ၿဖဳိးကိုကိုတင့္ဆန္း အမႈမွ တရားလုိျပသက္ေသမ်ားအား စတင္စစ္ေဆးမည္

0
213


ေနျပည္ေတာ္ ဇန္နဝါရီ ၁၇ ၂၀၁၈

ၿဖဳိးကုိကုိတင့္ဆန္းအမႈမွ တရားလုိျပသက္ေသမ်ားအား လာမည့္ (ဗုဒၶဟူးေန႔ )ဇန္န၀ါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ရုံးထုတ္စစ္ေဆးမႈ၌ စတင္စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တရားသူႀကီးမွ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

“က်င္႔ထုံးဥပေဒ က်င္႔ထုံးေတြအရ အမႈေတြကုိစစ္ေဆးရာမွ လြယ္ကူေစဖုိ႔ နဲ႔ အဆင္ေျပေစဖုိ႔ အမႈကုိ ေပါင္းၿပီးစစ္သင္႔မစစ္သင္႔ကုိ လာမယ္႔ အပတ္မွာ အမိန္႔ခ်မယ္။ စြဲခ်က္ေတြကုိ ေပါင္းတာမဟုတ္ပါဘူး။ တရားလုိျပသက္ေသ ၂ ဦးကုိ စစစ္မယ္”ဟု ဒကၡိဏခရုိင္တရားသူႀကီးမွ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

အဆုိပါအမႈမွ တရားခံမ်ားျဖစ္သည့္ ၿဖဳိးကုိကုိတင့္ဆန္းအပါအ၀င္ ၈ ဦးအား ယေန႔ ဇန္န၀ါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဒကၡိဏ ခရုိင္တရားရုံးတြင္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ရုံးထုတ္စစ္ေဆးခဲ့သည္။

ပထမအႀကိမ္ ရုံးထုတ္စစ္ေဆးခဲ႔သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ၿဖဳိးကုိကုိတင့္ဆန္းအပါအ၀င္ (၆)ဦးကုိ မူး/စိတ္ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၅/ ၁၆ (ဂ)/ ၂၀ တုိ႔ျဖင္႔လည္းေကာင္း၊ ၿဖဳိးကုိကိုတင့္ဆန္းအပါအ၀င္ (၃)ဦးကုိ လက္နက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉ (စ)ျဖင္႔လည္းေကာင္း၊ ၿဖဳိးကုိကုိ တင္႔ဆန္းအပါအ၀င္ (၅)ဦးကုိ လက္နက္အက္ ဥပေဒ ၁၉ (က)/ ၁၉ (စ) တုိ႔ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ၿဖဳိးကုိကုိတင့္ဆန္းအပါအ၀င္ (၃)ဦးကုိ မူး/စိတ္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၅/ ၁၉ (က)/ ၂၀ တုိ႔ျဖင္႔လည္းေကာင္း၊ ၿဖဳိးကုိကုိ တင့္ဆန္းအပါအ၀င္ (၂)ဦးကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ အထိမ္းအမွတ္တံဆိပ္ ပုဒ္မ (၇)ျဖင့္လည္းေကာင္း တရားစြဲဆုိထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၃ ရက္ေန႔ ဒုတိယအႀကိမ္ ရုံးထုတ္စစ္ေဆးမႈ၌ ၿဖဳိးကုိကုိတင့္ဆန္းကုိ သြင္းကုန္ပုိ႔ကုန္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၈ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၇ တုိ႔ျဖင့္ တရားစြဲခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဒကၡိဏခရုိင္တရားရုံး၌ ၿဖဳိးကုိကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ ပါ၀င္ ပတ္သက္သူမ်ားကုိ တရားစြဲဆုိထားသည့္ အမႈမ်ားသည္ ရာဇသတ္ႀကီး အမႈ ၁၀ မႈႏွင့္ တရားခံေျပး ၂ မႈတုိ႔ကုိ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္ ဇန္နဝါရီ ၁၇ ၂၀၁၈

ၿဖဳိးကုိကုိတင့္ဆန္းအမႈမွ တရားလုိျပသက္ေသမ်ားအား လာမည့္ (ဗုဒၶဟူးေန႔ )ဇန္န၀ါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ရုံးထုတ္စစ္ေဆးမႈ၌ စတင္စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တရားသူႀကီးမွ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

“က်င္႔ထုံးဥပေဒ က်င္႔ထုံးေတြအရ အမႈေတြကုိစစ္ေဆးရာမွ လြယ္ကူေစဖုိ႔ နဲ႔ အဆင္ေျပေစဖုိ႔ အမႈကုိ ေပါင္းၿပီးစစ္သင္႔မစစ္သင္႔ကုိ လာမယ္႔ အပတ္မွာ အမိန္႔ခ်မယ္။ စြဲခ်က္ေတြကုိ ေပါင္းတာမဟုတ္ပါဘူး။ တရားလုိျပသက္ေသ ၂ ဦးကုိ စစစ္မယ္”ဟု ဒကၡိဏခရုိင္တရားသူႀကီးမွ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

အဆုိပါအမႈမွ တရားခံမ်ားျဖစ္သည့္ ၿဖဳိးကုိကုိတင့္ဆန္းအပါအ၀င္ ၈ ဦးအား ယေန႔ ဇန္န၀ါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဒကၡိဏ ခရုိင္တရားရုံးတြင္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ရုံးထုတ္စစ္ေဆးခဲ့သည္။

ပထမအႀကိမ္ ရုံးထုတ္စစ္ေဆးခဲ႔သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ၿဖဳိးကုိကုိတင့္ဆန္းအပါအ၀င္ (၆)ဦးကုိ မူး/စိတ္ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၅/ ၁၆ (ဂ)/ ၂၀ တုိ႔ျဖင္႔လည္းေကာင္း၊ ၿဖဳိးကုိကိုတင့္ဆန္းအပါအ၀င္ (၃)ဦးကုိ လက္နက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉ (စ)ျဖင္႔လည္းေကာင္း၊ ၿဖဳိးကုိကုိ တင္႔ဆန္းအပါအ၀င္ (၅)ဦးကုိ လက္နက္အက္ ဥပေဒ ၁၉ (က)/ ၁၉ (စ) တုိ႔ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ၿဖဳိးကုိကုိတင့္ဆန္းအပါအ၀င္ (၃)ဦးကုိ မူး/စိတ္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၅/ ၁၉ (က)/ ၂၀ တုိ႔ျဖင္႔လည္းေကာင္း၊ ၿဖဳိးကုိကုိ တင့္ဆန္းအပါအ၀င္ (၂)ဦးကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ အထိမ္းအမွတ္တံဆိပ္ ပုဒ္မ (၇)ျဖင့္လည္းေကာင္း တရားစြဲဆုိထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၃ ရက္ေန႔ ဒုတိယအႀကိမ္ ရုံးထုတ္စစ္ေဆးမႈ၌ ၿဖဳိးကုိကုိတင့္ဆန္းကုိ သြင္းကုန္ပုိ႔ကုန္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၈ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၇ တုိ႔ျဖင့္ တရားစြဲခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဒကၡိဏခရုိင္တရားရုံး၌ ၿဖဳိးကုိကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ ပါ၀င္ ပတ္သက္သူမ်ားကုိ တရားစြဲဆုိထားသည့္ အမႈမ်ားသည္ ရာဇသတ္ႀကီး အမႈ ၁၀ မႈႏွင့္ တရားခံေျပး ၂ မႈတုိ႔ကုိ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply