ဖမ္းဆီးခံေက်ာင္းသား/သူ ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ေက်ာင္းသမဂၢအလံကိုင္ထားသူမ်ားဟာ ဒီေန႔ ညေနပိုင္းမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္မွာ ဆႏၵျပ

0
38

ဖမ္းဆီးခံေက်ာင္းသား/သူ ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ေက်ာင္းသမဂၢအလံကိုင္ထားသူမ်ားဟာ ဒီေန႔ ညေနပိုင္းမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္မွာ ဆႏၵျပခ့ဲၾကပါတယ္။

ကိုးတန္းေက်ာင္းသားအား ခ်က္ခ်င္းလႊတ္၊ ဖက္စစ္လူသတ္ဝါဒ ဆန္႔က်င္ၾက၊ ဖမ္းဆီးခံေက်ာင္းသားမ်ား ခ်က္ခ်င္းလႊတ္၊ စစ္တပိုင္းအစိုးရ၏ ရခိုင္ေဒသခံျပည္သူမ်ားကို မတရားဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ေနမႈမ်ား ခ်က္ခ်င္းရပ္ စတ့ဲ ဆိုင္းဘုတ္မ်ား ကိုင္ေဆာင္ ဆႏၵျပခ့ဲၾကတာပါ။

Photo : MPA

ဖမ္းဆီးခံေက်ာင္းသား/သူ ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ေက်ာင္းသမဂၢအလံကိုင္ထားသူမ်ားဟာ ဒီေန႔ ညေနပိုင္းမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္မွာ ဆႏၵျပခ့ဲၾကပါတယ္။

ကိုးတန္းေက်ာင္းသားအား ခ်က္ခ်င္းလႊတ္၊ ဖက္စစ္လူသတ္ဝါဒ ဆန္႔က်င္ၾက၊ ဖမ္းဆီးခံေက်ာင္းသားမ်ား ခ်က္ခ်င္းလႊတ္၊ စစ္တပိုင္းအစိုးရ၏ ရခိုင္ေဒသခံျပည္သူမ်ားကို မတရားဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ေနမႈမ်ား ခ်က္ခ်င္းရပ္ စတ့ဲ ဆိုင္းဘုတ္မ်ား ကိုင္ေဆာင္ ဆႏၵျပခ့ဲၾကတာပါ။

Photo : MPA

Leave a Reply