“တပ္တြင္းဒီမိုကေရစီစနစ္ကို စည္းကမ္းတက် က်င့္သံုးေန” ဟု ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေျပာၾကား

0
132

ဇူလိုင္ ၃

ေက်ာ္သူျမင့္

တပ္မေတာ္အတြင္း တစ္ဦးခ်င္းလိုအပ္ခ်က္၊ အခက္အခဲမ်ားကို ေန႔စဥ္သတင္းပို႔ တင္ျပခြင့္ရွိျခင္း ၊ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပဲြမ်ားတြင္ တင္ျပခြင့္ရွိျခင္း၊ တာဝန္ရွိသူအဆင့္ဆင့္က မွန္မွန္ကန္ကန္ ေျဖရွင္း ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္းျဖင့္ တပ္တြင္းဒီမိုကေရစီစနစ္ကို စည္းကမ္းတက် က်င့္သံုးေဆာင္႐ြက္လွ်က္ ရွိသည္ဟု ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္က ေျပာသည္။

ဇူလိုင္ ၂ ရက္ေန႔က သံေတာင္ႀကီးတပ္နယ္ရွိ တပ္မေတာ္(ၾကည္း) တုိက္ခိုက္ေရးေက်ာင္း (ဘုရင့္ ေနာင္)ႏွင့္ အရာခံႏွင့္အၾကပ္ႀကီးသင္ေက်ာင္းရွိ နည္းျပအရာရွိမ်ား၊ သင္တန္းသား အရာရွိ၊ စစ္သည္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တပ္တြင္းဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုးလွ်က္ရွိၿပီး စည္ကမ္းေကာင္းေသာတပ္မေတာ္၊ စိတ္ဓတ္ ေကာင္းေသာတပ္မေတာ္၏ အစဥ္အလာေကာင္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းလ်က္ရွိေၾကာင္း ေျပာဆို သည္။

တပ္မေတာ္၏ အဓိကတာဝန္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးကို တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ျဖစ္ၿပီး အျခားႏိုင္ငံအား က်ဴးေက်ာ္ရန္မဟုတ္ပဲ ႏိုင္ငံေရးအရ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ၊ လံုၿခံဳေရးအရ တည္ၿငိမ္းေအးခ်မ္းမႈမ်ားမ်ား မရရွိေသးေၾကာင္း ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းမႈမရွိေသးပဲ ျပည္သူမ်ားမွ ေ႐ြးခ်ယ္သည့္ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚ ေလွ်ာက္လွမ္းခ်ိန္တြင္ လက္နက္ကိုင္ေတာင္းဆို၍ မရေၾကာင္း ထည့္ သြင္းေျပာဆိုသည္။

တပ္မေတာ္သားအားလုံး စိတ္ဓာတ္၊ စည္းကမ္း အရာတြင္ စံနမူနာျပျဖစ္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး စည္းကမ္း ေကာင္းသည့္တပ္မေတာ္၊ စိတ္ဓာတ္ေကာင္းသည့္ တပ္မေတာ္၏ အစဥ္အလာေကာင္းမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာဆိုသည္။

ဇူလိုင္ ၃

ေက်ာ္သူျမင့္

တပ္မေတာ္အတြင္း တစ္ဦးခ်င္းလိုအပ္ခ်က္၊ အခက္အခဲမ်ားကို ေန႔စဥ္သတင္းပို႔ တင္ျပခြင့္ရွိျခင္း ၊ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပဲြမ်ားတြင္ တင္ျပခြင့္ရွိျခင္း၊ တာဝန္ရွိသူအဆင့္ဆင့္က မွန္မွန္ကန္ကန္ ေျဖရွင္း ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္းျဖင့္ တပ္တြင္းဒီမိုကေရစီစနစ္ကို စည္းကမ္းတက် က်င့္သံုးေဆာင္႐ြက္လွ်က္ ရွိသည္ဟု ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္က ေျပာသည္။

ဇူလိုင္ ၂ ရက္ေန႔က သံေတာင္ႀကီးတပ္နယ္ရွိ တပ္မေတာ္(ၾကည္း) တုိက္ခိုက္ေရးေက်ာင္း (ဘုရင့္ ေနာင္)ႏွင့္ အရာခံႏွင့္အၾကပ္ႀကီးသင္ေက်ာင္းရွိ နည္းျပအရာရွိမ်ား၊ သင္တန္းသား အရာရွိ၊ စစ္သည္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တပ္တြင္းဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုးလွ်က္ရွိၿပီး စည္ကမ္းေကာင္းေသာတပ္မေတာ္၊ စိတ္ဓတ္ ေကာင္းေသာတပ္မေတာ္၏ အစဥ္အလာေကာင္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းလ်က္ရွိေၾကာင္း ေျပာဆို သည္။

တပ္မေတာ္၏ အဓိကတာဝန္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးကို တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ျဖစ္ၿပီး အျခားႏိုင္ငံအား က်ဴးေက်ာ္ရန္မဟုတ္ပဲ ႏိုင္ငံေရးအရ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ၊ လံုၿခံဳေရးအရ တည္ၿငိမ္းေအးခ်မ္းမႈမ်ားမ်ား မရရွိေသးေၾကာင္း ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းမႈမရွိေသးပဲ ျပည္သူမ်ားမွ ေ႐ြးခ်ယ္သည့္ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚ ေလွ်ာက္လွမ္းခ်ိန္တြင္ လက္နက္ကိုင္ေတာင္းဆို၍ မရေၾကာင္း ထည့္ သြင္းေျပာဆိုသည္။

တပ္မေတာ္သားအားလုံး စိတ္ဓာတ္၊ စည္းကမ္း အရာတြင္ စံနမူနာျပျဖစ္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး စည္းကမ္း ေကာင္းသည့္တပ္မေတာ္၊ စိတ္ဓာတ္ေကာင္းသည့္ တပ္မေတာ္၏ အစဥ္အလာေကာင္းမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာဆိုသည္။

Leave a Reply