၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး၄၅ ဦး ေကာ္မတီ တင္သြင္းသည့္ အစီရင္ခံစာအား ေထာက္ခံပြဲကို ယေန႔မနက္ပိုင္းက မံု႐ြာၿမိဳ႕မွာ ျပဳလုပ္

0
123

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး၄၅ ဦး ေကာ္မတီ တင္သြင္းသည့္ အစီရင္ခံစာအား ေထာက္ခံပြဲကို ယေန႔မနက္ပိုင္းက မံု႐ြာၿမိဳ႕မွာ ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။

ေထာက္ခံပြဲမ်ားအား ရန္ကုန္ႏွင့္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

Photo – Aung Nay Myo / MPA

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး၄၅ ဦး ေကာ္မတီ တင္သြင္းသည့္ အစီရင္ခံစာအား ေထာက္ခံပြဲကို ယေန႔မနက္ပိုင္းက မံု႐ြာၿမိဳ႕မွာ ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။

ေထာက္ခံပြဲမ်ားအား ရန္ကုန္ႏွင့္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

Photo – Aung Nay Myo / MPA

Leave a Reply