တရားေရးဦးစီးအရာရွိ၊ ဥပေဒအအရာရွိႏွင့္ အထက္တန္းေရွ႕ေန သံုးဦးကို အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္က တရားစြဲ

0
163


ရန္ကုန္ ဇန္နဝါရီ ၁၇ ၊၂၀၁၈

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးတရားေရးဦးစီးမွဴးရံုး ဦးစီးအရာရွိ ေဒၚေအးေအးႏြဲ႔၊ မင္းလွၿမိဳ႕နယ္ ဥပေဒအရာရွိ ေဒၚယမင္းသန္႔ႏွင့္ အထက္တန္းေရွ႕ေန ေဒၚစုၾကည္တို႔ကို အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က တရားစြဲအေရးယူထားေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

စစ္္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ဘုတလင္ၿမိဳ႕နယ္ သစ္ေတာဥပေဒပုဒ္မ ၄၁(က) ျဖင့္ အေရးယူျခင္းခံရမႈႏွင့္ပတ္သက္ ၿပီး တိုင္ၾကားသူ၏ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ ဘုတလင္ၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီး ေဒၚေအးေအးႏြဲ႔ အား ေငြက်ပ္ ၄၅ သိန္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ဥပေဒအရာရွိ ေဒၚယမင္းသန္႔အား ၁၂ သိန္း ေပးခဲ့ရျခင္းကို အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က တိုင္ၾကားခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ေကာ္မရွင္က စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ဖြဲ႔ၿပီး စစ္ေဆးခဲ့ခ်က္မ်ားအရ သစ္ေတာဥပေဒပုဒ္မ ၄၁(က)ႏွင့္ စြဲဆိုေသာအမႈတြင္ သက္ေသခံဟီးႏိုး ရိန္းဂ်ား ေျခာက္ဘီးကားကို ျပည္သူ႔ဘ႑ာအျဖစ္မသိမ္းဆည္းဘဲ ပိုင္ရွင္ထံျပန္ေပးေစေရးအတြက္ အထက္တန္းေရွ႕ေန ေဒၚစုၾကည္ မွ တဆင့္ ေငြက်ပ္ ၅၇ သိန္းကို အသီးသီးရယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ပါရွိသည္။

စစ္ေဆးခ်က္မ်ားအရ ေဆာင္ရြက္ရသည့္လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး အအဂတိလိုက္စားမႈက်ဴးလြန္ုျခင္း၊ တရားခံမ်ား၏ အက်ိဳးေဆာင္ ေရွ႕ေနအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္စဥ္ တရားခံမ်ားထံမွ ေငြေၾကးရယူၿပီး ဘုတလင္ၿမိဳ႕နယ္ တရားသူႀကီးႏွင့္ ဥပေဒအရာရွိတို႔ကို လာဘ္ေငြ ေပးခဲ့ေၾကာင္းေတြ႔ရွိေသာေၾကာင့္ အဆိုပါသံုးဦးကို အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒပုဒ္မျဖင့္ ဘုတလင္တရားရံုးတြင္ တရားစြဲဆို အေရးယူထားျခင္းျဖစ္သည္။

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးတရားေရးဦးစီးမွဴးရံုး ဦးစီးအရာရွိ ေဒၚေအးေအးႏြဲ႔ (ယခင္ ဘုတလင္ၿမိဳ႕နယ္ တရားသူႀကီး) မင္းလွၿမိဳ႕နယ္ ဥပေဒအရာရွိ ေဒၚယမင္းသန္႔ ( ယခင္ ဘုတလင္ၿမိဳ႕နယ္ ဥပေဒအရာရွိ) ႏွင့္ မံုရြာၿမိဳ႕ေန အထက္တန္းေရွ႕ေန ေဒၚစုၾကည္တို႔သည္ အာဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒအရအေရးယူထားေသာ္ လည္း သံုးဦးစလံုး ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပ္ခ်က္အရသိရသည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

ရန္ကုန္ ဇန္နဝါရီ ၁၇ ၊၂၀၁၈

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးတရားေရးဦးစီးမွဴးရံုး ဦးစီးအရာရွိ ေဒၚေအးေအးႏြဲ႔၊ မင္းလွၿမိဳ႕နယ္ ဥပေဒအရာရွိ ေဒၚယမင္းသန္႔ႏွင့္ အထက္တန္းေရွ႕ေန ေဒၚစုၾကည္တို႔ကို အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က တရားစြဲအေရးယူထားေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

စစ္္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ဘုတလင္ၿမိဳ႕နယ္ သစ္ေတာဥပေဒပုဒ္မ ၄၁(က) ျဖင့္ အေရးယူျခင္းခံရမႈႏွင့္ပတ္သက္ ၿပီး တိုင္ၾကားသူ၏ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ ဘုတလင္ၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီး ေဒၚေအးေအးႏြဲ႔ အား ေငြက်ပ္ ၄၅ သိန္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ဥပေဒအရာရွိ ေဒၚယမင္းသန္႔အား ၁၂ သိန္း ေပးခဲ့ရျခင္းကို အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က တိုင္ၾကားခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ေကာ္မရွင္က စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ဖြဲ႔ၿပီး စစ္ေဆးခဲ့ခ်က္မ်ားအရ သစ္ေတာဥပေဒပုဒ္မ ၄၁(က)ႏွင့္ စြဲဆိုေသာအမႈတြင္ သက္ေသခံဟီးႏိုး ရိန္းဂ်ား ေျခာက္ဘီးကားကို ျပည္သူ႔ဘ႑ာအျဖစ္မသိမ္းဆည္းဘဲ ပိုင္ရွင္ထံျပန္ေပးေစေရးအတြက္ အထက္တန္းေရွ႕ေန ေဒၚစုၾကည္ မွ တဆင့္ ေငြက်ပ္ ၅၇ သိန္းကို အသီးသီးရယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ပါရွိသည္။

စစ္ေဆးခ်က္မ်ားအရ ေဆာင္ရြက္ရသည့္လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး အအဂတိလိုက္စားမႈက်ဴးလြန္ုျခင္း၊ တရားခံမ်ား၏ အက်ိဳးေဆာင္ ေရွ႕ေနအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္စဥ္ တရားခံမ်ားထံမွ ေငြေၾကးရယူၿပီး ဘုတလင္ၿမိဳ႕နယ္ တရားသူႀကီးႏွင့္ ဥပေဒအရာရွိတို႔ကို လာဘ္ေငြ ေပးခဲ့ေၾကာင္းေတြ႔ရွိေသာေၾကာင့္ အဆိုပါသံုးဦးကို အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒပုဒ္မျဖင့္ ဘုတလင္တရားရံုးတြင္ တရားစြဲဆို အေရးယူထားျခင္းျဖစ္သည္။

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးတရားေရးဦးစီးမွဴးရံုး ဦးစီးအရာရွိ ေဒၚေအးေအးႏြဲ႔ (ယခင္ ဘုတလင္ၿမိဳ႕နယ္ တရားသူႀကီး) မင္းလွၿမိဳ႕နယ္ ဥပေဒအရာရွိ ေဒၚယမင္းသန္႔ ( ယခင္ ဘုတလင္ၿမိဳ႕နယ္ ဥပေဒအရာရွိ) ႏွင့္ မံုရြာၿမိဳ႕ေန အထက္တန္းေရွ႕ေန ေဒၚစုၾကည္တို႔သည္ အာဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒအရအေရးယူထားေသာ္ လည္း သံုးဦးစလံုး ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပ္ခ်က္အရသိရသည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

Leave a Reply