တပ္မေတာ္၏ စစ္ေရးဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈ ရပ္ဆိုင္းေရးအား ၂ လ ထပ္မံသက္တမ္းတိုး

0
130

ဇူလိုင္ ၃၁

ပဥၥမလိႈင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ထိေရာက္စြာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမ၊ အေရွ႕ေျမာက္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမ၊ အေရွ႕ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမ၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမ၊ ႀတိဂံေဒသတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားတြင္ စစ္ေရးဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈအားလုံးအား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ေန႔အထိ ၁ ႀကိမ္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁ ရက္ေန႔မွ ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔အထိ ၁ ႀကိမ္ ရပ္ဆိုင္းေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔ ႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ေန႔တို႔တြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးမွ သတင္းထုတ္ျပန္ၿပီးျဖစ္သည္။

၎ကဲ့သို႔ စစ္ေရးဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈမ်ားအား ရပ္ဆိုင္းေပးထားသည့္ကာလအတြင္း၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆြးေႏြးေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။

၎ကဲ့သို႔ အေျခအေန မ်ိဳးတြင္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေပၚေမွ်ာ္လင့္ခ်က္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းအားလုံး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အား ယုံၾကည္မႈအျပည့္ျဖင့္ ယခုထက္ ပိုမိုဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး ရည္႐ြယ္လ်က္ အထက္ေဖာ္ျပပါ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ နယ္ေျမမ်ား၌ စစ္ေရးဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈမ်ားအား ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ တိုးျမႇင့္ရပ္ဆိုင္းေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာအပ္သည္။

ဇူလိုင္ ၃၁

ပဥၥမလိႈင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ထိေရာက္စြာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမ၊ အေရွ႕ေျမာက္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမ၊ အေရွ႕ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမ၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမ၊ ႀတိဂံေဒသတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားတြင္ စစ္ေရးဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈအားလုံးအား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ေန႔အထိ ၁ ႀကိမ္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁ ရက္ေန႔မွ ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔အထိ ၁ ႀကိမ္ ရပ္ဆိုင္းေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔ ႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ေန႔တို႔တြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးမွ သတင္းထုတ္ျပန္ၿပီးျဖစ္သည္။

၎ကဲ့သို႔ စစ္ေရးဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈမ်ားအား ရပ္ဆိုင္းေပးထားသည့္ကာလအတြင္း၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆြးေႏြးေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။

၎ကဲ့သို႔ အေျခအေန မ်ိဳးတြင္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေပၚေမွ်ာ္လင့္ခ်က္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းအားလုံး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အား ယုံၾကည္မႈအျပည့္ျဖင့္ ယခုထက္ ပိုမိုဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး ရည္႐ြယ္လ်က္ အထက္ေဖာ္ျပပါ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ နယ္ေျမမ်ား၌ စစ္ေရးဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈမ်ားအား ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ တိုးျမႇင့္ရပ္ဆိုင္းေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာအပ္သည္။

ဇူလိုင္ ၃၁

ပဥၥမလိႈင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ထိေရာက္စြာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမ၊ အေရွ႕ေျမာက္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမ၊ အေရွ႕ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမ၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမ၊ ႀတိဂံေဒသတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားတြင္ စစ္ေရးဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈအားလုံးအား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ေန႔အထိ ၁ ႀကိမ္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁ ရက္ေန႔မွ ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔အထိ ၁ ႀကိမ္ ရပ္ဆိုင္းေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔ ႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ေန႔တို႔တြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးမွ သတင္းထုတ္ျပန္ၿပီးျဖစ္သည္။

၎ကဲ့သို႔ စစ္ေရးဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈမ်ားအား ရပ္ဆိုင္းေပးထားသည့္ကာလအတြင္း၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆြးေႏြးေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။

၎ကဲ့သို႔ အေျခအေန မ်ိဳးတြင္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေပၚေမွ်ာ္လင့္ခ်က္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းအားလုံး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အား ယုံၾကည္မႈအျပည့္ျဖင့္ ယခုထက္ ပိုမိုဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး ရည္႐ြယ္လ်က္ အထက္ေဖာ္ျပပါ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ နယ္ေျမမ်ား၌ စစ္ေရးဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈမ်ားအား ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ တိုးျမႇင့္ရပ္ဆိုင္းေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာအပ္သည္။

ဇူလိုင္ ၃၁

ပဥၥမလိႈင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ထိေရာက္စြာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမ၊ အေရွ႕ေျမာက္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမ၊ အေရွ႕ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမ၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမ၊ ႀတိဂံေဒသတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားတြင္ စစ္ေရးဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈအားလုံးအား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ေန႔အထိ ၁ ႀကိမ္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁ ရက္ေန႔မွ ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔အထိ ၁ ႀကိမ္ ရပ္ဆိုင္းေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔ ႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ေန႔တို႔တြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးမွ သတင္းထုတ္ျပန္ၿပီးျဖစ္သည္။

၎ကဲ့သို႔ စစ္ေရးဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈမ်ားအား ရပ္ဆိုင္းေပးထားသည့္ကာလအတြင္း၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆြးေႏြးေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။

၎ကဲ့သို႔ အေျခအေန မ်ိဳးတြင္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေပၚေမွ်ာ္လင့္ခ်က္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းအားလုံး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အား ယုံၾကည္မႈအျပည့္ျဖင့္ ယခုထက္ ပိုမိုဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး ရည္႐ြယ္လ်က္ အထက္ေဖာ္ျပပါ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ နယ္ေျမမ်ား၌ စစ္ေရးဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈမ်ားအား ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ တိုးျမႇင့္ရပ္ဆိုင္းေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာအပ္သည္။

Leave a Reply