လိႈင္တကၠသိုလ္နယ္ေျမႏွင့္ကမာရြတ္တကၠသိုလ္နယ္ေျမမ်ားအတြင္းေက်ာင္းသူမ်ား ကာယိေျႏၵပ်က္ျပားေအာင္ ေႏွာင့္ယွက္ေနသည့္အတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုယ္တိုင္ လံုျခံဳေရးေစာင့္မည္

0
130

ဇူလိုင္ ၁၁
ေဝယံ

လိႈင္တကၠသိုလ္နယ္ေျမႏွင့္ကမာရြတ္တကၠသိုလ္နယ္ေျမမ်ားအတြင္းေက်ာင္းသူမ်ား ကာယိေျႏၵပ်က္ျပားေစရန္လုပ္ေဆာင္ခံရမွုနွင့္ လံုျခံဳေရးကိစၥမ်ားအတြက္ ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢကယေန႔ေန႔လယ္ပိုင္းက သတင္းစား႐ွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါသတင္းစာ႐ွင္းလင္းပြဲပညာေရးတကၠသိုလ္အတြင္း႐ွိေက်ာင္းသူမ်ားအား ကာသမားမ်ားက ကာယိေျႏၵပ်က္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ခံေနရေၾကာင္း ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢဥကၠဌျဖစ္သူေနာင္ထက္ေအာင္ကေျပာသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို္႔ေက်ာင္းသူေတြဆီဆင္းတဲ့အခါမွာ ဒါကိုတစ္ေဆာင္မွာ၂၀၀႐ွိရင္ ၅၀ေလာက္ကက်ဴးလြန္ခံေနရတယ္”ဟု၄င္းကဆိုသည္။

ထို႔သို႔ကိစၥမ်ားျဖစ္ဆက္လက္မျဖစ္ေပၚရန္အတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုယ္တိုင္ကင္းေစာင့္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

ဇူလိုင္ ၁၁
ေဝယံ

လိႈင္တကၠသိုလ္နယ္ေျမႏွင့္ကမာရြတ္တကၠသိုလ္နယ္ေျမမ်ားအတြင္းေက်ာင္းသူမ်ား ကာယိေျႏၵပ်က္ျပားေစရန္လုပ္ေဆာင္ခံရမွုနွင့္ လံုျခံဳေရးကိစၥမ်ားအတြက္ ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢကယေန႔ေန႔လယ္ပိုင္းက သတင္းစား႐ွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါသတင္းစာ႐ွင္းလင္းပြဲပညာေရးတကၠသိုလ္အတြင္း႐ွိေက်ာင္းသူမ်ားအား ကာသမားမ်ားက ကာယိေျႏၵပ်က္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ခံေနရေၾကာင္း ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢဥကၠဌျဖစ္သူေနာင္ထက္ေအာင္ကေျပာသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို္႔ေက်ာင္းသူေတြဆီဆင္းတဲ့အခါမွာ ဒါကိုတစ္ေဆာင္မွာ၂၀၀႐ွိရင္ ၅၀ေလာက္ကက်ဴးလြန္ခံေနရတယ္”ဟု၄င္းကဆိုသည္။

ထို႔သို႔ကိစၥမ်ားျဖစ္ဆက္လက္မျဖစ္ေပၚရန္အတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုယ္တိုင္ကင္းေစာင့္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

Leave a Reply