မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာင္းလဲခန္႔အပ္သည့္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ (၂) ဦး ကတိသစၥာျပဳ

0
101

ဇူလိုင္ ၁၁
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ ဇူလိုင္လ ၁၁ ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ လႊတ္ေတာ္အထူးအစည္းအေဝး၌ ေျပာင္းလဲခန္႔အပ္လိုက္သည့္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ (၂) ဦး ကတိသစၥာျပဳျခင္း ႏွင့္ ကတိသစၥာျပဳလႊာအေပၚ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္ ။

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၇၇ ၊ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၂၊ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒပုဒ္မ ၃(က)(၁) ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အထူးအစည္းအေဝး (၁/၂၀၁၉) ကို က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္ ။

ၾကည္း ၂၆၀၉၇ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္နိုင္စိုး အစား ၾကည္း ၃၂၅၂၈ ဗိုလ္မွဴး ေက်ာ္လြင္မိုး အားလည္းေကာင္း ၾကည္း ၂၇၈၉၇ ဗိုလ္မွဴး ေနလင္းရိုဏ္အစား ၾကည္း ၃၂၈၃၄ ဗိုလ္မွဴး ႏိုင္လင္းေအာင္ အား လည္းေကာင္း အစားထိုး ေျပာင္းလဲခန္႔အပ္ခဲ့သည္ ။

ဇူလိုင္ ၁၁
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ ဇူလိုင္လ ၁၁ ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ လႊတ္ေတာ္အထူးအစည္းအေဝး၌ ေျပာင္းလဲခန္႔အပ္လိုက္သည့္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ (၂) ဦး ကတိသစၥာျပဳျခင္း ႏွင့္ ကတိသစၥာျပဳလႊာအေပၚ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္ ။

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၇၇ ၊ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၂၊ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒပုဒ္မ ၃(က)(၁) ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အထူးအစည္းအေဝး (၁/၂၀၁၉) ကို က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္ ။

ၾကည္း ၂၆၀၉၇ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္နိုင္စိုး အစား ၾကည္း ၃၂၅၂၈ ဗိုလ္မွဴး ေက်ာ္လြင္မိုး အားလည္းေကာင္း ၾကည္း ၂၇၈၉၇ ဗိုလ္မွဴး ေနလင္းရိုဏ္အစား ၾကည္း ၃၂၈၃၄ ဗိုလ္မွဴး ႏိုင္လင္းေအာင္ အား လည္းေကာင္း အစားထိုး ေျပာင္းလဲခန္႔အပ္ခဲ့သည္ ။

Leave a Reply