လွ်ပ္စစ္မီတာခ ေျပာင္းလဲေကာက္ခံျခင္းသည္ ခ်င့္ခ်င့္ခ်ိန္ခ်ိန္လုပ္တယ္ ဟု မန္းတိုင္း လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီးသံုးသပ္

0
199

ဇြန္ ၂၆

ႏိုင္လင္းဦး

လွ်ပ္စစ္မီတာခ ေျပာင္းလဲေကာက္ခံျခင္းသည္ အင္မတန္ခ်င့္ခ်င့္ခ်ိန္ခ်ိန္လုပ္တယ္ ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေဆာက္လုပ္ေရး၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီး ဦးဇာနည္ေအာင္ က သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

ေျပာင္းလဲေကာက္ခံမည္႔လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အားခႏႈန္းထားမ်ားမွာ အိမ္သံုးအမ်ိဳးအစားတြင္ ၁ ယူနစ္မွ ၃၀ ယူနစ္အထိ ၃၅က်ပ္၊ ၃၁ ယူနစ္ မွ ၅၀ ယူနစ္အထိ ၅၀ က်ပ္၊ ၅၁ ယူနစ္ မွ ၇၅ ယူနစ္အထိ ၇၀ က်ပ္ ၊ ၇၆ ယူနစ္မွ ၁၀၀ အထိ ၉၀က်ပ္၊ ၁၀၁ ယူနစ္ မွ ၁၅၀ ယူနစ္အထိ ၁၁၀က်ပ္၊ ၁၅၁ ယူနစ္ မွ၂၀၀ ယူနစ္အထိ ၁၂၀က်ပ္ႏွင္႔ ၂၀၁ ႏွင့္ အထက္ ၁၂၅ က်ပ္အထိေကာက္ခံမည္ျဖစ္ၿပီး အိမ္သံုးမဟုတ္သည့္အမ်ိဳးစားတြင္ ၁ယူနစ္ မွ ၅၀၀ ယူနစ္အထိ ၁၂၅ က်ပ္ ၊ ၅၀၁ ယူနစ္ မွ ၅၀၀၀ ယူနစ္ အထိ ၁၃၅က်ပ္ ၊ ၅၀၀၁ ယူနစ္ မွ ၁၀၀၀၀ ယူနစ္ အထိ ၁၄၅ က်ပ္၊ ၁၀၀၀၁ ယူနစ္ မွ ၂၀၀၀၀ ယူနစ္ အထိ ၁၅၅ က်ပ္၊ ၂၀၀၀၁ ယူနစ္ မွ ၅၀၀၀၀ ယူနစ္ အထိ ၁၆၅ က်ပ္၊ ၅၀၀၀၁ ယူနစ္ မွ ၁၀၀၀၀၀ ယူနစ္ အထိ ၁၇၅က်ပ္၊ ၁၀၀၀၀၁ ယူနစ္ ႏွင္႔အထက္ ၁၈၀ က်ပ္ အထိေကာက္ခံမည္ျဖစ္သည္ ။

မီတာခႏႈန္းထားမ်ားေျပာင္းလဲေကာက္ခံရန္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ကတည္းက ေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ထိုအခ်ိန္ကတည္းက တိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္ တို႔ရွိ လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီးမ်ားကို ေခၚယူ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္ ။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုင္းေဒသႀကီး နဲ႔ ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးေတြကို ေခၚယူၿပီး အႀကိမ္ႀကိမ္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္ ။ အဲ့ဒီမွာကတည္းက ကြ်န္ေတာ္တို႔က တညီတညႊတ္တည္းေျပာခဲ့တာက လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို reasonable price ျဖစ္ေအာင္ ေျပာင္းပါလို႔ သေဘာထားေပးခဲ့ၾကတယ္။ သို႔ေသာ္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနသည္ ၂၀၁၇ ကတည္းကဆို ဘယ္ေလာက္ၾကာသြားၿပီလဲ။ ႏွစ္နွစ္ေလာက္ၾကာသြားၿပီ ။ အဲ့ဒီေတာ့ ေျပာခ်င္တာက သူတို႔ အင္မတန္ ခ်င့္ခ်င့္ခ်ိန္ခ်ိန္နဲ႔ လုပ္တယ္လို႔ သံုးသပ္လို႔ရတယ္။´´ ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေဆာက္လုပ္ေရး၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီး ဦးဇာနည္ေအာင္ က သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

