အျငင္းပြားဖြယ္ Padmavat ႐ုပ္ရွင္ကုိ လြတ္လပ္စြာျပသခြင့္ျပဳေၾကာင္း အိႏိၵယတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ဆံုးျဖတ္

0
189

ေဒလီ ဇန္နဝါရီ ၁၉

အိႏိၵယတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သည္ Padmavat(ပဒုမၼာဝတီ)႐ုပ္ရွင္အား ျပည္နယ္ေလးခုက ျပသျခင္းမျပဳရဟု ပိတ္ပင္ထားသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ ပယ္ခ်ၿပီး ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းလြတ္လပ္စြာျပသခြင့္ျပဳေၾကာင္း ဇန္နဝါရီ ၁၈ ရက္တြင္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

Padmavat ႐ုပ္ရွင္အား ႐ုပ္ရွင္ဆင္ဆာအဖဲြ႕က အတည္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ဂူဂ်ာရတ္၊ ရာဇသန္၊ မဓယာပရာေဒ့ရွ္ႏွင့္ ဟာယာနာျပည္နယ္မ်ားက ပိတ္ပင္ထားဆဲဲျဖစ္သည္။ ၁၄ ရာစုႏွစ္က ဟိႏၵဴဘုရင္မတစ္ပါးႏွင့္ မြတ္စလင္ေခါင္းေဆာင္တို႔ၾကား ပတ္သက္မႈ အေၾကာင္း႐ိုက္ကူးထားသည့္ ႐ုပ္ရွင္ေၾကာင့္ ဟိႏၵဴႏွင့္ အမ်ိဳးဇာတ္ႏြယ္ဝင္တခ်ိဳ႕က မေက်မနပ္ျဖင့္ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ ခ့ဲၾကသည္။

႐ုပ္ရွင္အား ဇန္နဝါရီ ၂၅ ရက္တြင္ စတင္ျဖန္႔ခ်ိျပသမည္ျဖစ္သည္။ ႐ုပ္ရွင္မ်ားသည္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ျဖစ္ေၾကာင္း တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ဒီပါမီစ္ရာကေျပာဆုိသည္။ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ႐ုုပ္ရွင္မ်ားကုိ ပိတ္ပင္မည္ဆိုသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ ထုတ္ျပန္ခြင့္မရွိေၾကာင္း မီစ္ရာကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ျပည္နယ္မ်ား၏ပိတ္ပင္ခ်က္ကုိ ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ ႐ုပ္ရွင္ ထုတ္လုပ္သူ မ်ားက တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သို႔ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ႐ုပ္ရွင္အား တစ္ကမာၻလံုးသုိ႔ျဖန္႔ခ်ိမႈကုိ ပိတ္ပင္ေပးရန္ေရွ႕ေနတစ္ဦးက ေလွ်ာက္ထားမႈကုိလည္း တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ပယ္ခ်ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ဒီဇင္ဘာတြင္ ႐ုပ္ရွင္ဆင္ဆာအဖဲြ႕က ႐ုပ္ရွင္ပါ ဇာတ္ကြက္မ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ရန္ ေတာင္းဆိုျခင္းမျပဳခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမီဒီယာ မ်ားသို႔ေျပာဆုိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ႐ုပ္ရွင္၏အမည္ကုိ Padmavati မွ Padmavat သို႔ေျပာင္းလဲေပးရန္ အႀကံျပဳခဲ့သည္။ ႐ုပ္ရွင္ကုိ ၁၆ ရာစုက မဟာကဗ်ာတစ္ပုဒ္အေပၚ အေျခခံကာ႐ိုက္ကူးထားျခင္းျဖစ္သည္။

ဇာတ္ျမင့္အႏြယ္ျဖစ္သည့္ ရာဇပုတအႏြယ္ဝင္ ၁၄ ရာစုက ဟိႏၵဴဘုရင္မတစ္ပါးႏွင့္ မြတ္စလင္ေခါင္းေဆာင္ အလာအူဒင္ခ်ီလ္ဂ်ီ တို႔ၾကား ပတ္သက္မႈကို ႐ုပ္ရွင္ထဲတြင္ ပံုေဖာ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ေဘာလီဝုဒ္သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ားျဖစ္သည့္ ဒီပီကာပါဒူကုိနဲႏွင့္ ရန္ဗီယာဆင္းတို႔က အဓိကသ႐ုပ္ေဆာင္မ်ားေနရာမွပါဝင္ထားသည္။

ဒါ႐ိုက္တာ ဆန္ေဂ်းဗန္ဆာလီ ႐ိုက္ကူးထားေသာ ႐ုပ္ရွင္၌ အဓိက ဇာတ္ေဆာင္ႏွစ္ဦးၾကား အင္မတန္ရင္းႏွီးသည့္ အခန္းမ်ားကုိ ပံုေဖာ္ထားေၾကာင္း ဟိႏၵဴအမ်ိဳးသားေရးဝါဒီမ်ားႏွင့္ ရာဇပုတ အႏြယ္မ်ားက ေျပာဆုိကာ ဆႏၵျပမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ရာဇပုတအႏြယ္ဝင္မ်ားသည္ ႐ုပ္ရွင္သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ား၏ ပံုတူစကၠဴ ခ်ဳပ္ျပားမ်ားကုိ မီး႐ႈိ႕ၿပီး သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ားကို တိုက္ခိုက္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္။

အာဏာရဗာရာတီယဇာနတပါတီမွ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးကလည္း အဓိကအမ်ိဳးသမီးသ႐ုပ္ေဆာင္ႏွင့္ ဒါ႐ိုက္တာတုိ႔ကုိ ေခါင္းျဖတ္ႏုိင္ပါက ဆုေၾကးေငြ ရူပီးသန္းႏွင့္ခ်ီေပးအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

