ၾသစေၾတးလ်၌ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္အကူအညီျဖင့္ ေရကူးသူႏွစ္ဦးကို ကယ္တင္

0
194

ဆစ္ဒနီ ဇန္နဝါရီ ၁၉

ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ၌ ဇန္နဝါရီ ၁၈ ရက္တြင္ ေရစီးထဲေမ်ာပါသြားခဲ့သည့္ ေရကူးသူႏွစ္ဦးအား ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္( ဒ႐ုန္း)တစ္စင္း၏ အကူအညီျဖင့္ ကယ္တင္ႏုိင္ခဲ့သည္။

ၾသစေၾတးလ်သည္ ကမ္းေျခမ်ား၌ ေမာင္းသူမဲဲ့ေလယာဥ္ ဒါဇင္ေပါင္း မ်ားစြာကို ပ်ံသန္းေစၿပီး အသက္ကယ္ဆယ္ႏုိင္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္။ ဇန္နဝါရီ ၁၈ ရက္က ဒ႐ုန္းျဖင့္ ကယ္တင္မႈသည္ ကမာၻ႕ပထမဆံုး အသက္ကယ္မႈျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေနသည္။ နယူးေဆာက္ေဝးလ္စ္ျပည္နယ္ လန္ႏြန္ဟက္ကမ္းလြန္၌ ေယာက်္ားေလးႏွစ္ဦးသည္ အျမင့္သံုးမီတာရွိေသာ လႈိင္းလံုးႏွင့္တိုးၿပီး ေမ်ာပါေနခဲ့သည္။

ကမ္းေျခ၌ ရွိေနသူမ်ားက ကမ္းေျခလံုၿခံဳေရးမ်ားကို အသိေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ လံုၿခံဳေရးမ်ားသည္ ဒ႐ုန္းေမာင္းသူတစ္ဦးကို ဆက္လက္သတင္းေပးခဲ့ သည္။ ဒ႐ုန္းေမာင္းသူသည္ အသက္ကယ္ေဘာတပ္ဆင္ထားေသာ ဒ႐ုန္းတစ္စင္းကိုေစလႊတ္ၿပီး အဆိုပါေယာက်္ားေလးႏွစ္ဦးနားသို႔ ခ်ေပးခဲ့သည္။

“ဒ႐ုန္းကုိ လႊတ္တင္ၿပီး တစ္မိနစ္ႏွစ္မိနစ္အတြင္း အဲဒီေယာက်္ားေလးႏွစ္ဦးနားကုိ အသက္ကယ္ေဘာခ်ေပးႏုိင္ခဲ့တယ္” ဟု ကမ္းေျခလံုၿခံဳေရးအႀကီးအကဲ ဂ်ိဳင္ရွရီဒန္က ေျပာဆိုခ့ဲသည္။ ေယာက်္ားေလးႏွစ္ဦး ဒဏ္ရာရရွိျခင္းမရွိခဲ့ေခ်။

ဒ႐ုန္းမ်ားသည္ အခက္အခဲေတြ႕ေနသည့္ ေရကူးသူမ်ားအား ရွာေဖြရာတြင္ ပိုမိုျမန္ဆန္ၿပီး အစဥ္အလာေရာ္ဘာေလွမ်ားထက္ ပိုမုိထိေရာက္စြာျဖင့္ အသက္ကယ္ပစၥည္းမ်ားေပးပို႔ႏုိင္သည္။ ၾသစေၾတးလ်၌ ဒ႐ုန္းမ်ားျဖင့္ ငါးမန္း၊ ဂ်ယ္လီငါးကဲ့သို႔ အႏၱရာယ္ရွိေစေသာ ေရသတၱဝါမ်ားကို ရွာေဖြမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနသည္။

ဒ႐ုန္းမွ ကင္မရာျဖင့္ ႐ိုက္ကူးၿပီးေပးပို႔ေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားကုိၾကည့္ၿပီး ေရထဲရိွ အရာဝတၱဳမ်ားႏွင့္သက္ရွိမ်ားကို ခဲြျခားႏုိင္သည့္ ကြန္ပ်ဴတာဉာဏ္ရည္ကိုလည္းအသံုးျပဳေနသည္။ ယင္းကြန္ပ်ဴတာဉာဏ္ရည္ေဆာ့ဝဲသည္ ငါးမန္းကဲ့သို႔ အႏၱရာယ္ရွိသည့္ ေရသတၱဝါမ်ားကို ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ခဲြျခားေပးႏုိင္ေနၿပီျဖစ္သည္။

ၾသစေၾတးလ်ရွိ ကမ္းေျခတခ်ိဳ႕၌ ငါးမန္းမ်ားကိုတားဆီးရန္ ပိုက္မ်ားတန္းၿပီးခ်ထားေသာ္လည္း ယင္းပိုက္မ်ားေၾကာင့္ အျခားေရသတၱဝါမ်ား ထိခိုက္မႈမ်ားရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ပိုက္မ်ားေနရာတြင္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားကိုက်င့္သံုးရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေနသည္။

