈ အဆင့္-၂ လက္မွတ္ ထုတ္ေပးႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေန ေၾကာင္း ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာ၀င္းဦးက ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ အဆိုပါ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးႏိုင္ရန္အတြက္ ပမာဏ စစ္ေဆးမႈမ်ား စမ္းသပ္ ျပဳလုပ္ထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

“လက္ရွိ အေနအထားအရ အလုပ္သမားေတြက သူတို႔အတြက္ အာမခံခ်က္ မရွိဘူး။ အာမခံခ်က္ဆိုတာ သူတို႔လုပ္ငန္း ကြ်မ္းက်င္ရင္ေတာ့ ကြ်မ္းက်င္မယ္။ သူတို႔မွာ အသိအမွတ္ျပဳထားတဲ့ Certificate မရွိဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေမြးျမဴေရး အသားက႑ စံ သတ္မွတ္ေရး ကေနၿပီးေတာ့ သူ႔ကို ဒီ Certificate ေပးလိုက္မယ္ဆိုရင္ အလုပ္တစ္ခုကို သြားေလွ်ာက္တဲ့အခါ အလုပ္ရွင္ကေန ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ လက္ခံႏိုင္တဲ့ အေနအထား ရွိပါတယ္။ Certificate မရွိရင္ လုပ္ငန္းရွင္ေပးတဲ့ လစာကိုပဲ သူယူရမယ္။ Certificate ရွိတဲ့အခါမွာ ကြ်န္ေတာ့္ ကြ်မ္းက်င္မႈ ကေတာ့ ဒီေလာက္ ရွိပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္ကို လစာ ဒီေလာက္ေတာ့ ေပးပါဆိုၿပီးေတာ့ အဲ့အခြင့္အေရးေတြလည္း သူတို႔ရသြားႏိုင္ပါတယ္” ဟု၎ကေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ လုပ္သားမ်ားကၽြမ္းက်င္မႈ စံ သတ္မွတ္ ျပဌာန္းေရးအဖဲြ႔ (National Skills Standards Authority – NSSA) သည္ ၾကက္ေမြးျမဴေရးၿခံ လုပ္သားမ်ားအတြက္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား စစ္ေဆးကာ ကြ်မ္းက်င္မႈ အဆင့္-၂ လက္မွတ္ ထုတ္ေပးႏိုင္ရန္ အတြက္ ကြ်မ္းက်င္မႈ စံမ်ား သတ္မွတ္ေရးဆြဲ ထားရွိၿပီးျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ လုပ္သားမ်ားကၽြမ္းက်င္မႈ စံ သတ္မွတ္ ျပဌာန္းေရးအဖဲြ႔ကို အစိုးရ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား ပါ၀င္ဖဲြ႔စည္းထားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ပညာေရးမူေဘာင္၊ အာဆီယံ ပညာေရး မူေဘာင္မ်ားႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ Asia Free Trade ျဖစ္လာလို႔ တျခားႏိုင္ငံေတြက ေနၿပီးေတာ့ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေတြ ၀င္လာရင္ ကြ်န္ေတာ္လုပ္သားေတြဟာ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ယံုၾကည္ခ်က္ ရွိလာမယ္။ ကြ်န္ေတာ့္မွာ ဒီကြ်မ္းက်င္မႈ Certificate ရွိပါတယ္ ဆိုတာ ျဖစ္လာမယ္။ ႏိုင္ငံတကာက ၀င္လာမယ့္ ကုမၸဏီေတြမွာ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ လုပ္ကိုင္ႏိုင္မယ့္ စြမ္းအားသတၱိေတြ ရွိလာမယ္” ဟု ေဒါက္တာ၀င္းဦးက ေျပာသည္။

အဆိုပါ ျမန္မာႏိုင္ငံ လုပ္သားမ်ားကၽြမ္းက်င္မႈ စံ သတ္မွတ္ျပဌာန္းေရးအဖဲြ႔သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ျပဌာန္းခဲ့ေသာ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဥပေဒအရ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အလုပ္အကိုင္ ရာထူးမ်ားအလိုက္ ကၽြမ္းက်င္မႈ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးဆဲြျခင္း၊ ျဖည္႔စြက္ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ပုုဂၢလိက အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း သင္တန္းမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳ မွတ္ပံုတင္ျခင္း ကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္၊ အလုပ္အကိုင္ ရာထူးအလိုုက္ ျပဌာန္းထားေသာ စံ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအလိုုက္ ကၽြမ္းက်င္မႈ စစ္ေဆး အကဲျဖတ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ ၁၊၂၊၃၊၄ စသည့္ လက္မွတ္မ်ား သတ္မွတ္ထုတ္ေပးရန္တို႔ကို ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ယင္းဥပေဒအရ အလုပ္အကိုင္ကၽြမ္းက်င္မႈ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ ဌာနမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊ အလုပ္အကိုင္ကၽြမ္းက်င္မႈ ၿပိဳင္ပဲြမ်ား က်င္းပျပဳလုုပ္သြားရန္ နွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ရံပံုေငြ လုပ္ငန္းစဥ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ စေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ ေၾကာင္း သိရသည္။

ဇြန္ ၂၆
ေဝေဝၿဖိဳး

ေမြးျမဴေရး အသားက႑၊ အလုပ္အကိုင္ ကြ်မ္းက်င္မႈ စံ သတ္မွတ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး Company Standard ေရးဆြဲ၍ ၾကက္ေမြးျမဴေရး လုပ္သားမ်ားကို ကြ်မ္းက်င္လုပ္သားမ်ား ျဖစ္ေစရန္အတြက္ ကြ်မ္းက်င္မႈ အဆင့္-၂ လက္မွတ္ ထုတ္ေပးႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေန ေၾကာင္း ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာ၀င္းဦးက ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ အဆိုပါ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးႏိုင္ရန္အတြက္ ပမာဏ စစ္ေဆးမႈမ်ား စမ္းသပ္ ျပဳလုပ္ထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

“လက္ရွိ အေနအထားအရ အလုပ္သမားေတြက သူတို႔အတြက္ အာမခံခ်က္ မရွိဘူး။ အာမခံခ်က္ဆိုတာ သူတို႔လုပ္ငန္း ကြ်မ္းက်င္ရင္ေတာ့ ကြ်မ္းက်င္မယ္။ သူတို႔မွာ အသိအမွတ္ျပဳထားတဲ့ Certificate မရွိဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေမြးျမဴေရး အသားက႑ စံ သတ္မွတ္ေရး ကေနၿပီးေတာ့ သူ႔ကို ဒီ Certificate ေပးလိုက္မယ္ဆိုရင္ အလုပ္တစ္ခုကို သြားေလွ်ာက္တဲ့အခါ အလုပ္ရွင္ကေန ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ လက္ခံႏိုင္တဲ့ အေနအထား ရွိပါတယ္။ Certificate မရွိရင္ လုပ္ငန္းရွင္ေပးတဲ့ လစာကိုပဲ သူယူရမယ္။ Certificate ရွိတဲ့အခါမွာ ကြ်န္ေတာ့္ ကြ်မ္းက်င္မႈ ကေတာ့ ဒီေလာက္ ရွိပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္ကို လစာ ဒီေလာက္ေတာ့ ေပးပါဆိုၿပီးေတာ့ အဲ့အခြင့္အေရးေတြလည္း သူတို႔ရသြားႏိုင္ပါတယ္” ဟု၎ကေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ လုပ္သားမ်ားကၽြမ္းက်င္မႈ စံ သတ္မွတ္ ျပဌာန္းေရးအဖဲြ႔ (National Skills Standards Authority – NSSA) သည္ ၾကက္ေမြးျမဴေရးၿခံ လုပ္သားမ်ားအတြက္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား စစ္ေဆးကာ ကြ်မ္းက်င္မႈ အဆင့္-၂ လက္မွတ္ ထုတ္ေပးႏိုင္ရန္ အတြက္ ကြ်မ္းက်င္မႈ စံမ်ား သတ္မွတ္ေရးဆြဲ ထားရွိၿပီးျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ လုပ္သားမ်ားကၽြမ္းက်င္မႈ စံ သတ္မွတ္ ျပဌာန္းေရးအဖဲြ႔ကို အစိုးရ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား ပါ၀င္ဖဲြ႔စည္းထားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ပညာေရးမူေဘာင္၊ အာဆီယံ ပညာေရး မူေဘာင္မ်ားႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ Asia Free Trade ျဖစ္လာလို႔ တျခားႏိုင္ငံေတြက ေနၿပီးေတာ့ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေတြ ၀င္လာရင္ ကြ်န္ေတာ္လုပ္သားေတြဟာ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ယံုၾကည္ခ်က္ ရွိလာမယ္။ ကြ်န္ေတာ့္မွာ ဒီကြ်မ္းက်င္မႈ Certificate ရွိပါတယ္ ဆိုတာ ျဖစ္လာမယ္။ ႏိုင္ငံတကာက ၀င္လာမယ့္ ကုမၸဏီေတြမွာ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ လုပ္ကိုင္ႏိုင္မယ့္ စြမ္းအားသတၱိေတြ ရွိလာမယ္” ဟု ေဒါက္တာ၀င္းဦးက ေျပာသည္။

အဆိုပါ ျမန္မာႏိုင္ငံ လုပ္သားမ်ားကၽြမ္းက်င္မႈ စံ သတ္မွတ္ျပဌာန္းေရးအဖဲြ႔သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ျပဌာန္းခဲ့ေသာ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဥပေဒအရ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အလုပ္အကိုင္ ရာထူးမ်ားအလိုက္ ကၽြမ္းက်င္မႈ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးဆဲြျခင္း၊ ျဖည္႔စြက္ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ပုုဂၢလိက အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း သင္တန္းမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳ မွတ္ပံုတင္ျခင္း ကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္၊ အလုပ္အကိုင္ ရာထူးအလိုုက္ ျပဌာန္းထားေသာ စံ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအလိုုက္ ကၽြမ္းက်င္မႈ စစ္ေဆး အကဲျဖတ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ ၁၊၂၊၃၊၄ စသည့္ လက္မွတ္မ်ား သတ္မွတ္ထုတ္ေပးရန္တို႔ကို ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ယင္းဥပေဒအရ အလုပ္အကိုင္ကၽြမ္းက်င္မႈ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ ဌာနမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊ အလုပ္အကိုင္ကၽြမ္းက်င္မႈ ၿပိဳင္ပဲြမ်ား က်င္းပျပဳလုုပ္သြားရန္ နွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ရံပံုေငြ လုပ္ငန္းစဥ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ စေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ ေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply