ကခ်င္ျပည္နယ္ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕ ရပ္ကြက္တစ္ခ်ိဳ႕ ေရျမဳပ္ေန

0
46

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕ ရပ္ကြက္တစ္ခ်ိဳ႕ ေရျမဳပ္ေန

Photo – Hpauyam La Aung / MPA

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕ ရပ္ကြက္တစ္ခ်ိဳ႕ ေရျမဳပ္ေန

Photo – Hpauyam La Aung / MPA

Leave a Reply