Source:AFP

႐ုိးေျမ

ဆစ္ဒနီ ဇန္နဝါရီ ၁၉

ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ၌ ဇန္နဝါရီ ၁၈ ရက္တြင္ ေရစီးထဲေမ်ာပါသြားခဲ့သည့္ ေရကူးသူႏွစ္ဦးအား ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္( ဒ႐ုန္း)တစ္စင္း၏ အကူအညီျဖင့္ ကယ္တင္ႏုိင္ခဲ့သည္။

ၾသစေၾတးလ်သည္ ကမ္းေျခမ်ား၌ ေမာင္းသူမဲဲ့ေလယာဥ္ ဒါဇင္ေပါင္း မ်ားစြာကို ပ်ံသန္းေစၿပီး အသက္ကယ္ဆယ္ႏုိင္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္။ ဇန္နဝါရီ ၁၈ ရက္က ဒ႐ုန္းျဖင့္ ကယ္တင္မႈသည္ ကမာၻ႕ပထမဆံုး အသက္ကယ္မႈျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေနသည္။ နယူးေဆာက္ေဝးလ္စ္ျပည္နယ္ လန္ႏြန္ဟက္ကမ္းလြန္၌ ေယာက်္ားေလးႏွစ္ဦးသည္ အျမင့္သံုးမီတာရွိေသာ လႈိင္းလံုးႏွင့္တိုးၿပီး ေမ်ာပါေနခဲ့သည္။

ကမ္းေျခ၌ ရွိေနသူမ်ားက ကမ္းေျခလံုၿခံဳေရးမ်ားကို အသိေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ လံုၿခံဳေရးမ်ားသည္ ဒ႐ုန္းေမာင္းသူတစ္ဦးကို ဆက္လက္သတင္းေပးခဲ့ သည္။ ဒ႐ုန္းေမာင္းသူသည္ အသက္ကယ္ေဘာတပ္ဆင္ထားေသာ ဒ႐ုန္းတစ္စင္းကိုေစလႊတ္ၿပီး အဆိုပါေယာက်္ားေလးႏွစ္ဦးနားသို႔ ခ်ေပးခဲ့သည္။

“ဒ႐ုန္းကုိ လႊတ္တင္ၿပီး တစ္မိနစ္ႏွစ္မိနစ္အတြင္း အဲဒီေယာက်္ားေလးႏွစ္ဦးနားကုိ အသက္ကယ္ေဘာခ်ေပးႏုိင္ခဲ့တယ္” ဟု ကမ္းေျခလံုၿခံဳေရးအႀကီးအကဲ ဂ်ိဳင္ရွရီဒန္က ေျပာဆိုခ့ဲသည္။ ေယာက်္ားေလးႏွစ္ဦး ဒဏ္ရာရရွိျခင္းမရွိခဲ့ေခ်။

ဒ႐ုန္းမ်ားသည္ အခက္အခဲေတြ႕ေနသည့္ ေရကူးသူမ်ားအား ရွာေဖြရာတြင္ ပိုမိုျမန္ဆန္ၿပီး အစဥ္အလာေရာ္ဘာေလွမ်ားထက္ ပိုမုိထိေရာက္စြာျဖင့္ အသက္ကယ္ပစၥည္းမ်ားေပးပို႔ႏုိင္သည္။ ၾသစေၾတးလ်၌ ဒ႐ုန္းမ်ားျဖင့္ ငါးမန္း၊ ဂ်ယ္လီငါးကဲ့သို႔ အႏၱရာယ္ရွိေစေသာ ေရသတၱဝါမ်ားကို ရွာေဖြမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနသည္။

ဒ႐ုန္းမွ ကင္မရာျဖင့္ ႐ိုက္ကူးၿပီးေပးပို႔ေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားကုိၾကည့္ၿပီး ေရထဲရိွ အရာဝတၱဳမ်ားႏွင့္သက္ရွိမ်ားကို ခဲြျခားႏုိင္သည့္ ကြန္ပ်ဴတာဉာဏ္ရည္ကိုလည္းအသံုးျပဳေနသည္။ ယင္းကြန္ပ်ဴတာဉာဏ္ရည္ေဆာ့ဝဲသည္ ငါးမန္းကဲ့သို႔ အႏၱရာယ္ရွိသည့္ ေရသတၱဝါမ်ားကို ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ခဲြျခားေပးႏုိင္ေနၿပီျဖစ္သည္။

ၾသစေၾတးလ်ရွိ ကမ္းေျခတခ်ိဳ႕၌ ငါးမန္းမ်ားကိုတားဆီးရန္ ပိုက္မ်ားတန္းၿပီးခ်ထားေသာ္လည္း ယင္းပိုက္မ်ားေၾကာင့္ အျခားေရသတၱဝါမ်ား ထိခိုက္မႈမ်ားရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ပိုက္မ်ားေနရာတြင္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားကိုက်င့္သံုးရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေနသည္။

Source:AFP

႐ုိးေျမ

Leave a Reply