ကန္ဖ်ား ကုန္စိမ္းေစ်း ေၿပာင္းေ႐ြ႔ျခင္းကို ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပ

0
105

ၿမိတ္ၿမိဳ႕ကန္ဖ်ားရပ္႐ွိ ကိုယ္ထူကုိယ္ထ ကန္ဖ်ားကုန္စိမ္းေစ်းကုိ ၿမိဳ႕ျပင္႐ွိ ႐ွမ္းေခ်ာင္း ေစ်းသစ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ေဆာင္ရြက္မႈကို ေစ်းသူ၊ ေစ်းသားမ်ားက ကန့္ကြက္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲတစ္ရပ္ကို ယေန႔ ဇူလိုင္လ ၁၀ ရက္ေန႔က ၿမိတ္ၿမိဳ႕ ကန္ဖ်ားေစ်းမွ ၿမိဳ႕တြင္းသို႔ လူေပါင္း ၃ဝဝ ေက်ာ္ျဖင့္ လွည့္လည္လမ္းေလ်ွာက္ခ်ီ တက္ခဲ့သည္။

Photo : Mar Naw / MPA

ၿမိတ္ၿမိဳ႕ကန္ဖ်ားရပ္႐ွိ ကိုယ္ထူကုိယ္ထ ကန္ဖ်ားကုန္စိမ္းေစ်းကုိ ၿမိဳ႕ျပင္႐ွိ ႐ွမ္းေခ်ာင္း ေစ်းသစ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ေဆာင္ရြက္မႈကို ေစ်းသူ၊ ေစ်းသားမ်ားက ကန့္ကြက္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲတစ္ရပ္ကို ယေန႔ ဇူလိုင္လ ၁၀ ရက္ေန႔က ၿမိတ္ၿမိဳ႕ ကန္ဖ်ားေစ်းမွ ၿမိဳ႕တြင္းသို႔ လူေပါင္း ၃ဝဝ ေက်ာ္ျဖင့္ လွည့္လည္လမ္းေလ်ွာက္ခ်ီ တက္ခဲ့သည္။

Photo : Mar Naw / MPA

Leave a Reply