ေျပာင္းလဲေကာက္ခံသည့္ ႏႈန္းထားသည့္ သာမန္ လွ်ပ္စစ္သံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ သိသာသည့္အေျခအေနတြင္မရွိဘဲ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အေျမာက္အမ်ားသံုးစြဲသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ သိသာသည့္ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္မည္ ဟု ၄င္း က ဆက္လက္ေျပာသည္ ။

ယခင္ လွ်ပ္စစ္ယူနစ္ႏႈန္းထားမွာ အိမ္သံုးအမ်ိဳးအစားတြင္ ၁ ယူနစ္ မွ ၁၀၀ ယူနစ္အထိ ၃၅က်ပ္ ၊ ၁၀၁ ယူနစ္ မွ ၂၀၀ ယူနစ္ အထိ ၄၀ က်ပ္၊ ၂၀၁ ယူနစ္ ႏွင့္အထက္ ၅၀ က်ပ္ေကာက္ခံျပီး အိမ္သံုးမဟုတ္သည့္ အမ်ိဳးအစားမ်ားတြင္ ၁ ယူနစ္ မွ ၅၀၀ ယူနစ္အထိ ၇၅ က်ပ္ ၊ ၅၀၁ ယူနစ္ မွ ၁၀၀၀၀ ယူနစ္ အထိ ၁၀၀ က်ပ္ ၊ ၁၀၀၀၁ ယူနစ္ မွ ၅၀၀၀၀ ယူနစ္ အထိ ၁၂၅ က်ပ္၊ ၅၀၀၀၁ ယူနစ္ မွ ၂၀၀၀၀၀ ယူနစ္ အထိ ၁၅၀ က်ပ္၊ ၂၀၀၀၀၁ ယူနစ္ မွ ၃၀၀၀၀၀ ယူနစ္ အထိ ၁၂၅ က်ပ္ အသီးသီးေကာက္ခံေၾကာင္း သိရသည္ ။

ဇြန္ ၂၆

ႏိုင္လင္းဦး

လွ်ပ္စစ္မီတာခ ေျပာင္းလဲေကာက္ခံျခင္းသည္ အင္မတန္ခ်င့္ခ်င့္ခ်ိန္ခ်ိန္လုပ္တယ္ ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေဆာက္လုပ္ေရး၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီး ဦးဇာနည္ေအာင္ က သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

ေျပာင္းလဲေကာက္ခံမည္႔လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အားခႏႈန္းထားမ်ားမွာ အိမ္သံုးအမ်ိဳးအစားတြင္ ၁ ယူနစ္မွ ၃၀ ယူနစ္အထိ ၃၅က်ပ္၊ ၃၁ ယူနစ္ မွ ၅၀ ယူနစ္အထိ ၅၀ က်ပ္၊ ၅၁ ယူနစ္ မွ ၇၅ ယူနစ္အထိ ၇၀ က်ပ္ ၊ ၇၆ ယူနစ္မွ ၁၀၀ အထိ ၉၀က်ပ္၊ ၁၀၁ ယူနစ္ မွ ၁၅၀ ယူနစ္အထိ ၁၁၀က်ပ္၊ ၁၅၁ ယူနစ္ မွ၂၀၀ ယူနစ္အထိ ၁၂၀က်ပ္ႏွင္႔ ၂၀၁ ႏွင့္ အထက္ ၁၂၅ က်ပ္အထိေကာက္ခံမည္ျဖစ္ၿပီး အိမ္သံုးမဟုတ္သည့္အမ်ိဳးစားတြင္ ၁ယူနစ္ မွ ၅၀၀ ယူနစ္အထိ ၁၂၅ က်ပ္ ၊ ၅၀၁ ယူနစ္ မွ ၅၀၀၀ ယူနစ္ အထိ ၁၃၅က်ပ္ ၊ ၅၀၀၁ ယူနစ္ မွ ၁၀၀၀၀ ယူနစ္ အထိ ၁၄၅ က်ပ္၊ ၁၀၀၀၁ ယူနစ္ မွ ၂၀၀၀၀ ယူနစ္ အထိ ၁၅၅ က်ပ္၊ ၂၀၀၀၁ ယူနစ္ မွ ၅၀၀၀၀ ယူနစ္ အထိ ၁၆၅ က်ပ္၊ ၅၀၀၀၁ ယူနစ္ မွ ၁၀၀၀၀၀ ယူနစ္ အထိ ၁၇၅က်ပ္၊ ၁၀၀၀၀၁ ယူနစ္ ႏွင္႔အထက္ ၁၈၀ က်ပ္ အထိေကာက္ခံမည္ျဖစ္သည္ ။

