ေျခဥျပင္ဆင္ေရးပုူးေပါင္းေကာ္မတီ ၏အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းမႈ တပ္မေတာ္၏သေဘာထားမွတ္ခ်က္ ၃ ခ်က္ပါ တင္ျပ

0
133

ဇူလိုင္ ၁၃

ယဥ္ေကႏြယ္

အေျခခံဥပေဒျပင္​ဆင္​​ေရးပူး​ေပါင္​း​ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာအား ဇူလိုင္ ၁၇ရက္ေနာက္ဆုံးထားလႊတ္ေတာ္ကို တင္သြင္းရမွာျဖစ္​​ေသာ္လည္း ယေန႔က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ (၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ပုံမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ တင္သြင္း လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

အစီရင္ခံစာတြင္ အခန္း၁ မွ အခန္း ၁၅ အထိ အၾကံျပစုစည္းခ်က္ေပါင္း ၃၇၆၅ ခ်က္ ရွိိသည္ကို ျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ ေဒါက္တာျမတ္ဥာဏစိုးက ဖတ္ၾကား ခဲ႔သည္။

ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားအားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ ဦးတည္ခ်က္ ၅ ရပ္ျဖင့္ အေျခခံေဆာက္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒါက္တာျမတ္ဥာဏစိုးက ဖတ္ၾကားခဲ႔သည္။

ထို႔ျပင္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အစုအဖြဲ႔မွ လည္း သေဘာထားမွတ္ခ်က္ ၃ ခ်က္ တင္ျပပါရွိသည္။

ယင္း ၃ ခ်က္သည္ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီေဆာင္ရြက္ျခငးသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ၁၂ ႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းရန္ အဆိုတင္သြင္းစဥ္ကတည္းကပင္ ကန္႔ကြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၿကာင္း သို႔ရာတြင္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က မဲခြဲအတည္ျပဳျပီး အဆိုပါေကာ္မတီကိုဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖစ္၍ ျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီတြင္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်ကိကို ေလးသားလိုပ္နာသည့္အတြက္ ပါဝင္ တက္ေရာပ္ခဲ႔ေၾကာင္းပါရွိသည္။

ထိုသို႔တက္ေရာက္စဥ္တြင္လည္း တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွျပင္ဆင္ရန္ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားတင္သြင္းျခင္း သေဘာထားမွတ္ခ်က္တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ျခင္းမရွိေၾကာင္း ယခုပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏အသီရင္ခံစာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အခန္း ၁၂ ပါဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းဆိုင္ရာျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီမႈ မရွိေၾကာင္း သေဘာထားမွတ္ခ်က္ပါရွိသည္။

လႊတ္​​ေတာ္​ကိုအစီရင္​ခံစာတင္​သြင္​းႏိုင္​ဖို႔အတြက္​ ဇူလိုင္ (၁၂)ရက္ကျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ေကာ္မတီ၏ အစည္းအေ၀းတြင္
လႊတ္ေတာ္ကိုတင္သြင္းနိုင္ရန္ အတြက္ အစီရင္ခံစာကို ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၀င္​မ်ားက အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရး ထိုးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၀၈ ခုနွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ ဆင္ေရးပူးေပါင္း ေကာ္မတီကို ေဖေဖာ္၀ါရီ (၁၉)ရက္ အဖြဲ႕၀င္(၄၅)ဦးျဖင့္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျပီး ေဖေဖာ္၀ါရီ(၂၀)ရက္ေန႕တြင္ အစည္းအေဝးမ်ားအား စတင္က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ရာ ဇူလိုင္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ၿပီစီးီူခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ကိစၥႏွင့္ပတ္သပ္၍ ေဆြးေႏြးလိုသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရွိပါက ဇူလိုင္လ ၂၂ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား အမည္စာရင္းေပးသြင္း နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္ကေၾကညာခဲ႔သည္။

ဇူလိုင္ ၁၃

ယဥ္ေကႏြယ္

အေျခခံဥပေဒျပင္​ဆင္​​ေရးပူး​ေပါင္​း​ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာအား ဇူလိုင္ ၁၇ရက္ေနာက္ဆုံးထားလႊတ္ေတာ္ကို တင္သြင္းရမွာျဖစ္​​ေသာ္လည္း ယေန႔က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ (၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ပုံမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ တင္သြင္း လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

အစီရင္ခံစာတြင္ အခန္း၁ မွ အခန္း ၁၅ အထိ အၾကံျပစုစည္းခ်က္ေပါင္း ၃၇၆၅ ခ်က္ ရွိိသည္ကို ျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ ေဒါက္တာျမတ္ဥာဏစိုးက ဖတ္ၾကား ခဲ႔သည္။

ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားအားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ ဦးတည္ခ်က္ ၅ ရပ္ျဖင့္ အေျခခံေဆာက္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒါက္တာျမတ္ဥာဏစိုးက ဖတ္ၾကားခဲ႔သည္။

ထို႔ျပင္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အစုအဖြဲ႔မွ လည္း သေဘာထားမွတ္ခ်က္ ၃ ခ်က္ တင္ျပပါရွိသည္။

ယင္း ၃ ခ်က္သည္ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီေဆာင္ရြက္ျခငးသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ၁၂ ႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းရန္ အဆိုတင္သြင္းစဥ္ကတည္းကပင္ ကန္႔ကြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၿကာင္း သို႔ရာတြင္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က မဲခြဲအတည္ျပဳျပီး အဆိုပါေကာ္မတီကိုဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖစ္၍ ျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီတြင္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်ကိကို ေလးသားလိုပ္နာသည့္အတြက္ ပါဝင္ တက္ေရာပ္ခဲ႔ေၾကာင္းပါရွိသည္။

ထိုသို႔တက္ေရာက္စဥ္တြင္လည္း တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွျပင္ဆင္ရန္ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားတင္သြင္းျခင္း သေဘာထားမွတ္ခ်က္တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ျခင္းမရွိေၾကာင္း ယခုပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏အသီရင္ခံစာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အခန္း ၁၂ ပါဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းဆိုင္ရာျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီမႈ မရွိေၾကာင္း သေဘာထားမွတ္ခ်က္ပါရွိသည္။

လႊတ္​​ေတာ္​ကိုအစီရင္​ခံစာတင္​သြင္​းႏိုင္​ဖို႔အတြက္​ ဇူလိုင္ (၁၂)ရက္ကျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ေကာ္မတီ၏ အစည္းအေ၀းတြင္ 
လႊတ္ေတာ္ကိုတင္သြင္းနိုင္ရန္ အတြက္ အစီရင္ခံစာကို ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၀င္​မ်ားက အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရး ထိုးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၀၈ ခုနွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ ဆင္ေရးပူးေပါင္း ေကာ္မတီကို ေဖေဖာ္၀ါရီ (၁၉)ရက္ အဖြဲ႕၀င္(၄၅)ဦးျဖင့္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျပီး ေဖေဖာ္၀ါရီ(၂၀)ရက္ေန႕တြင္ အစည္းအေဝးမ်ားအား စတင္က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ရာ ဇူလိုင္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ၿပီစီးီူခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ကိစၥႏွင့္ပတ္သပ္၍ ေဆြးေႏြးလိုသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရွိပါက ဇူလိုင္လ ၂၂ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား အမည္စာရင္းေပးသြင္း နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္ကေၾကညာခဲ႔သည္။

Leave a Reply