ေဒလီ ဇန္နဝါရီ ၁၉

အိႏိၵယတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သည္ Padmavat(ပဒုမၼာဝတီ)႐ုပ္ရွင္အား ျပည္နယ္ေလးခုက ျပသျခင္းမျပဳရဟု ပိတ္ပင္ထားသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ ပယ္ခ်ၿပီး ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းလြတ္လပ္စြာျပသခြင့္ျပဳေၾကာင္း ဇန္နဝါရီ ၁၈ ရက္တြင္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

Padmavat ႐ုပ္ရွင္အား ႐ုပ္ရွင္ဆင္ဆာအဖဲြ႕က အတည္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ဂူဂ်ာရတ္၊ ရာဇသန္၊ မဓယာပရာေဒ့ရွ္ႏွင့္ ဟာယာနာျပည္နယ္မ်ားက ပိတ္ပင္ထားဆဲဲျဖစ္သည္။ ၁၄ ရာစုႏွစ္က ဟိႏၵဴဘုရင္မတစ္ပါးႏွင့္ မြတ္စလင္ေခါင္းေဆာင္တို႔ၾကား ပတ္သက္မႈ အေၾကာင္း႐ိုက္ကူးထားသည့္ ႐ုပ္ရွင္ေၾကာင့္ ဟိႏၵဴႏွင့္ အမ်ိဳးဇာတ္ႏြယ္ဝင္တခ်ိဳ႕က မေက်မနပ္ျဖင့္ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ ခ့ဲၾကသည္။

႐ုပ္ရွင္အား ဇန္နဝါရီ ၂၅ ရက္တြင္ စတင္ျဖန္႔ခ်ိျပသမည္ျဖစ္သည္။ ႐ုပ္ရွင္မ်ားသည္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ျဖစ္ေၾကာင္း တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ဒီပါမီစ္ရာကေျပာဆုိသည္။ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ႐ုုပ္ရွင္မ်ားကုိ ပိတ္ပင္မည္ဆိုသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ ထုတ္ျပန္ခြင့္မရွိေၾကာင္း မီစ္ရာကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ျပည္နယ္မ်ား၏ပိတ္ပင္ခ်က္ကုိ ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ ႐ုပ္ရွင္ ထုတ္လုပ္သူ မ်ားက တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သို႔ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ႐ုပ္ရွင္အား တစ္ကမာၻလံုးသုိ႔ျဖန္႔ခ်ိမႈကုိ ပိတ္ပင္ေပးရန္ေရွ႕ေနတစ္ဦးက ေလွ်ာက္ထားမႈကုိလည္း တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ပယ္ခ်ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ဒီဇင္ဘာတြင္ ႐ုပ္ရွင္ဆင္ဆာအဖဲြ႕က ႐ုပ္ရွင္ပါ ဇာတ္ကြက္မ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ရန္ ေတာင္းဆိုျခင္းမျပဳခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမီဒီယာ မ်ားသို႔ေျပာဆုိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ႐ုပ္ရွင္၏အမည္ကုိ Padmavati မွ Padmavat သို႔ေျပာင္းလဲေပးရန္ အႀကံျပဳခဲ့သည္။ ႐ုပ္ရွင္ကုိ ၁၆ ရာစုက မဟာကဗ်ာတစ္ပုဒ္အေပၚ အေျခခံကာ႐ိုက္ကူးထားျခင္းျဖစ္သည္။

ဇာတ္ျမင့္အႏြယ္ျဖစ္သည့္ ရာဇပုတအႏြယ္ဝင္ ၁၄ ရာစုက ဟိႏၵဴဘုရင္မတစ္ပါးႏွင့္ မြတ္စလင္ေခါင္းေဆာင္ အလာအူဒင္ခ်ီလ္ဂ်ီ တို႔ၾကား ပတ္သက္မႈကို ႐ုပ္ရွင္ထဲတြင္ ပံုေဖာ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ေဘာလီဝုဒ္သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ားျဖစ္သည့္ ဒီပီကာပါဒူကုိနဲႏွင့္ ရန္ဗီယာဆင္းတို႔က အဓိကသ႐ုပ္ေဆာင္မ်ားေနရာမွပါဝင္ထားသည္။

ဒါ႐ိုက္တာ ဆန္ေဂ်းဗန္ဆာလီ ႐ိုက္ကူးထားေသာ ႐ုပ္ရွင္၌ အဓိက ဇာတ္ေဆာင္ႏွစ္ဦးၾကား အင္မတန္ရင္းႏွီးသည့္ အခန္းမ်ားကုိ ပံုေဖာ္ထားေၾကာင္း ဟိႏၵဴအမ်ိဳးသားေရးဝါဒီမ်ားႏွင့္ ရာဇပုတ အႏြယ္မ်ားက ေျပာဆုိကာ ဆႏၵျပမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ရာဇပုတအႏြယ္ဝင္မ်ားသည္ ႐ုပ္ရွင္သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ား၏ ပံုတူစကၠဴ ခ်ဳပ္ျပားမ်ားကုိ မီး႐ႈိ႕ၿပီး သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ားကို တိုက္ခိုက္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္။

အာဏာရဗာရာတီယဇာနတပါတီမွ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးကလည္း အဓိကအမ်ိဳးသမီးသ႐ုပ္ေဆာင္ႏွင့္ ဒါ႐ိုက္တာတုိ႔ကုိ ေခါင္းျဖတ္ႏုိင္ပါက ဆုေၾကးေငြ ရူပီးသန္းႏွင့္ခ်ီေပးအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

Leave a Reply