ဆြီဒင္၌ စစ္ျပင္ဆင္ေရးလမ္းညႊန္စာရြက္စာတမ္းမ်ား ျဖန္႔ခ်ိမည္

0
143

စေတာ့ဟုမ္း ဇန္နဝါရီ ၁၉

ဆြီဒင္အစိုးရသည္ စစ္ျဖစ္လာပါက မည္ကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ရမည္ကို လမ္းညႊန္ထားသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို အိမ္ေထာင္စု ၄ ဒသမ ၇ သန္းသို႔ ေပးပုိ႔မည္ျဖစ္သည္။

အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ဆုိက္ဘာတုိက္ခိုက္မႈႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ မ်ားအတြက္ မည္ကဲ့သို႔ျပင္ဆင္ထားရမည္ကိုေဖာ္ျပထားသည့္ စာအုပ္ငယ္မ်ားကုိ ျဖန္႔ခ်ိမည္ျဖစ္သည္။ ႐ုရွားက စစ္ေရးအရ ရန္လိုလာျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းျမင့္တက္လာျခင္းႏွင့္ သတင္းတုမ်ားေပၚေပါက္ေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဆြီဒင္အစိုးရ စိုးရိမ္ၿပီး စာအုပ္ငယ္မ်ားကုိ ျဖန္႔ခ်ိရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဒုတိယကမာၻစစ္အတြင္း အလားတူစာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ျဖန္႔ခ်ိခဲဲ့ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ၁၉၈၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ယင္းစာရြက္စာတမ္းမ်ားပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝမႈကုိ ရပ္ဆုိင္းခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမီဒီယာမ်ားကေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ၊ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္မႈ၊ ကူးစက္ေရာဂါႀကီး မ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အျမတ္ထုတ္မႈမ်ားရွိေနၿပီး ယင္းတို႔ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ အႏၱရာယ္မ်ားလည္း ႀကီးထြား လာေသာေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူအေနျဖင့္ ယင္းတုိ႔ကိုတုံ႔ျပန္ ရမည့္နည္းလမ္းမ်ားကုိ သိရွိသင့္ေၾကာင္း ဆြီဒင္အရပ္ဘက္ ကာကြယ္ေရးဌာနမွ ခရစၥတီနာအန္ဒါဆင္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း ဥေရာပ၌ လံုၿခံဳေရးအေျခအေန ယိုယြင္းပ်က္စီးလာျခင္း အထူးသျဖင့္ ယူကရိန္းအက်ပ္အတည္းတြင္ ႐ုရွားဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဆြီဒင္သည္ စစ္ေရး အသံုးစရိတ္ကို တိုးျမႇင့္ခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

စေတာ့ဟုမ္း ဇန္နဝါရီ ၁၉

ဆြီဒင္အစိုးရသည္ စစ္ျဖစ္လာပါက မည္ကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ရမည္ကို လမ္းညႊန္ထားသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို အိမ္ေထာင္စု ၄ ဒသမ ၇ သန္းသို႔ ေပးပုိ႔မည္ျဖစ္သည္။

အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ဆုိက္ဘာတုိက္ခိုက္မႈႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ မ်ားအတြက္ မည္ကဲ့သို႔ျပင္ဆင္ထားရမည္ကိုေဖာ္ျပထားသည့္ စာအုပ္ငယ္မ်ားကုိ ျဖန္႔ခ်ိမည္ျဖစ္သည္။ ႐ုရွားက စစ္ေရးအရ ရန္လိုလာျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းျမင့္တက္လာျခင္းႏွင့္ သတင္းတုမ်ားေပၚေပါက္ေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဆြီဒင္အစိုးရ စိုးရိမ္ၿပီး စာအုပ္ငယ္မ်ားကုိ ျဖန္႔ခ်ိရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဒုတိယကမာၻစစ္အတြင္း အလားတူစာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ျဖန္႔ခ်ိခဲဲ့ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ၁၉၈၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ယင္းစာရြက္စာတမ္းမ်ားပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝမႈကုိ ရပ္ဆုိင္းခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမီဒီယာမ်ားကေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ၊ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္မႈ၊ ကူးစက္ေရာဂါႀကီး မ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အျမတ္ထုတ္မႈမ်ားရွိေနၿပီး ယင္းတို႔ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ အႏၱရာယ္မ်ားလည္း ႀကီးထြား လာေသာေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူအေနျဖင့္ ယင္းတုိ႔ကိုတုံ႔ျပန္ ရမည့္နည္းလမ္းမ်ားကုိ သိရွိသင့္ေၾကာင္း ဆြီဒင္အရပ္ဘက္ ကာကြယ္ေရးဌာနမွ ခရစၥတီနာအန္ဒါဆင္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း ဥေရာပ၌ လံုၿခံဳေရးအေျခအေန ယိုယြင္းပ်က္စီးလာျခင္း အထူးသျဖင့္ ယူကရိန္းအက်ပ္အတည္းတြင္ ႐ုရွားဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဆြီဒင္သည္ စစ္ေရး အသံုးစရိတ္ကို တိုးျမႇင့္ခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

Leave a Reply