ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္ JMC-U ဥကၠ႒တိုက္တြန္း

0
190


ရန္ကုန္ – ဇန္န၀ါရီ ၁၇ ၊ ၂၀၁၈

ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရးအတြက္ တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိစြာ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္ JMC-U ဥကၠ႒ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရာျပည့္က ယေန႔က်င္းပသည့္ JMC-U ၁၄ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းတြင္တိုက္တြန္းေျပာဆိုလိုက္သည္။

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတဲြေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC-U)၏ ၁၄ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန NRPCတြင္ ဇန္န၀ါရီ ၁၇ ရက္ေန႔မွ၁၉ရက္ေန႔အထိက်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး အစည္းအေ၀း အဖြင့္ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားတြင္ JMC-Uဥကၠ႒က တိုက္တြန္းေျပာဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

“JMCဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို ပူးတဲြညိွႏိႈင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားၾကဖို႔နဲ႔ ေရရွည္တည္တံခိုင္ၿမဲတဲ့ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးရရွိဖို႔အတြက္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားအေနနဲ႔ တာ၀န္ယူမႈတာ၀န္ခံမႈ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို အေျခခံၿပီးႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္သြားၾကဖုိ႔ တိုက္တြန္းပါတယ္”ဟု ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရာျပည့္ကေျပာသည္။

ယခုက်င္းပသည့္အစည္းအေ၀းတြင္ အရပ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္၊ ႏွစ္ဖက္တပ္မွဴးမ်ားေတြ႕ဆံု ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း လမ္းညႊန္မ်ား၊ နည္းပညာအေထာက္အကူျပဳ ႐ံုးအဖဲြ႕ႏွင့္ ပတ္သတ္ သည့္လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

“ႏွစ္ဖက္ထိေတြ႕တိုက္ခိုက္မႈေတြမရွိေအာင္လို႔ ပဋိပကၡျဖစ္တဲ့ အဖဲြ႕ အစည္းေတြပါတယ္ ပဋိပကၡခံစားရတဲ့အရပ္သားအ ဖဲြ႕အစည္းေတြပါတယ္။ ပဋိပကၡျဖစ္ခဲ့တယ္ဆိုလည္း အရပ္သားေတြက ၾကား၀င္ၿပီးေတာ့ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္တဲ့နည္း လမ္းကိုေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ JMCဟာေစာင့္ၾကည့္ျခင္းစီစစ္အတည္ျပဳျခင္း ပဋိပကၡေျဖရွင္း ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္တာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရာျပည့္ကေျပာသည္။

JMCတြင္အရပ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္မႈ တိုးျမွင့္ရန္လိုအပ္ၿပီး တပ္မေတာ္ ၊တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ အရပ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္သည့္အစုအဖဲြ႕ သံုးခုမွ ျပည္သူမ်ားထံသိုိ႔ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCAႏွင့္ JMCကို လိုက္လံရွင္းလင္းျခင္းျဖင့္ JMCအေပၚ ျပည္သူမွ ပိုမိုယံုၾကည္မႈ ရွိလာ မည္ဟု JMCဒု-ဥကၠ႒(၁) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာအိုင္းဇက္ဖိုးက ေျပာသည္။

၂၀၁၈-၁၉ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ JMCကသံုးစဲြမည့္ ခန္႔မွန္းရန္ပံုေငြအတြက္ ကူညီမည့္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြး ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ JMCအသံုးစရိတ္အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ၅ သိန္းကူညီေထာက္ပံ ထားေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာပူးတဲြေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ JMC-U ၊ ျပည္နယ္အဆင့္ JMC-S ၊ေဒသႏၱရအဆင့္ JMC-Lတို႕ျဖင့္ဖဲြ႕စည္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

ကိုဥာဏ္

ရန္ကုန္ – ဇန္န၀ါရီ ၁၇ ၊ ၂၀၁၈

ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရးအတြက္ တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိစြာ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္ JMC-U ဥကၠ႒ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရာျပည့္က ယေန႔က်င္းပသည့္ JMC-U ၁၄ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းတြင္တိုက္တြန္းေျပာဆိုလိုက္သည္။

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတဲြေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC-U)၏ ၁၄ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန NRPCတြင္ ဇန္န၀ါရီ ၁၇ ရက္ေန႔မွ၁၉ရက္ေန႔အထိက်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး အစည္းအေ၀း အဖြင့္ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားတြင္ JMC-Uဥကၠ႒က တိုက္တြန္းေျပာဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

“JMCဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို ပူးတဲြညိွႏိႈင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားၾကဖို႔နဲ႔ ေရရွည္တည္တံခိုင္ၿမဲတဲ့ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးရရွိဖို႔အတြက္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားအေနနဲ႔ တာ၀န္ယူမႈတာ၀န္ခံမႈ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို အေျခခံၿပီးႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္သြားၾကဖုိ႔ တိုက္တြန္းပါတယ္”ဟု ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရာျပည့္ကေျပာသည္။

ယခုက်င္းပသည့္အစည္းအေ၀းတြင္ အရပ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္၊ ႏွစ္ဖက္တပ္မွဴးမ်ားေတြ႕ဆံု ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း လမ္းညႊန္မ်ား၊ နည္းပညာအေထာက္အကူျပဳ ႐ံုးအဖဲြ႕ႏွင့္ ပတ္သတ္ သည့္လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

“ႏွစ္ဖက္ထိေတြ႕တိုက္ခိုက္မႈေတြမရွိေအာင္လို႔ ပဋိပကၡျဖစ္တဲ့ အဖဲြ႕ အစည္းေတြပါတယ္ ပဋိပကၡခံစားရတဲ့အရပ္သားအ ဖဲြ႕အစည္းေတြပါတယ္။ ပဋိပကၡျဖစ္ခဲ့တယ္ဆိုလည္း အရပ္သားေတြက ၾကား၀င္ၿပီးေတာ့ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္တဲ့နည္း လမ္းကိုေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ JMCဟာေစာင့္ၾကည့္ျခင္းစီစစ္အတည္ျပဳျခင္း ပဋိပကၡေျဖရွင္း ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္တာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရာျပည့္ကေျပာသည္။

JMCတြင္အရပ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္မႈ တိုးျမွင့္ရန္လိုအပ္ၿပီး တပ္မေတာ္ ၊တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ အရပ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္သည့္အစုအဖဲြ႕ သံုးခုမွ ျပည္သူမ်ားထံသိုိ႔ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCAႏွင့္ JMCကို လိုက္လံရွင္းလင္းျခင္းျဖင့္ JMCအေပၚ ျပည္သူမွ ပိုမိုယံုၾကည္မႈ ရွိလာ မည္ဟု JMCဒု-ဥကၠ႒(၁) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာအိုင္းဇက္ဖိုးက ေျပာသည္။

၂၀၁၈-၁၉ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ JMCကသံုးစဲြမည့္ ခန္႔မွန္းရန္ပံုေငြအတြက္ ကူညီမည့္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြး ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ JMCအသံုးစရိတ္အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ၅ သိန္းကူညီေထာက္ပံ ထားေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာပူးတဲြေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ JMC-U ၊ ျပည္နယ္အဆင့္ JMC-S ၊ေဒသႏၱရအဆင့္ JMC-Lတို႕ျဖင့္ဖဲြ႕စည္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

ကိုဥာဏ္

Leave a Reply