လက္ပံေတာင္းေတာင္ ဒုတိယအႀကိမ္တိုင္ၾကားစာ တရုတ္သံရံုးလက္မခံ

0
185

ရန္ကုန္ ဇန္နဝါရီ ၁၉

လက္ပံေတာင္းေတာင္ျပည္သူ႕အက်ိဳးစီးပြားေစာက္ေရွာက္ေရး ေကာ္မတီမွ ေဒၚေနာ္အုန္းလွႏွင့္ေဒသခံ ၃၀ခန္႔သည္ ဆူးေလဘုရားမွ တရုတ္သံရံုးသို႔ ယေန႔ေန႔လည္ပိုင္း လက္ပံေတာင္းေတာင္ တိုင္ၾကားစာကိုခ်ီတက္ လမ္းေလ်ွာက္ ေပးခ့ဲေသာ္လည္း လက္ခံခ့ဲျခင္းမရွိေပ။

လက္ပံေတာင္းေတာင္ အစီရင္ခံစာကုိ ဦးပုိင္ကုမၸဏီႏွင့္ တရုတ္ပုိင္ ဝမ္းေပါင္ပကုမၸဏီတုိ႕က လိုက္နာျခင္း မရွိေၾကာင့္ တုိင္ၾကားစာကုိ တရုတ္သံရုံးသုိ႕ ေပးပုိ႕ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုတုိင္ၾကားစာ ေပးပုိ႕မႈကုိ တရုတ္သံရုံးက လက္မခံခ့ဲေပ။ တရုတ္သံရုံးေရွ႕ေတြ လုံျခံဳေရးမ်ားခ်ထားျပီး တားဆီးမႈ တစ္ခ်ိဳ႕ ျဖစ္ေပၚခ့ဲသည္။

လက္ပံေတာင္းေတာင္ကာကြယ္ေစာက္ေရွာက္ေရး ကုမၸဏီသည္ ယမန္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္ ကလည္း တုိင္ၾကားစာ ေပးပုိ႕ခ့ဲေသာ္လည္း လက္ခံခ့ဲျခင္းမရွိေခ်။

သ်ွင္ရဲထြဋ္

ဓာတ္ပံု – ေ၀ယံ

ရန္ကုန္ ဇန္နဝါရီ ၁၉

လက္ပံေတာင္းေတာင္ျပည္သူ႕အက်ိဳးစီးပြားေစာက္ေရွာက္ေရး ေကာ္မတီမွ ေဒၚေနာ္အုန္းလွႏွင့္ေဒသခံ ၃၀ခန္႔သည္ ဆူးေလဘုရားမွ တရုတ္သံရံုးသို႔ ယေန႔ေန႔လည္ပိုင္း လက္ပံေတာင္းေတာင္ တိုင္ၾကားစာကိုခ်ီတက္ လမ္းေလ်ွာက္ ေပးခ့ဲေသာ္လည္း လက္ခံခ့ဲျခင္းမရွိေပ။

လက္ပံေတာင္းေတာင္ အစီရင္ခံစာကုိ ဦးပုိင္ကုမၸဏီႏွင့္ တရုတ္ပုိင္ ဝမ္းေပါင္ပကုမၸဏီတုိ႕က လိုက္နာျခင္း မရွိေၾကာင့္ တုိင္ၾကားစာကုိ တရုတ္သံရုံးသုိ႕ ေပးပုိ႕ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုတုိင္ၾကားစာ ေပးပုိ႕မႈကုိ တရုတ္သံရုံးက လက္မခံခ့ဲေပ။ တရုတ္သံရုံးေရွ႕ေတြ လုံျခံဳေရးမ်ားခ်ထားျပီး တားဆီးမႈ တစ္ခ်ိဳ႕ ျဖစ္ေပၚခ့ဲသည္။

လက္ပံေတာင္းေတာင္ကာကြယ္ေစာက္ေရွာက္ေရး ကုမၸဏီသည္ ယမန္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္ ကလည္း တုိင္ၾကားစာ ေပးပုိ႕ခ့ဲေသာ္လည္း လက္ခံခ့ဲျခင္းမရွိေခ်။

သ်ွင္ရဲထြဋ္

ဓာတ္ပံု – ေ၀ယံ

Leave a Reply