ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား လာဘ္ေပး လာဘ္ယူ ကင္းရွင္းေရး ေဆာင္႐ြက္ေန

0
81

ဇူလိုင္ ၁၅
ေဝေဝၿဖိဳး

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအေနျဖင့္
ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူ ကင္းရွင္းစြာျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးနိုင္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားနွင့္ ေကာ္မတီတို႔က အဆင့္ဆင့္ ၾကပ္မတ္ေဆာင္႐ြက္ေပး လ်က္ရွိေၾကာင္း ယင္းေကာ္မတီ၏ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းကေျပာသည္။

ယခုလ ၁၅ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ ျပဳလုပ္သည့္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ၎ကေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“လုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္႐ြက္တဲ့အခါမွာ ေအာက္ေျခဝန္ထမ္းမ်ား ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းေတြ ေပးတဲ့အခါမွာ ထိထိေရာက္ေရာက္ ျပည့္ျပည့္ဝဝ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူ ကင္းရွင္းစြာနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈေပးနိုင္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ား ကေရာ ေကာ္မတီကေရာ အဆင့္ဆင့္ ၾကပ္မတ္ ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါတယ္”ဟု ၎ကေျပာသည္။

ျပည္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္း သိမ္းေရးနွင့္ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ငန္းတာဝန္ခံအဖြဲ႕မ်ားနွင့္ ေန႔စဥ္ ေန႔ ၊ ည ခြဲ၍ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို အခ်ိန္နွင့္တေျပးညီ ေဆာင္႐ြက္ေပးေနသည္ဟုဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးမ်ား ၊ ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား အားေကာင္းလာေစေရးအတြက္လည္း စီမံေရးရာဌာန အေနနွင့္ စဥ္ဆက္မျပက္ ၾကပ္မတ္ေဆာင္႐ြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ေရေပးေဝေရးစနစ္တြင္လည္း လက္ရွိတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရေပးေဝမႈ လႊမ္းၿခံဳနိုင္မႈ ပမာဏသည္ ၄၅ ရာခိုင္နႈန္းသာ ရွိေသာေၾကာင့္ လာမည့္ ၂၀၂၅ ခုနွစ္တြင္ ၉၀ ရာခိုင္နႈန္းအထိ ေရလႊမ္းၿခံဳမႈ ေပးနိုင္ေအာင္ ေရေပးေဝေရး လုပ္ငန္းသစ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။

“ရန္ကုန္မွာ လက္ရွိလူဦးေရ ၅ ဒသမ ၂ သန္းရွိပါတယ္။ လာမယ့္ ၂၀၂၅ မွာ လူဦးေရဟာ ၇ သန္းခြဲ ၈သန္းေလာက္ ျဖစ္သြားနိုင္ပါတယ္ ။ ၂၀၄၀ မွာ ၁၀ သန္းေက်ာ္နဲ႔ Mega City ျဖစ္လာမယ့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးျဖစ္ပါတယ္။
၂၀၄၀ မွာ ၁၀ သန္းေက်ာ္ျဖစ္လာတဲ့အခါမွာ လိုအပ္တဲ့ ေရကို အျပည့္အဝ ေပးေဝနိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္”ဟု ဦးသန္းကေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ေရေလွာင္ကန္အသစ္မ်ားမွ ေရေပးေဝမႈ လုပ္ငန္းအျပင္ လဂြန္းျပင္ ေရေပးေဝေရးစီမံကိန္းနွင့္ ကုကၠိဳဝ ေရေပးေဝေရးစီမံကိန္းမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီး ကုကၠိဳဝ ေရေပးေဝေရး စီမံကိန္းသည္ ၂၀၂၅ ခုနွစ္တြင္ ၿပီးစီးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအေနျဖင့္
ေရရရွိေရးအတြက္ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေနသလို လက္ရွိေပးေဝေနသည့္ စနစ္တြင္ ေရအေလအလြင့္ ေပ်ာက္ဆံုးမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားေအာင္ နိုင္ငံတကာ အကူအညီျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။

ထို႔ျပင္ ေကာ္မတီအေနျဖင့္ အခြန္အခမ်ား အျပည့္အဝ ေကာက္ခံရရွိေရးကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာဌာနအေနျဖင့္ ရရွိသင့္ ၊ ရရွိထိုက္ေသာ အခြန္အခမ်ား အျပည့္အဝ ရရွိေရးကိုလည္း ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ဇူလိုင္ ၁၅
ေဝေဝၿဖိဳး

