ျမန္မာနိုင္ငံသား ၄ ဦးလွ်င္ ၁ ဦး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေန

0
144

ဇြန္ ၂၇
ယဥ္ေကႏြယ္

ျမန္မာနိုင္ငံရွိ လူဦးေရ ၄ ဦးအနက္ ၁ ဦး သည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း ျမန္မာေနထိုင္မႈစစ္တမ္း၏ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ အစီရင္ခံစာ (၂၀၁၇ ခုႏွစ္) စစ္တမ္း၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

ျမန္မာ့ေနထိုင္မႈစစ္တမ္း၏ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ အစီရင္ခံစာ မိတ္ဆက္ပြဲကို ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ သဂၤဟဟိုတယ္ တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ယင္း စစ္တမ္းကိုု စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႔က ကမၻာ့ဘဏ္နွင့္၊ ကုလသမဂၢဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အစီအစဥ္ (UNDP )တို႔၏ အကူအညီျဖင့္ ေကာက္ယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ စစ္တမ္းေကာက္ယူရာတြင္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ အပါအ၀င္ တိုင္းေဒဘကိးျပည္နယ္မ်ားရွိ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၂၉၆ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ အိမ္ေထာင္စု ၁၃၇၃၀ စု ထံမွ ၃ ပတ္ အလိိုက္ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ေကာက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေနမႈအားတိုင္းတာရာတြင္ လူတစ္ဦးတြင္ အနိမ့္ဆံုးစားနိုင္သည့္ ကယ္လိုရီ intake အရ ေကာက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႔ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးဆန္းျမင့္ကေျပာသည္။

“လူ ၄ ဦး မွာ တစ္ဦးက ဆင္းရဲေနတယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီဟာကို တိုင္းတာတဲ့ အခါမွာ အနည္းဆံုး cost of basic need ကို တြက္တဲ့ အခါမွာ ကယ္လိုရီ intake ေပါ့ေနာ္။အဲ့ဒီအေပၚမွာ အေျခခံၿပီးေတာ့ ဒါက ဘယ္က ရလဲဆိုရင္ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန က ထုတ္ျပန္တဲ့ အနည္ူဆံုးစားသံုးနိုင္တဲ့ ကယ္လိုရီ intake ပၚမူတည္ၿပီးေတာ့ ဒီအစီရင္ခံစာကို တစ္ရက္ကို အနည္းဆံုးဘယ္ေလာက္စားရမယ္ဆိုတာ ဒါကို သတ္မွတ္ၿပီးေတာ့ ဒီဟာကို တြက္ခ်က္ၿပီးေတာ့ ထုတ္ျပန္တာျဖစ္တယ္”ဟု ဦးဆန္းျမင့္ကေျပာသည္။

လူတစ္ဦးသည္ တစ္ရက္လွ်င္ အနည္းဆံုး ကယ္လိုရီ ၂၂၃၈ စားသံုးရန္ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန က အဆိုျပဳထားေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္သည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ အမ်ားဆံုးျပည္နယ္ျဖစ္ၿပီး လူ ၁၀ ဦးတြင္ ၆ ဦးသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး ေနၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းႏွင့္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈသည္ အနည္းဆံုးျဖစ္ေနေၾကာင္း စစ္တမ္း၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

ျမန္မာ့ေနထိုင္မႈစစ္တမ္း၏ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ စစ္တမ္းကို ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွ စတင္ေကာက္ခံခဲ့ရာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈသိသာစြာ ေလ်ာ့နည္းလာေၾကာင္း သိရသည္။

စစ္တမ္းေကာက္ယူရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ တစ္နို္င္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္းအျပင္ တိုင္းေဒသႀကီး /ျပည္နယ္အလိုက္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ေနထိုင္မႈအေျခအေနကို သိရွိနို္င္ေစရန္၊ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈပန္းတိုင္အတြက္ လိုအပ္သည့္ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္ အလက္မ်ား ညႊန္းကိန္းမ်ားရရွိရန္ အစရွိသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေကာက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဇြန္ ၂၇
ယဥ္ေကႏြယ္

ျမန္မာနိုင္ငံရွိ လူဦးေရ ၄ ဦးအနက္ ၁ ဦး သည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း ျမန္မာေနထိုင္မႈစစ္တမ္း၏ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ အစီရင္ခံစာ (၂၀၁၇ ခုႏွစ္) စစ္တမ္း၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

ျမန္မာ့ေနထိုင္မႈစစ္တမ္း၏ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ အစီရင္ခံစာ မိတ္ဆက္ပြဲကို ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ သဂၤဟဟိုတယ္ တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ယင္း စစ္တမ္းကိုု စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႔က ကမၻာ့ဘဏ္နွင့္၊ ကုလသမဂၢဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အစီအစဥ္ (UNDP )တို႔၏ အကူအညီျဖင့္ ေကာက္ယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ စစ္တမ္းေကာက္ယူရာတြင္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ အပါအ၀င္ တိုင္းေဒဘကိးျပည္နယ္မ်ားရွိ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၂၉၆ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ အိမ္ေထာင္စု ၁၃၇၃၀ စု ထံမွ ၃ ပတ္ အလိိုက္ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ေကာက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေနမႈအားတိုင္းတာရာတြင္ လူတစ္ဦးတြင္ အနိမ့္ဆံုးစားနိုင္သည့္ ကယ္လိုရီ intake အရ ေကာက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႔ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးဆန္းျမင့္ကေျပာသည္။

“လူ ၄ ဦး မွာ တစ္ဦးက ဆင္းရဲေနတယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီဟာကို တိုင္းတာတဲ့ အခါမွာ အနည္းဆံုး cost of basic need ကို တြက္တဲ့ အခါမွာ ကယ္လိုရီ intake ေပါ့ေနာ္။အဲ့ဒီအေပၚမွာ အေျခခံၿပီးေတာ့ ဒါက ဘယ္က ရလဲဆိုရင္ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန က ထုတ္ျပန္တဲ့ အနည္ူဆံုးစားသံုးနိုင္တဲ့ ကယ္လိုရီ intake ပၚမူတည္ၿပီးေတာ့ ဒီအစီရင္ခံစာကို တစ္ရက္ကို အနည္းဆံုးဘယ္ေလာက္စားရမယ္ဆိုတာ ဒါကို သတ္မွတ္ၿပီးေတာ့ ဒီဟာကို တြက္ခ်က္ၿပီးေတာ့ ထုတ္ျပန္တာျဖစ္တယ္”ဟု ဦးဆန္းျမင့္ကေျပာသည္။

လူတစ္ဦးသည္ တစ္ရက္လွ်င္ အနည္းဆံုး ကယ္လိုရီ ၂၂၃၈ စားသံုးရန္ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန က အဆိုျပဳထားေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္သည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ အမ်ားဆံုးျပည္နယ္ျဖစ္ၿပီး လူ ၁၀ ဦးတြင္ ၆ ဦးသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး ေနၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းႏွင့္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈသည္ အနည္းဆံုးျဖစ္ေနေၾကာင္း စစ္တမ္း၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

ျမန္မာ့ေနထိုင္မႈစစ္တမ္း၏ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ စစ္တမ္းကို ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွ စတင္ေကာက္ခံခဲ့ရာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈသိသာစြာ ေလ်ာ့နည္းလာေၾကာင္း သိရသည္။

စစ္တမ္းေကာက္ယူရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ တစ္နို္င္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္းအျပင္ တိုင္းေဒသႀကီး /ျပည္နယ္အလိုက္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ေနထိုင္မႈအေျခအေနကို သိရွိနို္င္ေစရန္၊ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈပန္းတိုင္အတြက္ လိုအပ္သည့္ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္ အလက္မ်ား ညႊန္းကိန္းမ်ားရရွိရန္ အစရွိသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေကာက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply