၂၀၂၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအပါအ၀င္ သာမာန္အသံုးစရိတ္အတြက္ လႊတ္ေတာ္သို႔ ေရြးေကာ္မွ ေဘာင္ေက်ာ္ ေတာင္းခံ

0
88

ဇူလိုင္ ၂၂
ယဥ္ေကႏြယ္

၂၀၂၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအပါအ၀င္ သာမာန္အသံုးစရိတ္အတြက္ က်ပ္သန္း ၆၉၀၀၀ ေက်ာ္ အား တင္ျပေတာင္းခံထားေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔၀င္ ဦးလွတင့္ ကေျပာသည္။

သာမာန္အသံုးစရိတ္ က်ပ္သန္းေပါင္း (၅၈၉၈၆ ဒသမ ၄၈၁) ႏ်င့္ ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္ က်ပ္သန္းေပါင္း (၁၀၇၃၄ ဒသမ ၆၂၈) အတြက္ စုစုေပါင္း (၆၉၇၂၁ ဒသမ ၁၀၉) ကို လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပေတာင္းခံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သာမနာ အသံုးစရိတ္ေဘာင္တြင္ ခြင့္ျပဳထားသည္မွာ က်ပ္သန္းေပါင္း (၂၀၉၇၂ ဒသမ ၄၀၀ )သာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေဘာင္ေက်ာ္ေတာင္းခံရတဲ့ အေၾကာင္းကေတာ့ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွာ မူလ က အဖြဲ႔၀င္ ၇ ဦး၇ွိၿပီေးတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲ အဖြဲ႔၀င္ ၈ ဦိးထပ္မံခန္႔ထားျခင္းေၾကာင့္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၉၂ ဒသမ ၀၀ တိုးလာရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးလွတင့္ ကေျပာသည္။

ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ဘ႑ာႏွစ္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္း ပါ စီမံကိန္းမ်ားနွင့္ ျပည္ေထာင္စု၏အရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းပါ ရေငြသံုးေငြ မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေျပာၾကားသည့္ အေပၚ ဦးလွတင့္ မွ အထက္ပါအတိုင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘဏၰာေရးနွစ္သည္ ၂၀၂၀ ျပည့္နွစ္အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ၏ ႀကိဳတင္ျပင္ ဆင္မႈကာ လျဖစ္ သည့္ အတြက္ မဲစာရင္းႀကိဳတင္ေႀကညာရန္ နွင့္ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား ႀကီးႀကပ္ ေဆာင္ရြက္ ေပးမည့္ ရပ္ေက်း ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲဥကၠဌ၊အဖြဲ႕၀င္မ်ားအတြက္ ခ်ီးျမင့္ေငြက်ပ္သန္း (၂၇၅၈၅ဒသမ ၃၆၀)ပါ၀င္ေႀကာင္းသိရသည္။

ထို႔ျပင္ သာမန္အသုံးစရိတ္အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ဥကၠဌအပါအ၀င္ အဖြဲ႕၀င္မူလ က(၅)ဦး ရွိရာ မွ (၁၅)ဦးထိတိုးလာသည့္အတြက္ ၎တို႕အတြက္က်ပ္သန္းေပါင္း (၄၃၉ဒသမ ၁၁၀)၊ ျပည္ ေထာင္ စု ေရြး ေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ရုံး၏ ရုံးအဖြဲ႕၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ က်ပ္(၁၀၃၇ ဒသမ၄၅၄)သန္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္၊ခရိုင္၊ ျမိဳ႕နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမ်ားအတြက္ က်ပ္သန္းေပါင္း (၆၇၈၆ဒသမ ၀၃၀) နွင့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ က်ပ္သန္းေပါင္း (၅၀၆၈၃ဒသမ ၈၈၇ )ျဖစ္ရာ စုစုေပါင္း က်ပ္သန္းေပါင္း ၅၈၉၄၆ဒသမ ၄၈၁ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးလွတင့္ ကေျပာသည္။

ထို႔အတူ ႀကိဳတင္မေမ်ွာ္မွန္းနိုင္သည့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ မ်ား ေႀကာင့္ျဖစ္ ေပၚလာသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားနွင့္ ဘဏၰာေရးနွစ္အတြင္းမသုံးစြဲရင္မျဖစ္သည့္ အေရးေပၚကိစၥအတြက္ အေရးေပၚ ရန္ ပုံေငြ က်ပ္ သန္း ၄၀ျဖစ္ေသာေႀကာင့္ စုစုေပါင္းသာမန္အသုံးစရိတ္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၅၈၉၈၆ဒသမ ၄၈၁ကို တင္ျပေတာင္း ခံထားျခင္းျဖစ္ေႀကာင္းသိရသည္။

ဇူလိုင္ ၂၂
ယဥ္ေကႏြယ္

၂၀၂၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအပါအ၀င္ သာမာန္အသံုးစရိတ္အတြက္ က်ပ္သန္း ၆၉၀၀၀ ေက်ာ္ အား တင္ျပေတာင္းခံထားေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔၀င္ ဦးလွတင့္ ကေျပာသည္။

သာမာန္အသံုးစရိတ္ က်ပ္သန္းေပါင္း (၅၈၉၈၆ ဒသမ ၄၈၁) ႏ်င့္ ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္ က်ပ္သန္းေပါင္း (၁၀၇၃၄ ဒသမ ၆၂၈) အတြက္ စုစုေပါင္း (၆၉၇၂၁ ဒသမ ၁၀၉) ကို လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပေတာင္းခံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သာမနာ အသံုးစရိတ္ေဘာင္တြင္ ခြင့္ျပဳထားသည္မွာ က်ပ္သန္းေပါင္း (၂၀၉၇၂ ဒသမ ၄၀၀ )သာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေဘာင္ေက်ာ္ေတာင္းခံရတဲ့ အေၾကာင္းကေတာ့ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွာ မူလ က အဖြဲ႔၀င္ ၇ ဦး၇ွိၿပီေးတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲ အဖြဲ႔၀င္ ၈ ဦိးထပ္မံခန္႔ထားျခင္းေၾကာင့္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၉၂ ဒသမ ၀၀ တိုးလာရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးလွတင့္ ကေျပာသည္။

ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ဘ႑ာႏွစ္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္း ပါ စီမံကိန္းမ်ားနွင့္ ျပည္ေထာင္စု၏အရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းပါ ရေငြသံုးေငြ မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေျပာၾကားသည့္ အေပၚ ဦးလွတင့္ မွ အထက္ပါအတိုင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘဏၰာေရးနွစ္သည္ ၂၀၂၀ ျပည့္နွစ္အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ၏ ႀကိဳတင္ျပင္ ဆင္မႈကာ လျဖစ္ သည့္ အတြက္ မဲစာရင္းႀကိဳတင္ေႀကညာရန္ နွင့္ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား ႀကီးႀကပ္ ေဆာင္ရြက္ ေပးမည့္ ရပ္ေက်း ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲဥကၠဌ၊အဖြဲ႕၀င္မ်ားအတြက္ ခ်ီးျမင့္ေငြက်ပ္သန္း (၂၇၅၈၅ဒသမ ၃၆၀)ပါ၀င္ေႀကာင္းသိရသည္။

ထို႔ျပင္ သာမန္အသုံးစရိတ္အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ဥကၠဌအပါအ၀င္ အဖြဲ႕၀င္မူလ က(၅)ဦး ရွိရာ မွ (၁၅)ဦးထိတိုးလာသည့္အတြက္ ၎တို႕အတြက္က်ပ္သန္းေပါင္း (၄၃၉ဒသမ ၁၁၀)၊ ျပည္ ေထာင္ စု ေရြး ေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ရုံး၏ ရုံးအဖြဲ႕၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ က်ပ္(၁၀၃၇ ဒသမ၄၅၄)သန္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္၊ခရိုင္၊ ျမိဳ႕နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမ်ားအတြက္ က်ပ္သန္းေပါင္း (၆၇၈၆ဒသမ ၀၃၀) နွင့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ က်ပ္သန္းေပါင္း (၅၀၆၈၃ဒသမ ၈၈၇ )ျဖစ္ရာ စုစုေပါင္း က်ပ္သန္းေပါင္း ၅၈၉၄၆ဒသမ ၄၈၁ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးလွတင့္ ကေျပာသည္။

ထို႔အတူ ႀကိဳတင္မေမ်ွာ္မွန္းနိုင္သည့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ မ်ား ေႀကာင့္ျဖစ္ ေပၚလာသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားနွင့္ ဘဏၰာေရးနွစ္အတြင္းမသုံးစြဲရင္မျဖစ္သည့္ အေရးေပၚကိစၥအတြက္ အေရးေပၚ ရန္ ပုံေငြ က်ပ္ သန္း ၄၀ျဖစ္ေသာေႀကာင့္ စုစုေပါင္းသာမန္အသုံးစရိတ္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၅၈၉၈၆ဒသမ ၄၈၁ကို တင္ျပေတာင္း ခံထားျခင္းျဖစ္ေႀကာင္းသိရသည္။

Leave a Reply