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအေနျဖင့္ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူ ကင္းရွင္းစြာျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးနိုင္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားနွင့္ ေကာ္မတီတို႔က အဆင့္ဆင့္ ၾကပ္မတ္ေဆာင္႐ြက္ေပး လ်က္ရွိေၾကာင္း ယင္းေကာ္မတီ၏ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းကေျပာသည္။

ယခုလ ၁၅ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ ျပဳလုပ္သည့္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ၎ကေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“လုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္႐ြက္တဲ့အခါမွာ ေအာက္ေျခဝန္ထမ္းမ်ား ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းေတြ ေပးတဲ့အခါမွာ ထိထိေရာက္ေရာက္ ျပည့္ျပည့္ဝဝ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူ ကင္းရွင္းစြာနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈေပးနိုင္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ား ကေရာ ေကာ္မတီကေရာ အဆင့္ဆင့္ ၾကပ္မတ္ ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါတယ္”ဟု ၎ကေျပာသည္။

ျပည္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္း သိမ္းေရးနွင့္ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ငန္းတာဝန္ခံအဖြဲ႕မ်ားနွင့္ ေန႔စဥ္ ေန႔ ၊ ည ခြဲ၍ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို အခ်ိန္နွင့္တေျပးညီ ေဆာင္႐ြက္ေပးေနသည္ဟုဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးမ်ား ၊ ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား အားေကာင္းလာေစေရးအတြက္လည္း စီမံေရးရာဌာန အေနနွင့္ စဥ္ဆက္မျပက္ ၾကပ္မတ္ေဆာင္႐ြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ေရေပးေဝေရးစနစ္တြင္လည္း လက္ရွိတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရေပးေဝမႈ လႊမ္းၿခံဳနိုင္မႈ ပမာဏသည္ ၄၅ ရာခိုင္နႈန္းသာ ရွိေသာေၾကာင့္ လာမည့္ ၂၀၂၅ ခုနွစ္တြင္ ၉၀ ရာခိုင္နႈန္းအထိ ေရလႊမ္းၿခံဳမႈ ေပးနိုင္ေအာင္ ေရေပးေဝေရး လုပ္ငန္းသစ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။

“ရန္ကုန္မွာ လက္ရွိလူဦးေရ ၅ ဒသမ ၂ သန္းရွိပါတယ္။ လာမယ့္ ၂၀၂၅ မွာ လူဦးေရဟာ ၇ သန္းခြဲ ၈သန္းေလာက္ ျဖစ္သြားနိုင္ပါတယ္ ။ ၂၀၄၀ မွာ ၁၀ သန္းေက်ာ္နဲ႔ Mega City ျဖစ္လာမယ့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးျဖစ္ပါတယ္။
၂၀၄၀ မွာ ၁၀ သန္းေက်ာ္ျဖစ္လာတဲ့အခါမွာ လိုအပ္တဲ့ ေရကို အျပည့္အဝ ေပးေဝနိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္”ဟု ဦးသန္းကေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ေရေလွာင္ကန္အသစ္မ်ားမွ ေရေပးေဝမႈ လုပ္ငန္းအျပင္ လဂြန္းျပင္ ေရေပးေဝေရးစီမံကိန္းနွင့္ ကုကၠိဳဝ ေရေပးေဝေရးစီမံကိန္းမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီး ကုကၠိဳဝ ေရေပးေဝေရး စီမံကိန္းသည္ ၂၀၂၅ ခုနွစ္တြင္ ၿပီးစီးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအေနျဖင့္ေရရရွိေရးအတြက္ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေနသလို လက္ရွိေပးေဝေနသည့္ စနစ္တြင္ ေရအေလအလြင့္ ေပ်ာက္ဆံုးမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားေအာင္ နိုင္ငံတကာ အကူအညီျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။

ထို႔ျပင္ ေကာ္မတီအေနျဖင့္ အခြန္အခမ်ား အျပည့္အဝ ေကာက္ခံရရွိေရးကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာဌာနအေနျဖင့္ ရရွိသင့္ ၊ ရရွိထိုက္ေသာ အခြန္အခမ်ား အျပည့္အဝ ရရွိေရးကိုလည္း ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply