ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာမူၾကမ္းေပၚ အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး နို္င္ငံေရးအျမတ္ထုတ္ေနမႈမ်ားရွိသည္ဟု ဦးေဇာ္ေဌးေျပာ

0
146

ဇူလိုင္ ၆
ယဥ္ေကႏြယ္

ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာမူၾကမ္းေပၚ အခြင့္ေကာင္းယူ၍ နို္င္ငံေရးအျမတ္ထုတ္ေနမႈမ်ားရွိသည္ဟု သမၼတရံုး၏ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေဇာ္ေဌး ကေျပာသည္။

“အထူးသျဖင့္ ဒီကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အထင္ျမင္လႊဲမွားေနတဲ့ သာမန္ ျပည္သူေတြ ေသခ်ာ မသိဘူး။ မသိတာကို အခြင့္ေကာင္းယူၿပီးေတာ့ နို္င္ငံေရးအသံုး ခ်ေနတယ္။ နို္င္ငံေရးအျမတ္ထုတ္ေနတယ္။ အဲ့ဒီလူေတြကိုလည္း ဒီဟာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းဖတ္ပါ”ဟု ဦးေဇာ္ေဌးကေျပာသည္္္။

ဇူလိုင္လ ၅ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ရွိ သမၼတ အိမ္ေတာ္၀န္းတြင္ ႏွစ္ပတ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္း လင္းပြဲတြင္ ဦးေဇာ္ေဌးမွ အထက္ပါအတိုင္းေျပာၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တခ်ိဳ႕သာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း သေဘာထားေၾကညာထ်က္မ်ားထုတ္ျပန္ေနသည့္ အေပၚ ယင္းမူၾကမ္းအား ေသခ်ာဖတ္လိုေၾကာင္း ၎ တို႔ေျပာၾကားေန မႈမ်ားသည္ တလႊဲျဖစ္ေနေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဌး ကေျပာသည္။

ေမြးစားသည့္ ကေလးသည္ နို္ငငံသားဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ/ မဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ ေမြးဖြားေၾကာင္း မွတ္ပံုတင္သည့္ ကေလး သူငယ္တိုင္းတြင္ နို္င္ငံသားျပစ္မႈဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးကို တည္ဆဲ ဥပေဒပါျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီသာ ရွိေစရမည္ဟု ဥပေဒၾကမ္း၏ ပုဒ္မ ၂၂ တြင္ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

နိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ကိာေတာ့ ၁၉၈၂ ျမန္မာ နိုင္ငံသားဥပေဒႏွင့္ အညီသာ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဌး ကေျပာသည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ ၍ သတိထားေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ ကရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာႏွင့္ပတ္သက္လို႔ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအခ်ိဳ႕ တြင္ ဆႏၵ ျပေနမႈေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဇူလိုင္ ၆
ယဥ္ေကႏြယ္

ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာမူၾကမ္းေပၚ အခြင့္ေကာင္းယူ၍ နို္င္ငံေရးအျမတ္ထုတ္ေနမႈမ်ားရွိသည္ဟု သမၼတရံုး၏ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေဇာ္ေဌး ကေျပာသည္။

“အထူးသျဖင့္ ဒီကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အထင္ျမင္လႊဲမွားေနတဲ့ သာမန္ ျပည္သူေတြ ေသခ်ာ မသိဘူး။ မသိတာကို အခြင့္ေကာင္းယူၿပီးေတာ့ နို္င္ငံေရးအသံုး ခ်ေနတယ္။ နို္င္ငံေရးအျမတ္ထုတ္ေနတယ္။ အဲ့ဒီလူေတြကိုလည္း ဒီဟာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းဖတ္ပါ”ဟု ဦးေဇာ္ေဌးကေျပာသည္္္။

ဇူလိုင္လ ၅ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ရွိ သမၼတ အိမ္ေတာ္၀န္းတြင္ ႏွစ္ပတ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္း လင္းပြဲတြင္ ဦးေဇာ္ေဌးမွ အထက္ပါအတိုင္းေျပာၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တခ်ိဳ႕သာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း သေဘာထားေၾကညာထ်က္မ်ားထုတ္ျပန္ေနသည့္ အေပၚ ယင္းမူၾကမ္းအား ေသခ်ာဖတ္လိုေၾကာင္း ၎ တို႔ေျပာၾကားေန မႈမ်ားသည္ တလႊဲျဖစ္ေနေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဌး ကေျပာသည္။

ေမြးစားသည့္ ကေလးသည္ နို္ငငံသားဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ/ မဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ ေမြးဖြားေၾကာင္း မွတ္ပံုတင္သည့္ ကေလး သူငယ္တိုင္းတြင္ နို္င္ငံသားျပစ္မႈဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးကို တည္ဆဲ ဥပေဒပါျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီသာ ရွိေစရမည္ဟု ဥပေဒၾကမ္း၏ ပုဒ္မ ၂၂ တြင္ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

နိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ကိာေတာ့ ၁၉၈၂ ျမန္မာ နိုင္ငံသားဥပေဒႏွင့္ အညီသာ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဌး ကေျပာသည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ ၍ သတိထားေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ ကရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာႏွင့္ပတ္သက္လို႔ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအခ်ိဳ႕ တြင္ ဆႏၵ ျပေနမႈေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply