ခ်ီလီေရာက္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ခရစ္ယာန္ဘုန္းႀကီးမ်ား၏ လိင္ပိုင္း အႏုိင္က်င့္ ခံခ့ဲရ သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု

0
203


ဆန္တီေယဂို ဇန္နဝါရီ ၁၇

ခ်ီလီႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ရွိေနသည့္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္ဆစ္သည္ ခရစ္ယာန္ဘုန္းႀကီးမ်ား၏လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာအႏုိင္က်င့္ျခင္းကိုခံခဲ့ရသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

ဆန္တီေယဂိုရွိ ဗာတီကန္ေက်ာင္းေတာ္၏႐ုံးခဲြ၌ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ လိင္ပိုင္းအႏုိင္က်င့္ခံခဲ့ရသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဗာတီကန္ေက်ာင္းေတာ္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဘုန္းႀကီးမ်ား၏လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ နာက်င္ရၿပီး ရွက္ရြံ႕မိေၾကာင္း၊ အႏုိင္က်င့္ သူမ်ားအေနျဖင့္ ခြင့့္လႊတ္ေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုလိုပါေၾကာင္း ပုပ္ရဟန္း မင္းႀကီးကေျပာဆုိခဲ့သည္။ လိင္ပိုင္းအႏုိင္က်င့္မႈျဖင့္ စြပ္စဲြခံထားရသည့္ ဘုန္းႀကီးတစ္ပါးအား ဂိုဏ္းအုပ္ရာထူးေပးအပ္ခဲ့သည့္အတြက္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးအား ခ်ီလီ၌ ေဝဖန္မႈမ်ားရွိေနသည္။

ဘုရားေက်ာင္းေတာ္၏ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ ခရစ္ယာန္ဘုန္းႀကီးမ်ား၏ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာအႏိုင္က်င့္မႈမ်ားကုိ ကိုင္တြယ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး က်ဴးလြန္ သူမ်ားကို အျပစ္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဖရန္ဆစ္က ယခင္ကေျပာဆုိ ခဲ့ဖူးသည္။ သို႔ေသာ္ ဘုန္းႀကီး ဟြန္ဘာ႐ိုစ္အား ဂိုဏ္းအုပ္ဘုန္းႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္မႈကို ျပန္လည္သံုးသပ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိမႈကုိ ဗာတီကန္ ေက်ာင္းေတာ္ က တု႔ံျပန္ျခင္းမျပဳခဲ့ေၾကာင္း ခ်ီလီႏုိင္ငံသားမ်ားကေျပာဆုိ ခဲ့သည္။

ဘုန္းႀကီးဘာ႐ိုစ္သည္ ဘုရားေက်ာင္းေတာ္ရွိ၏ ၎၏ ရာထူးရာခံကို အသံုးခ်ၿပီး ဆရာတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဘုန္းႀကီး ဖာနန္ဒိုကာရာဒီမာအား လိင္ပိုင္းအႏုိ္င္က်င့္မႈႏွင့့္ပတ္သက္သည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကို တားျမစ္ ပိတ္ပင္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေၾကာင္း ခ်ီလီေတာင္ပိုင္းရွိ ခရစ္ယာန္ ဘာသာဝင္မ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဘန္းႀကီး ဖာနန္ဒုိ ကာရာဒီမာသည္ ဘုရားေက်ာင္းရွိ ေယာက်္ားေလးမ်ားကို လိင္ပို္င္းအႏုိင္က်င့္ခဲ့ေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႔ရွိၿပီးေနာက္ လုပ္ရပ္အတြက္ ျပန္လည္ေနာင္တရၿပီး ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္သာ ညႊန္ၾကားခံခဲ့ရသည္။

ဘုရားေက်ာင္းရွိ တာဝန္ရွိသူမ်ားက က်ဴးလြန္ေသာ အႏုိင္က်င့္မႈမ်ားေၾကာင့္ ကေလးငယ္မ်ားတြင္ ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ားရွိခဲ့သည့္အတြက္ အင္မတန္ ဝမ္းနည္းမိေၾကာင္း ဖရန္ဆစ္က ဇန္နဝါရီ ၁၆ ရက္တြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။ လိင္ပိုင္းအႏုိ္င္က်င့္ခံရသူမ်ားအေရးလႈပ္ရွားေနသူမ်ားသည္ ဇန္နဝါရီ ၁၅ ရက္တြင္ ဆန္တီေယဂို၌ အစည္းအေဝးတစ္ခုက်င္းပကာ ကမာၻတစ္ဝန္းရွိ ခရစ္ယာန္ဘုန္းႀကီးမ်ား၏လိင္ပိုင္းအႏုိင္က်င့္မႈ အဆံုးသတ္ေရး လုပ္ေဆာင္ ေပးရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

လိင္ပိုင္းအႏိုင္က်င့္ခံရသူမ်ားအတြက္ ဝမ္းနည္းေၾကာင္းေျပာေန႐ုံႏွင့္ မလံုေလာက္ေၾကာင္း၊ ပုပ္ရဟန္းမင္းက ထိေရာက္စြာ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိလိုေၾကာင္း လႈပ္ရွားသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဟြန္ကာလို႔စ္ခ႐ုဇ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

