ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေသဆံုးမႈႏႈန္း ျမင့္တက္ေနဆဲ

0
135

ဇူလိုင္ ၁၁
ယဥ္ေကႏြယ္

မိခင္ေသဆံုးမႈေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းသြားေသာ္လည္း ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္ေသဆံုးေနမႈသည္ ျမင့္တက္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြကေျပာသည္။

“ လူေနမႈဘ၀ႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အေျခခံအခ်က္အလက္ စစ္တမ္းအရ အရွင္ေမြးကေလး တစ္သိန္းမွာ မိခင္ေသဆံုးမႈ ၁၇၈ ဦး အထိ က်ဆင္းသြားေပမဲ့ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္ေသဆံုးမႈဟာ ျမင့္မားေနဆဲျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးျမင့္ေဆြ ကေျပာသည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ သဂၤဟဟတိုတယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ကမၻာ့လူဦးေရေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနား မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ ဒုတိယသမၼတ မွ အထက္ပါအတိုင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာနို္င္ငံ၏ မိခင္ေသဆံံုးမႈမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္မည္ဆိုပါက ၁၉၉၀ ခုႏွစ္တြင္ အရွင္ေမြးကေလး တစ္သိန္းတြင္ ၄၃၅ ဦး၊၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းအရ အရွင္ေမြးကေလးတစ္သိန္းတြင္ ၂၈၂ ဦး ထိ ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မိခင္ေသဆံုးမႈျမင့္မားေနမႈတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ ေတြ႔ရွိေနရေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ကမၻာ့နိုင္ငံမ်ား၊အေရွ႕ေတာ္ငအာရွ နိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက မိခင္ေသဆံုးမႈႏႈန္း ျမင့္မားေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ေသဆံုးမႈမ်ားမရွိေစေရးအတြက္လည္း ေသဆံုးေနရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္၍ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမား၊လူ၀င္မႈႀကိးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြကေျပာသည္။

အိမ္ေထာင္သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ သားဆက္ျခားေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈႏႈန္းသည္ ၁၉၉၁ ခုနွစ္က သံုးစြဲမႈႏႈန္း ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္းထိ တိုးတက္လာမႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဇူလိုင္ ၁၁
ယဥ္ေကႏြယ္

မိခင္ေသဆံုးမႈေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းသြားေသာ္လည္း ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္ေသဆံုးေနမႈသည္ ျမင့္တက္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြကေျပာသည္။

“ လူေနမႈဘ၀ႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အေျခခံအခ်က္အလက္ စစ္တမ္းအရ အရွင္ေမြးကေလး တစ္သိန္းမွာ မိခင္ေသဆံုးမႈ ၁၇၈ ဦး အထိ က်ဆင္းသြားေပမဲ့ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္ေသဆံုးမႈဟာ ျမင့္မားေနဆဲျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးျမင့္ေဆြ ကေျပာသည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ သဂၤဟဟတိုတယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ကမၻာ့လူဦးေရေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနား မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ ဒုတိယသမၼတ မွ အထက္ပါအတိုင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာနို္င္ငံ၏ မိခင္ေသဆံံုးမႈမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္မည္ဆိုပါက ၁၉၉၀ ခုႏွစ္တြင္ အရွင္ေမြးကေလး တစ္သိန္းတြင္ ၄၃၅ ဦး၊၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းအရ အရွင္ေမြးကေလးတစ္သိန္းတြင္ ၂၈၂ ဦး ထိ ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မိခင္ေသဆံုးမႈျမင့္မားေနမႈတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ ေတြ႔ရွိေနရေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ကမၻာ့နိုင္ငံမ်ား၊အေရွ႕ေတာ္ငအာရွ နိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက မိခင္ေသဆံုးမႈႏႈန္း ျမင့္မားေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ေသဆံုးမႈမ်ားမရွိေစေရးအတြက္လည္း ေသဆံုးေနရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္၍ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမား၊လူ၀င္မႈႀကိးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြကေျပာသည္။

အိမ္ေထာင္သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ သားဆက္ျခားေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈႏႈန္းသည္ ၁၉၉၁ ခုနွစ္က သံုးစြဲမႈႏႈန္း ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္းထိ တိုးတက္လာမႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply