အပစ္ရပ္ထားသည့္ ၇ လ အတြင္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ TNLA ထိေတြ႔တိုက္ပြဲ အမ်ားဆံုးျဖစ္

0
77

ဇူလိုင္ ၂၄
ယဥ္ေကႏြယ္

တပ္မေတာ္မွ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ ၅ ခု တြင္ အပစ္ရပ္ေၾကညာထားသည့္ ၇ လအတြင္း တေအာင္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔(TNLA) ႏွင့္ ထိေတြ႔တိုက္ပြျဲဖစ္ပြားမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားေၾကာင္း တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႔၏ဥကၠဌျဖစ္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိုးနိုင္ဦးကေျပာသည္။

“ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈေတြမ်ားတယ္။ မိမသတ္မွတ္တဲ့ နယ္ေျမထက္ သတ္မွတ္ေက်ာ္လြန္သြားလာတဲ့ အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တပ္ေတြနဲ႔ ထိေတြ႔တိုက္ပြျဲဖစ္တာမ်ားျခင္းျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ စိုးနိုင္ဦး ကေျပာသည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ စစ္သမိုင္းျပတိုက္တြင္း က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႔၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားရာတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ စိုးနိုင္ဦး က အထက္ပါအတိုင္းရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၇ လ အတြင္း TNLA နွင့္ ထိေတြ႔တိုက္ပြျဲဖစ္ပြားမႈ ၂၅ ႀကိမ္၊ နယ္ေျမေက်ာ္လြန္လႈပ္ရွားမႈအေနျဖင့္ ၂၀၇ ႀကိမ္၊ ဆက္ေၾကးေကာက္ခံမႈ စုစုေပါင္း ၇ ႀကိမ္ႏွင့္ လူသစ္စုေဆာင္း မႈ ၁၆ ႀကိမ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဒုတိယ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ပြားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔သည္ KIA ျဖစ္ၿပီး ထိေတြ႔တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားမႈ အႀကိမ္ ၂၀ ၊ နယ္ေျမေက်ာ္လြန္လႈပ္ရွားမႈ ၈၅ ႀကိမ္၊ ဆက္ေၾကးေကာက္ခံမႈ ၁၅ ႀကိမ္ ႏွင့္ လူသစ္စုေဆာင္းမႈ ၂၁ ႀကိမ္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

တတိယ အမ်ားဆံုးမႈသည္ RCSS ျဖစ္ၿပီး ထိေတြ႔တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈႈ ၂၁ ႀကိမ္ ၊နယ္ေျမေက်ာ္လြန္လႈပ္ရွားမႈ ၁၁၆ ႀကိမ္ ၊ ဆက္ေၾကးေကာက္ခံမႈ ၃၁ ႀကိမ္ရွိၿပီး လူသစ္စုေဆာင္းမႈ ၂၇ ႀကိမ္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲျခင္းကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔က ၄ လ ၾကာ အပစ္ရပ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္ ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ေန႔က ၂ လ သက္တမ္းတိုးျမွင့္ခဲ့ၿပိး ယခု တတိယအႀကိမ္အျဖစ္ ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ထပ္မံ သက္တမ္းတိုးျမွင့္လိုက္သည္။

ထိုသို႔အပစ္ရပ္ထားသည့္ ကာလအတြင္း တိုက္ပြဲႀကီးမ်ားျဖစ္ပြားမႈမရွိသေလာက္ေလ်ာ့က်လာသည္ကိုေတြ႔ရေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အေကာင္းဘက္ကို ေရွးရႈလာသည့္ အေပၚ ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထြန္းထြန္းညီကေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ နိုင္ငံတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး လံုျခံဳေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ေရာ လက္နက္ကိုင္လမ္းေၾကာင္း တိုက္ပြဲ ကေန ကၽြန္ေတာ္တို႔ နိုင္ငံေရး အရ ေဆြးေႏြးမႈအတြက္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔လိုေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ တိုက္တြန္းေျပာၾကားလိုပါတယ္”ဟု ၎ ကေျပာသည္။

၇ လတာ အပစ္ရပ္ထားသည့္ ကာလအတြင္း လက္နက္ကိုင္ အခ်င္းခ်င္း ထိေတြ႔တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈအမ်ားဆံုးသည္ RCSS /SSPP ၊TNLA နွင့္ SSP /SSA ၀မ္ဟိုင္းပူးေပါင္း အဖြဲ႔ တို႔ ျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း ၄၂ ႀကိမ္ရွိေၾကာင္း၊ နယ္ေျမေက်ာ္လြန္လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႔ TNLA ျဖစ္ရာ ၂၀၇ ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ဆက္ေၾကးေကာက္ခံမႈ အမ်ားဆံုးအဖြဲ႔ သည္ RCSS /SSPP ျဖစ္ရာ ၃၁ ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း လူသစ္စုေဆာင္းမႈ အမ်ားဆံုးအဖြဲ႔သည္ RCSS/SSPP ျဖစ္ၿပီး ၂၇ ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိုးနိုင္ဦးကေျပာသည္။

ဇူလိုင္ ၂၄
ယဥ္ေကႏြယ္

တပ္မေတာ္မွ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ ၅ ခု တြင္ အပစ္ရပ္ေၾကညာထားသည့္ ၇ လအတြင္း တေအာင္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔(TNLA) ႏွင့္ ထိေတြ႔တိုက္ပြျဲဖစ္ပြားမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားေၾကာင္း တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႔၏ဥကၠဌျဖစ္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိုးနိုင္ဦးကေျပာသည္။

“ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈေတြမ်ားတယ္။ မိမသတ္မွတ္တဲ့ နယ္ေျမထက္ သတ္မွတ္ေက်ာ္လြန္သြားလာတဲ့ အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တပ္ေတြနဲ႔ ထိေတြ႔တိုက္ပြျဲဖစ္တာမ်ားျခင္းျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ စိုးနိုင္ဦး ကေျပာသည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ စစ္သမိုင္းျပတိုက္တြင္း က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႔၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားရာတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ စိုးနိုင္ဦး က အထက္ပါအတိုင္းရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၇ လ အတြင္း TNLA နွင့္ ထိေတြ႔တိုက္ပြျဲဖစ္ပြားမႈ ၂၅ ႀကိမ္၊ နယ္ေျမေက်ာ္လြန္လႈပ္ရွားမႈအေနျဖင့္ ၂၀၇ ႀကိမ္၊ ဆက္ေၾကးေကာက္ခံမႈ စုစုေပါင္း ၇ ႀကိမ္ႏွင့္ လူသစ္စုေဆာင္း မႈ ၁၆ ႀကိမ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဒုတိယ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ပြားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔သည္ KIA ျဖစ္ၿပီး ထိေတြ႔တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားမႈ အႀကိမ္ ၂၀ ၊ နယ္ေျမေက်ာ္လြန္လႈပ္ရွားမႈ ၈၅ ႀကိမ္၊ ဆက္ေၾကးေကာက္ခံမႈ ၁၅ ႀကိမ္ ႏွင့္ လူသစ္စုေဆာင္းမႈ ၂၁ ႀကိမ္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

တတိယ အမ်ားဆံုးမႈသည္ RCSS ျဖစ္ၿပီး ထိေတြ႔တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈႈ ၂၁ ႀကိမ္ ၊နယ္ေျမေက်ာ္လြန္လႈပ္ရွားမႈ ၁၁၆ ႀကိမ္ ၊ ဆက္ေၾကးေကာက္ခံမႈ ၃၁ ႀကိမ္ရွိၿပီး လူသစ္စုေဆာင္းမႈ ၂၇ ႀကိမ္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲျခင္းကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔က ၄ လ ၾကာ အပစ္ရပ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္ ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ေန႔က ၂ လ သက္တမ္းတိုးျမွင့္ခဲ့ၿပိး ယခု တတိယအႀကိမ္အျဖစ္ ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ထပ္မံ သက္တမ္းတိုးျမွင့္လိုက္သည္။

ထိုသို႔အပစ္ရပ္ထားသည့္ ကာလအတြင္း တိုက္ပြဲႀကီးမ်ားျဖစ္ပြားမႈမရွိသေလာက္ေလ်ာ့က်လာသည္ကိုေတြ႔ရေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အေကာင္းဘက္ကို ေရွးရႈလာသည့္ အေပၚ ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထြန္းထြန္းညီကေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ နိုင္ငံတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး လံုျခံဳေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ေရာ လက္နက္ကိုင္လမ္းေၾကာင္း တိုက္ပြဲ ကေန ကၽြန္ေတာ္တို႔ နိုင္ငံေရး အရ ေဆြးေႏြးမႈအတြက္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔လိုေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ တိုက္တြန္းေျပာၾကားလိုပါတယ္”ဟု ၎ ကေျပာသည္။

၇ လတာ အပစ္ရပ္ထားသည့္ ကာလအတြင္း လက္နက္ကိုင္ အခ်င္းခ်င္း ထိေတြ႔တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈအမ်ားဆံုးသည္ RCSS /SSPP ၊TNLA နွင့္ SSP /SSA ၀မ္ဟိုင္းပူးေပါင္း အဖြဲ႔ တို႔ ျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း ၄၂ ႀကိမ္ရွိေၾကာင္း၊ နယ္ေျမေက်ာ္လြန္လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႔ TNLA ျဖစ္ရာ ၂၀၇ ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ဆက္ေၾကးေကာက္ခံမႈ အမ်ားဆံုးအဖြဲ႔ သည္ RCSS /SSPP ျဖစ္ရာ ၃၁ ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း လူသစ္စုေဆာင္းမႈ အမ်ားဆံုးအဖြဲ႔သည္ RCSS/SSPP ျဖစ္ၿပီး ၂၇ ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိုးနိုင္ဦးကေျပာသည္။

Leave a Reply