သံသယျဖင့္ ဥပေဒမဲ့ဖမ္းဆီး ႏွိပ္စက္စစ္ေဆးမႈမ်ားအား အေရးယူေပးရန္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီေတာင္းဆို

0
137

ဇူလိုင္ ၄

ပဥၥမလိႈင္း

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း စစ္ျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ားမွ ျပည္သူမ်ားအား သံသယျဖင့္ ဥပေဒမဲ့ ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္စစ္ေဆးမႈမ်ားေၾကာင့္ အရပ္သားေသဆံုးမႈမ်ားအား ရပ္တန္႔ၿပီး ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကို အေရးယူေပးရန္အတြက္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ(ANP) က ယမန္ေန႔ ကထုတ္ျပန္ေတာင္းဆိုထားသည္။

လက္ရွိျဖစ္ပြားေနေသာ စစ္ေရးပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား၏ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္မ်ား ထိခိုက္ေနေသာေၾကာင့္ စစ္ေရးကို အျမန္ဆံုးရပ္တန္႔ၿပီး ႏိုင္ငံေရးနည္းျဖင့္ အေျဖရွာရန္လည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ တိုက္တြန္းေတာင္းဆိုထားသည္။

တိုင္းစစ္႒ာနခ်ဳပ္ နယ္ေျမ ၅ တိုင္းအား စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ရပ္တန္႔ ထားၿပီး အေနာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္႒ာနခ်ဳပ္ကို ခ်န္လွပ္ထားျခင္းကို ျပင္ဆင္ေပးရန္လည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါဝင္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းမွ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ားအား ကူညီေပးရန္ႏွင့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ အလွဴရွင္မ်ားကို သြားေရာက္လွဴဒါန္းမႈမ်ားအား ကူညီေပးရန္အခ်က္မ်ားပါဝင္သည္။

ဇူလိုင္ ၄

ပဥၥမလိႈင္း

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း စစ္ျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ားမွ ျပည္သူမ်ားအား သံသယျဖင့္ ဥပေဒမဲ့ ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္စစ္ေဆးမႈမ်ားေၾကာင့္ အရပ္သားေသဆံုးမႈမ်ားအား ရပ္တန္႔ၿပီး ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကို အေရးယူေပးရန္အတြက္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ(ANP) က ယမန္ေန႔ ကထုတ္ျပန္ေတာင္းဆိုထားသည္။

လက္ရွိျဖစ္ပြားေနေသာ စစ္ေရးပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား၏ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္မ်ား ထိခိုက္ေနေသာေၾကာင့္ စစ္ေရးကို အျမန္ဆံုးရပ္တန္႔ၿပီး ႏိုင္ငံေရးနည္းျဖင့္ အေျဖရွာရန္လည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ တိုက္တြန္းေတာင္းဆိုထားသည္။

တိုင္းစစ္႒ာနခ်ဳပ္ နယ္ေျမ ၅ တိုင္းအား စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ရပ္တန္႔ ထားၿပီး အေနာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္႒ာနခ်ဳပ္ကို ခ်န္လွပ္ထားျခင္းကို ျပင္ဆင္ေပးရန္လည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါဝင္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းမွ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ားအား ကူညီေပးရန္ႏွင့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ အလွဴရွင္မ်ားကို သြားေရာက္လွဴဒါန္းမႈမ်ားအား ကူညီေပးရန္အခ်က္မ်ားပါဝင္သည္။

Leave a Reply