မီတာခႏႈန္းထားမ်ားေျပာင္းလဲေကာက္ခံရန္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ကတည္းက ေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ထိုအခ်ိန္ကတည္းက တိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္ တို႔ရွိ လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီးမ်ားကို ေခၚယူ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္ ။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုင္းေဒသႀကီး နဲ႔ ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးေတြကို ေခၚယူၿပီး အႀကိမ္ႀကိမ္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္ ။ အဲ့ဒီမွာကတည္းက ကြ်န္ေတာ္တို႔က တညီတညႊတ္တည္းေျပာခဲ့တာက လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို reasonable price ျဖစ္ေအာင္ ေျပာင္းပါလို႔ သေဘာထားေပးခဲ့ၾကတယ္။ သို႔ေသာ္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနသည္ ၂၀၁၇ ကတည္းကဆို ဘယ္ေလာက္ၾကာသြားၿပီလဲ။ ႏွစ္နွစ္ေလာက္ၾကာသြားၿပီ ။ အဲ့ဒီေတာ့ ေျပာခ်င္တာက သူတို႔ အင္မတန္ ခ်င့္ခ်င့္ခ်ိန္ခ်ိန္နဲ႔ လုပ္တယ္လို႔ သံုးသပ္လို႔ရတယ္။´´ ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေဆာက္လုပ္ေရး၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီး ဦးဇာနည္ေအာင္ က သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

ေျပာင္းလဲေကာက္ခံသည့္ ႏႈန္းထားသည့္ သာမန္ လွ်ပ္စစ္သံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ သိသာသည့္အေျခအေနတြင္မရွိဘဲ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အေျမာက္အမ်ားသံုးစြဲသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ သိသာသည့္ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္မည္ ဟု ၄င္း က ဆက္လက္ေျပာသည္ ။

ယခင္ လွ်ပ္စစ္ယူနစ္ႏႈန္းထားမွာ အိမ္သံုးအမ်ိဳးအစားတြင္ ၁ ယူနစ္ မွ ၁၀၀ ယူနစ္အထိ ၃၅က်ပ္ ၊ ၁၀၁ ယူနစ္ မွ ၂၀၀ ယူနစ္ အထိ ၄၀ က်ပ္၊ ၂၀၁ ယူနစ္ ႏွင့္အထက္ ၅၀ က်ပ္ေကာက္ခံျပီး အိမ္သံုးမဟုတ္သည့္ အမ်ိဳးအစားမ်ားတြင္ ၁ ယူနစ္ မွ ၅၀၀ ယူနစ္အထိ ၇၅ က်ပ္ ၊ ၅၀၁ ယူနစ္ မွ ၁၀၀၀၀ ယူနစ္ အထိ ၁၀၀ က်ပ္ ၊ ၁၀၀၀၁ ယူနစ္ မွ ၅၀၀၀၀ ယူနစ္ အထိ ၁၂၅ က်ပ္၊ ၅၀၀၀၁ ယူနစ္ မွ ၂၀၀၀၀၀ ယူနစ္ အထိ ၁၅၀ က်ပ္၊ ၂၀၀၀၀၁ ယူနစ္ မွ ၃၀၀၀၀၀ ယူနစ္ အထိ ၁၂၅ က်ပ္ အသီးသီးေကာက္ခံေၾကာင္း သိရသည္ ။

Leave a Reply