ကာကြယ္ေရး ဘတ္ဂ်က္တိုးေတာင္းသည့္ ကိစၥ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ခိုင္းႏႈိင္းၿပီး တပ္မေတာ္ေျပာ

0
92

ဇူလိုင္ ၂၃
ယဥ္ေကႏြယ္

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ရသံုးခန္႔မွန္းေငြစာရင္းတြင္ (၃၃၇၀ ဒသမ ၇၇၈ ဘီလီယံ)တင္းျပေတာင္းခံခဲ့ျခင္းသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္မ်ားထက္ က်ပ္ဘီလီယံ ၁၀၀ ေက်ာ္အား ဇူလိုင္လ ၂၂ ရက္ေန႔ က က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာႏွစ္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း ဥပေဒၾကမ္းပါ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းပါ ရသံုးေငြမ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းမႈတြင္ ေတာင္းခံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ ေတာင္းခံရျခင္းသည္ ယေန႔ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္ မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႔မွ အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္းမွ ခိုင္းႏႈိင္းေျပာာကားလိုက္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာကေတာ့ သိပ္ၿပီး အေၾကာင္းအရာရွည္ရွည္ေ၀းေ၀း မေျပာပါဘူး။ယခင္ႏွစ္က ဆန္တစ္အိတ္ ဘယ္ေလာက္လဲ။ ဒီႏွစ္ေစ်း ဘယ္ေလာက္လဲ။ယခင္ႏွစ္က ဆီတစ္ပိသာေစ်းဘယ္ေလာက္လဲ။ဒီႏွစ္ေစ်းဘယ္ေလာက္လဲ။ယခင္ႏွစ္က တစ္ေဒၚလာေစ်း ဘယ္ေလာက္လဲ။ ဒီႏွစ္ တစ္ေဒၚလာေစ်းဘယ္ေလာက္လဲ အဲ့ဒီအေျဖသာ ရွာလိုက္ အဲ့ဒါဆို သိသြားလိမ့္မယ္”ဟု ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္းက ေျပာသည္။

ေနျပည္ေတာ္ စစ္သမိုင္းျပတိုက္တြင္ ယေန႔ျပဳလုပ္သည့္ တပ္မေတာ္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္္္းမႈအေပၚ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္းမွ အထက္ပါအတိုင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးဘတ္ဂ်က္အား သံုးစြဲမႈအား ေလ်ာ့နည္းေစရရန္အတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားအားစ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္းက ေျပာသည္။

ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘ႑ာေရးနွစ္အတြက္ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းတြင္ သာမန္အသုံးစရိတ္ (၁၉၃၇ဒသမ၅၃၈ ဘီလီယံ) နွင့္ ေငြလုံးေငြရင္းအသုံးစရိတ္ (၁၄၃၃ ဒသမ၂၄၀ ဘီလီယံ) ျဖစ္သည့္ သုံးေငြစုစုေပါင္း (၃၃၇၀ဒသမ ၇၇၈ ဘီလီယံ) အား ေတာင္းခံျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အတူ ရေငြအပိုင္းတြင္ သာမန္ရေငြ ၄၇ ဘီလီယံနွင့္ေငြလုံးေငြရင္းရေငြမရွိသည့္ အတြက္ ရေငြစုစုေပါင္း ၄၇ ဘီလီယံျဖစ္ေႀကာင္း တင္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ သာမန္အသုံးစရိတ္တြင္လည္း လစာႏွင့္ စားရိတ္မ်ား (၈၈၄ ဒသမ ၀၄၉ ဘီလီယံ) ၊ ပစၥည္းမ်ား (၄၆၇ ဒသမ၀၄၂ ဘီလီယံ ) ၊ ပိ႔ုေဆာင္ေရး ၁၆ဒသမ၅၃၄ ဘီလီယံ ၊ အင္ဂ်င္နီယာ (၁၆၇ ဒသမ၃၂၇ ဘီလီယံ) ၊ အေထြေထြ (၁၈၃ ဒသမ၀၁၉ ဘီလီယံ)၊ လုံျခဳံေရး (၅ ဒသမ ၁၉၁) ၊ စက္ရုံအလုပ္ရုံ မ်ား (၂၀၅ ဒသမ ၀၆၀ ဘီလီယံ)၊ အတုိး (၅ ဒသမ ၃၁၆ ဘီလီယံ ) နွင့္အေရးေပၚရံပုံေငြ (၄ ဒသမ ၀၀၀၀ ဘီလီယံ) ျဖစ္ရာ သာမန္အသံုးစရိတ္စုစုေပါင္း ၁၉၃၇ဒသမ၅၃၈ ဘီလီယံျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ေငြလုံးေငြရင္းအသုံးစရိတ္တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးအသုံးစရိတ္ (၂၀၈ ဒသမ ၇၉၈ ဘီလီယံ) ၊စက္ပစၥည္း အသုံးစရိတ္ (၁၂၂၃ ဒသမ ၇၂၉ ဘီလီယ) နွင့္ အျခားအသုံးစရိတ္ ( ၀ ဒသမ ၇၁၃ ဘီလီယံ) ျဖစ္ေႀကာင္း သိရသည္။

