ဦးစိႏၲိတ ကို တပ္မေတာ္က တရား႐ုံးဦးတိုက္ေလွ်ာက္တရားစြဲဆိုမႈ ပလပ္

0
101

ဇူလိုင္ ၂၃
ႏိုင္လင္းဦး

ဆရာေတာ္ ဦးစိႏၲိတကို တပ္မေတာ္က ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုးတြင္ တရား႐ုံးဦးတိုက္ေလွ်ာက္တရားစြဲဆိုထားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဇူလိုင္လ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ တရားရံုးက ပလပ္ေၾကာင္း အမိန္႔ခ်ခဲ့သည္ ။

ဆရာေတာ္ကို ေမလ ၂၈ ရက္ေန႔က တပ္မေတာ္ အမွတ္ (၂) ပင္မ(လွ်ပ္စစ္) မွ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး သန႔္ေဇာ္ဦး က တရားရံုးဦးတိုက္ေလွ်ာက္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး တရာရံုးက ရာႀကီးမႈအမွတ္(၅၃၄/၂၀၁၉)အရ လက္ခံကာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ရဲတပ္ဖြဲ႕သို႔ ခ်ထားေပခဲ့ကာ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ စံုစမ္းေပၚေပါက္ခ်က္အား ဇြန္လ ၁၁ ရက္ေန႔က တရားရံုးသို႔တင္ျပခဲ့သည္ ။

ရဲစစ္ေဆးေပၚေပါက္ခ်က္အရ ဆရာေတာ္အား စြဲဆိုရာတြင္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒျဖင့္သာ စြဲဆိုရမည့္ အေနအထားျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ ဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲဆိုပါက ရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင့္ ရမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ခြင့္ျပဳစာပါရမည္ျဖစ္သည္ ။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ အမႈမွ ပလပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္ တရားသူႀကီး က ေျပာသည္ ။

ထိုသို႔ အမႈအား ပလပ္သည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္ အမွတ္ (၂) ပင္မ(လွ်ပ္စစ္) မွ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး သန႔္ေဇာ္ဦး က “ဘာမွေတာ့ ေျပာစရာမရွိပါဘူး ။ တရားဥပေဒဆံုးျဖတ္ခ်က္အတိုင္းပါပဲ။´´ ဟု ေျပာသည္ ။

ဆရာေတာ္အား လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ တပ္မေတာ္သားမ်ားအား စစ္ပုန္ကန္ျခင္းကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကိုမေလးစားျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပ်က္ကြက္ျခင္းေသာ္လည္းေကာင္းျဖစ္ေစရန္ ၊ မည္သူမဆို ေကာလာဟလကိုျဖစ္ေစ၊ သတင္းကိုျဖစ္ေစ၊ ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာရန္ အႀကံျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရကိုျဖစ္ေစ၊ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈကိုျဖစ္ေစထိခိုက္သည့္ျပစ္မႈကို တစ္ဦးတစ္ေယာက္ေသာသူက က်ဴးလြန္ခ်င္လာေအာင္အမ်ားျပည္သူကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အမ်ားျပည္သူ၏ သီးျခားလူစုကိုေသာ္လည္းေကာင္း ေၾကာက္ျခင္း၊ ထိတ္လန႔္ျခင္း၊ တစ္ခုခုျဖစ္ေစရန္ အႀကံရွိၿပီး လူအမ်ိဳးအစား အခ်င္းခ်င္းျဖစ္ေစ၊ လူမ်ိဳးစု အခ်င္းခ်င္းျဖစ္ေစ တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေအာင္လႈံ႕ေဆာ္ရန္အႀကံျဖင့္ Facebook လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပျခင္း၊ အျခားစာမ်က္ႏွာမွ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္း ႏွင့္ ေကာလာဟလသတင္းမ်ား ျဖန႔္ခ်ီျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေနသည့္ အတြက္ဟုဆိုကာ တရားရံုး ဦးတိုက္ေလွ်ာက္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။

ဇူလိုင္ ၂၃
ႏိုင္လင္းဦး

ဆရာေတာ္ ဦးစိႏၲိတကို တပ္မေတာ္က ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုးတြင္ တရား႐ုံးဦးတိုက္ေလွ်ာက္တရားစြဲဆိုထားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဇူလိုင္လ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ တရားရံုးက ပလပ္ေၾကာင္း အမိန္႔ခ်ခဲ့သည္ ။

ဆရာေတာ္ကို ေမလ ၂၈ ရက္ေန႔က တပ္မေတာ္ အမွတ္ (၂) ပင္မ(လွ်ပ္စစ္) မွ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး သန႔္ေဇာ္ဦး က တရားရံုးဦးတိုက္ေလွ်ာက္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး တရာရံုးက ရာႀကီးမႈအမွတ္(၅၃၄/၂၀၁၉)အရ လက္ခံကာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ရဲတပ္ဖြဲ႕သို႔ ခ်ထားေပခဲ့ကာ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ စံုစမ္းေပၚေပါက္ခ်က္အား ဇြန္လ ၁၁ ရက္ေန႔က တရားရံုးသို႔တင္ျပခဲ့သည္ ။

ရဲစစ္ေဆးေပၚေပါက္ခ်က္အရ ဆရာေတာ္အား စြဲဆိုရာတြင္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒျဖင့္သာ စြဲဆိုရမည့္ အေနအထားျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ ဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲဆိုပါက ရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင့္ ရမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ခြင့္ျပဳစာပါရမည္ျဖစ္သည္ ။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ အမႈမွ ပလပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္ တရားသူႀကီး က ေျပာသည္ ။

ထိုသို႔ အမႈအား ပလပ္သည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္ အမွတ္ (၂) ပင္မ(လွ်ပ္စစ္) မွ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး သန႔္ေဇာ္ဦး က “ဘာမွေတာ့ ေျပာစရာမရွိပါဘူး ။ တရားဥပေဒဆံုးျဖတ္ခ်က္အတိုင္းပါပဲ။´´ ဟု ေျပာသည္ ။

ဆရာေတာ္အား လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ တပ္မေတာ္သားမ်ားအား စစ္ပုန္ကန္ျခင္းကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကိုမေလးစားျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပ်က္ကြက္ျခင္းေသာ္လည္းေကာင္းျဖစ္ေစရန္ ၊ မည္သူမဆို ေကာလာဟလကိုျဖစ္ေစ၊ သတင္းကိုျဖစ္ေစ၊ ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာရန္ အႀကံျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရကိုျဖစ္ေစ၊ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈကိုျဖစ္ေစထိခိုက္သည့္ျပစ္မႈကို တစ္ဦးတစ္ေယာက္ေသာသူက က်ဴးလြန္ခ်င္လာေအာင္အမ်ားျပည္သူကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အမ်ားျပည္သူ၏ သီးျခားလူစုကိုေသာ္လည္းေကာင္း ေၾကာက္ျခင္း၊ ထိတ္လန႔္ျခင္း၊ တစ္ခုခုျဖစ္ေစရန္ အႀကံရွိၿပီး လူအမ်ိဳးအစား အခ်င္းခ်င္းျဖစ္ေစ၊ လူမ်ိဳးစု အခ်င္းခ်င္းျဖစ္ေစ တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေအာင္လႈံ႕ေဆာ္ရန္အႀကံျဖင့္ Facebook လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပျခင္း၊ အျခားစာမ်က္ႏွာမွ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္း ႏွင့္ ေကာလာဟလသတင္းမ်ား ျဖန႔္ခ်ီျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေနသည့္ အတြက္ဟုဆိုကာ တရားရံုး ဦးတိုက္ေလွ်ာက္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။

Leave a Reply