ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္တြင္ ပို႔စ္တင္ၿပီး သမၼတကိုေစာ္ကားသျဖင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္တစ္ဦးကို ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္

0
179


ဂ်ကာတာ ဇန္နဝါရီ ၁၇

အင္ဒိုနီးရွားသမၼတဂ်ိဳကိုဝီဒုိဒိုအား ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္တြင္ ပို႔စ္တင္ၿပီး ေစာ္ကားခဲ့မႈျဖင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္တစ္ဦး ေထာင္ဒဏ္ ၁၈ လခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။

အမ္အက္ဖ္ဘီဟုသာ အမည္သိရွိရသည့္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္အရြယ္ ေက်ာင္းသားသည္ ဝီဒုိဒုိႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အြန္လိုင္းတြင္ အေသေရပ်က္ ေစေသာ ပို႔စ္မ်ားကုိ တင္ခဲ့ေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ယင္းေက်ာင္းသားသည္ ဆုမၾတားကၽြန္းမွျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဝီဒိုဒိုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႐ိုင္းစိုင္းေသာ စကားမ်ားေျပာဆုိရန္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ အေကာင့္အတုမ်ားကုိ ဖန္တီးခဲ့သည့္အတြက္ ယင္းေက်ာင္းသားသည္ အင္တာနက္ဥပေဒကိုခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ေၾကာင္း အာဏာပိုင္မ်ားကေျပာဆို ခဲ့သည္။ ေက်ာင္းသားသည္ ျပစ္ဒဏ္ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးရန္ အယူခံဝင္ျခင္းမျပဳခဲ့ေခ်။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္တြင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္၌ ေရးခဲ့သည့္ မွတ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ၎ကိုဖမ္းႏုိင္က ဖမ္းရန္ ဆယ္ေက်ာ္သက္က ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားအား စိန္ေခၚခ့ဲသည္။ အမ္အက္ဖ္ဘီသည္ သမၼတႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားရဲခ်ဳပ္ တီတိုးကာနာဗီယန္တို႔ကို ေစာ္ကားသည့္ ပို႔စ္မ်ားတင္မႈျဖင့္ ယမန္ႏွစ္ ၾသဂုတ္တြင္ အဖမ္းခံခဲ့ရသည္။

အင္ဒိုနီးရွား၌ လူမႈမီဒီယာမ်ားမွတစ္ဆင့္ သမၼတကိုေစာ္ကားမႈ၊ အစိုးရအေပၚ အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ၊ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္အေကာင့္ အတုမ်ားမွ တစ္ဆင့္ အစိုးရကုိေဝဖန္မႈတို႔ကိုျပဳလုပ္မႈျဖင့္ လူေပါင္းမ်ားစြာ အဖမ္းခံခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။

အင္တာနက္ဥပေဒပါ ျပစ္ဒဏ္မ်ားႀကီးေလးလြန္းၿပီး ဥပေဒသည္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိမႈကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။ က်ယ္ျပန္႔ၿပီး တိက်စြာေဖာ္ျပထားျခင္းမျပဳသည့္ ဥပေဒမ်ားကို အသံုးခ်ၿပီး လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္တို႔ကို ကန္႔သတ္ေနေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖဲြ႕ကေျပာဆုိ ခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

ဂ်ကာတာ ဇန္နဝါရီ ၁၇

အင္ဒိုနီးရွားသမၼတဂ်ိဳကိုဝီဒုိဒိုအား ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္တြင္ ပို႔စ္တင္ၿပီး ေစာ္ကားခဲ့မႈျဖင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္တစ္ဦး ေထာင္ဒဏ္ ၁၈ လခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။

အမ္အက္ဖ္ဘီဟုသာ အမည္သိရွိရသည့္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္အရြယ္ ေက်ာင္းသားသည္ ဝီဒုိဒုိႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အြန္လိုင္းတြင္ အေသေရပ်က္ ေစေသာ ပို႔စ္မ်ားကုိ တင္ခဲ့ေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ယင္းေက်ာင္းသားသည္ ဆုမၾတားကၽြန္းမွျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဝီဒိုဒိုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႐ိုင္းစိုင္းေသာ စကားမ်ားေျပာဆုိရန္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ အေကာင့္အတုမ်ားကုိ ဖန္တီးခဲ့သည့္အတြက္ ယင္းေက်ာင္းသားသည္ အင္တာနက္ဥပေဒကိုခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ေၾကာင္း အာဏာပိုင္မ်ားကေျပာဆို ခဲ့သည္။ ေက်ာင္းသားသည္ ျပစ္ဒဏ္ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးရန္ အယူခံဝင္ျခင္းမျပဳခဲ့ေခ်။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္တြင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္၌ ေရးခဲ့သည့္ မွတ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ၎ကိုဖမ္းႏုိင္က ဖမ္းရန္ ဆယ္ေက်ာ္သက္က ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားအား စိန္ေခၚခ့ဲသည္။ အမ္အက္ဖ္ဘီသည္ သမၼတႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားရဲခ်ဳပ္ တီတိုးကာနာဗီယန္တို႔ကို ေစာ္ကားသည့္ ပို႔စ္မ်ားတင္မႈျဖင့္ ယမန္ႏွစ္ ၾသဂုတ္တြင္ အဖမ္းခံခဲ့ရသည္။

အင္ဒိုနီးရွား၌ လူမႈမီဒီယာမ်ားမွတစ္ဆင့္ သမၼတကိုေစာ္ကားမႈ၊ အစိုးရအေပၚ အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ၊ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္အေကာင့္ အတုမ်ားမွ တစ္ဆင့္ အစိုးရကုိေဝဖန္မႈတို႔ကိုျပဳလုပ္မႈျဖင့္ လူေပါင္းမ်ားစြာ အဖမ္းခံခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။

အင္တာနက္ဥပေဒပါ ျပစ္ဒဏ္မ်ားႀကီးေလးလြန္းၿပီး ဥပေဒသည္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိမႈကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။ က်ယ္ျပန္႔ၿပီး တိက်စြာေဖာ္ျပထားျခင္းမျပဳသည့္ ဥပေဒမ်ားကို အသံုးခ်ၿပီး လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္တို႔ကို ကန္႔သတ္ေနေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖဲြ႕ကေျပာဆုိ ခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

Leave a Reply