#TheFifthWave

ဇူလိုင္ ၂၃
ယဥ္ေကႏြယ္

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ရသံုးခန္႔မွန္းေငြစာရင္းတြင္ (၃၃၇၀ ဒသမ ၇၇၈ ဘီလီယံ)တင္းျပေတာင္းခံခဲ့ျခင္းသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္မ်ားထက္ က်ပ္ဘီလီယံ ၁၀၀ ေက်ာ္အား ဇူလိုင္လ ၂၂ ရက္ေန႔ က က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာႏွစ္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း ဥပေဒၾကမ္းပါ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းပါ ရသံုးေငြမ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းမႈတြင္ ေတာင္းခံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ ေတာင္းခံရျခင္းသည္ ယေန႔ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္ မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႔မွ အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္းမွ ခိုင္းႏႈိင္းေျပာာကားလိုက္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာကေတာ့ သိပ္ၿပီး အေၾကာင္းအရာရွည္ရွည္ေ၀းေ၀း မေျပာပါဘူး။ယခင္ႏွစ္က ဆန္တစ္အိတ္ ဘယ္ေလာက္လဲ။ ဒီႏွစ္ေစ်း ဘယ္ေလာက္လဲ။ယခင္ႏွစ္က ဆီတစ္ပိသာေစ်းဘယ္ေလာက္လဲ။ဒီႏွစ္ေစ်းဘယ္ေလာက္လဲ။ယခင္ႏွစ္က တစ္ေဒၚလာေစ်း ဘယ္ေလာက္လဲ။ ဒီႏွစ္ တစ္ေဒၚလာေစ်းဘယ္ေလာက္လဲ အဲ့ဒီအေျဖသာ ရွာလိုက္ အဲ့ဒါဆို သိသြားလိမ့္မယ္”ဟု ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္းက ေျပာသည္။

ေနျပည္ေတာ္ စစ္သမိုင္းျပတိုက္တြင္ ယေန႔ျပဳလုပ္သည့္ တပ္မေတာ္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္္္းမႈအေပၚ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္းမွ အထက္ပါအတိုင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးဘတ္ဂ်က္အား သံုးစြဲမႈအား ေလ်ာ့နည္းေစရရန္အတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားအားစ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္းက ေျပာသည္။

ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘ႑ာေရးနွစ္အတြက္ ရသုံးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းတြင္ သာမန္အသုံးစရိတ္ (၁၉၃၇ဒသမ၅၃၈ ဘီလီယံ) နွင့္ ေငြလုံးေငြရင္းအသုံးစရိတ္ (၁၄၃၃ ဒသမ၂၄၀ ဘီလီယံ) ျဖစ္သည့္ သုံးေငြစုစုေပါင္း (၃၃၇၀ဒသမ ၇၇၈ ဘီလီယံ) အား ေတာင္းခံျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အတူ ရေငြအပိုင္းတြင္ သာမန္ရေငြ ၄၇ ဘီလီယံနွင့္ေငြလုံးေငြရင္းရေငြမရွိသည့္ အတြက္ ရေငြစုစုေပါင္း ၄၇ ဘီလီယံျဖစ္ေႀကာင္း တင္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ သာမန္အသုံးစရိတ္တြင္လည္း လစာႏွင့္ စားရိတ္မ်ား (၈၈၄ ဒသမ ၀၄၉ ဘီလီယံ) ၊ ပစၥည္းမ်ား (၄၆၇ ဒသမ၀၄၂ ဘီလီယံ ) ၊ ပိ႔ုေဆာင္ေရး ၁၆ဒသမ၅၃၄ ဘီလီယံ ၊ အင္ဂ်င္နီယာ (၁၆၇ ဒသမ၃၂၇ ဘီလီယံ) ၊ အေထြေထြ (၁၈၃ ဒသမ၀၁၉ ဘီလီယံ)၊ လုံျခဳံေရး (၅ ဒသမ ၁၉၁) ၊ စက္ရုံအလုပ္ရုံ မ်ား (၂၀၅ ဒသမ ၀၆၀ ဘီလီယံ)၊ အတုိး (၅ ဒသမ ၃၁၆ ဘီလီယံ ) နွင့္အေရးေပၚရံပုံေငြ (၄ ဒသမ ၀၀၀၀ ဘီလီယံ) ျဖစ္ရာ သာမန္အသံုးစရိတ္စုစုေပါင္း ၁၉၃၇ဒသမ၅၃၈ ဘီလီယံျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ေငြလုံးေငြရင္းအသုံးစရိတ္တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးအသုံးစရိတ္ (၂၀၈ ဒသမ ၇၉၈ ဘီလီယံ) ၊စက္ပစၥည္း အသုံးစရိတ္ (၁၂၂၃ ဒသမ ၇၂၉ ဘီလီယ) နွင့္ အျခားအသုံးစရိတ္ ( ၀ ဒသမ ၇၁၃ ဘီလီယံ) ျဖစ္ေႀကာင္း သိရသည္။

#TheFifthWave

Leave a Reply