ဆန္တီေယဂို ဇန္နဝါရီ ၁၇

ခ်ီလီႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ရွိေနသည့္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္ဆစ္သည္ ခရစ္ယာန္ဘုန္းႀကီးမ်ား၏လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာအႏုိင္က်င့္ျခင္းကိုခံခဲ့ရသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

ဆန္တီေယဂိုရွိ ဗာတီကန္ေက်ာင္းေတာ္၏႐ုံးခဲြ၌ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ လိင္ပိုင္းအႏုိင္က်င့္ခံခဲ့ရသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဗာတီကန္ေက်ာင္းေတာ္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဘုန္းႀကီးမ်ား၏လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ နာက်င္ရၿပီး ရွက္ရြံ႕မိေၾကာင္း၊ အႏုိင္က်င့္ သူမ်ားအေနျဖင့္ ခြင့့္လႊတ္ေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုလိုပါေၾကာင္း ပုပ္ရဟန္း မင္းႀကီးကေျပာဆုိခဲ့သည္။ လိင္ပိုင္းအႏုိင္က်င့္မႈျဖင့္ စြပ္စဲြခံထားရသည့္ ဘုန္းႀကီးတစ္ပါးအား ဂိုဏ္းအုပ္ရာထူးေပးအပ္ခဲ့သည့္အတြက္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးအား ခ်ီလီ၌ ေဝဖန္မႈမ်ားရွိေနသည္။

ဘုရားေက်ာင္းေတာ္၏ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ ခရစ္ယာန္ဘုန္းႀကီးမ်ား၏ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာအႏိုင္က်င့္မႈမ်ားကုိ ကိုင္တြယ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး က်ဴးလြန္ သူမ်ားကို အျပစ္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဖရန္ဆစ္က ယခင္ကေျပာဆုိ ခဲ့ဖူးသည္။ သို႔ေသာ္ ဘုန္းႀကီး ဟြန္ဘာ႐ိုစ္အား ဂိုဏ္းအုပ္ဘုန္းႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္မႈကို ျပန္လည္သံုးသပ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိမႈကုိ ဗာတီကန္ ေက်ာင္းေတာ္ က တု႔ံျပန္ျခင္းမျပဳခဲ့ေၾကာင္း ခ်ီလီႏုိင္ငံသားမ်ားကေျပာဆုိ ခဲ့သည္။

ဘုန္းႀကီးဘာ႐ိုစ္သည္ ဘုရားေက်ာင္းေတာ္ရွိ၏ ၎၏ ရာထူးရာခံကို အသံုးခ်ၿပီး ဆရာတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဘုန္းႀကီး ဖာနန္ဒိုကာရာဒီမာအား လိင္ပိုင္းအႏုိ္င္က်င့္မႈႏွင့့္ပတ္သက္သည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကို တားျမစ္ ပိတ္ပင္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေၾကာင္း ခ်ီလီေတာင္ပိုင္းရွိ ခရစ္ယာန္ ဘာသာဝင္မ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဘန္းႀကီး ဖာနန္ဒုိ ကာရာဒီမာသည္ ဘုရားေက်ာင္းရွိ ေယာက်္ားေလးမ်ားကို လိင္ပို္င္းအႏုိင္က်င့္ခဲ့ေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႔ရွိၿပီးေနာက္ လုပ္ရပ္အတြက္ ျပန္လည္ေနာင္တရၿပီး ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္သာ ညႊန္ၾကားခံခဲ့ရသည္။

ဘုရားေက်ာင္းရွိ တာဝန္ရွိသူမ်ားက က်ဴးလြန္ေသာ အႏုိင္က်င့္မႈမ်ားေၾကာင့္ ကေလးငယ္မ်ားတြင္ ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ားရွိခဲ့သည့္အတြက္ အင္မတန္ ဝမ္းနည္းမိေၾကာင္း ဖရန္ဆစ္က ဇန္နဝါရီ ၁၆ ရက္တြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။ လိင္ပိုင္းအႏုိ္င္က်င့္ခံရသူမ်ားအေရးလႈပ္ရွားေနသူမ်ားသည္ ဇန္နဝါရီ ၁၅ ရက္တြင္ ဆန္တီေယဂို၌ အစည္းအေဝးတစ္ခုက်င္းပကာ ကမာၻတစ္ဝန္းရွိ ခရစ္ယာန္ဘုန္းႀကီးမ်ား၏လိင္ပိုင္းအႏုိင္က်င့္မႈ အဆံုးသတ္ေရး လုပ္ေဆာင္ ေပးရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

လိင္ပိုင္းအႏိုင္က်င့္ခံရသူမ်ားအတြက္ ဝမ္းနည္းေၾကာင္းေျပာေန႐ုံႏွင့္ မလံုေလာက္ေၾကာင္း၊ ပုပ္ရဟန္းမင္းက ထိေရာက္စြာ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိလိုေၾကာင္း လႈပ္ရွားသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဟြန္ကာလို႔စ္ခ႐ုဇ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

Leave a Reply