ဗစ္တိုးရီးယားအတြက္ တရားမ်ွတမႈရရွိရန္ ရန္ကုန္မွာခ်ီတက္ႏၵျပၿပီ

0
109

ေနျပည္ေတာ္မွ မူႀကိဳကေလးငယ္လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားခံရမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တရားမ်ွတမႈရရွိရန္အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေက်ာက္ေတာ္ႀကီးဘုရားမွ အင္းစိန္စီအိုင္ဒီရံုးေရွ႕ကို ဒီေန႔မနက္မွာ လမ္းေလ်ွာက္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေနပါတယ္။

အခုဆႏၵျပပြဲမွာ အႏုပညာရွင္ေတြနဲ႔ လူငယ္အမ်ားစုပါဝင္တာေတြ႔ရပါတယ္။

ေနာက္ထပ္ဗစ္တိုရီးယားမ်ား အလိုမရွိ၊ ဗစ္တိုးရီယားအတြက္ တရားမ်ွတမႈရွာေဖြေရးနဲ႔ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ လံုၿခံဳတ့ဲ ပတ္ဝန္းက်င္ဖန္တီးေရးတို႔ကို ေထာင္နဲ႔ခ်ီတ့ဲ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူေတြဟာ ေၾကြးေၾကာ္ဆႏၵျပေနပါတယ္။

ေနျပည္ေတာ္မွ မူႀကိဳကေလးငယ္လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားခံရမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တရားမ်ွတမႈရရွိရန္အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေက်ာက္ေတာ္ႀကီးဘုရားမွ အင္းစိန္စီအိုင္ဒီရံုးေရွ႕ကို ဒီေန႔မနက္မွာ လမ္းေလ်ွာက္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေနပါတယ္။

အခုဆႏၵျပပြဲမွာ အႏုပညာရွင္ေတြနဲ႔ လူငယ္အမ်ားစုပါဝင္တာေတြ႔ရပါတယ္။

ေနာက္ထပ္ဗစ္တိုရီးယားမ်ား အလိုမရွိ၊ ဗစ္တိုးရီယားအတြက္ တရားမ်ွတမႈရွာေဖြေရးနဲ႔ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ လံုၿခံဳတ့ဲ ပတ္ဝန္းက်င္ဖန္တီးေရးတို႔ကို ေထာင္နဲ႔ခ်ီတ့ဲ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူေတြဟာ ေၾကြးေၾကာ္ဆႏၵျပေနပါတယ္။

Leave a Reply