တ႐ုတ္၌ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ကေလးေမြးဖြားမႈႏႈန္းက်ဆင္းခဲ့

0
195

ေပက်င္း ဇန္နဝါရီ ၂၀

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၌ တစ္အိမ္ေထာင္ကေလးတစ္ေယာက္ႏႈန္း မူဝါဒကုိ ေျဖေလွ်ာ့ ေပးၿပီး စံုတဲြမ်ားအား ကေလးႏွစ္ေယာက္ယူခြင့္ေပး လိုက္ေသာ္လည္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း တ႐ုတ္၌ ကေလးေမြးဖြားမႈႏႈန္း က်ဆင္းသြားခဲ့ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားစာရင္းအင္းျဗဴ႐ိုက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း တ႐ုတ္၌ ကေလး ၁၇ ဒသမ ၂ သန္း ေမြးဖြားခဲ့ သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ကေလး ၁၇ ဒသမ ၉ သန္းေမြးဖြားခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ လူဦးေရ ၁ ဒသမ ၄ ဘီလီယံရွိေသာ တ႐ုတ္သည္ ကမာၻေပၚတြင္ လူဦးေရအမ်ားဆုံး ရွိေနေသာ္လည္း ၂၀၂၉ ခုႏွစ္တြင္ လူဦးေရ ၁ ဒသမ ၄၅ ဘီလီယံ ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းခ်က္မျပည့္မီမွာပင္ သက္ႀကီးရြယ္အိုဦးေရ မ်ားျပားလာေနၿပီျဖစ္သည္။

လူငယ္လုပ္သားအင္အားစုမ်ားျပားလာေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ တ႐ုတ္သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ တစ္အိမ္ေထာင္ ကေလးတစ္ေယာက္ႏႈန္း မူဝါဒကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ကေလးေမြးဖြားမႈႏႈန္း ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းတုိးလာခဲ့ၿပီး ယင္းကေလးမ်ားသည္ ကေလးတစ္ေယာက္ ရွိၿပီးသား စံုတဲြအမ်ားစုက ေမြးဖြားေသာ ကေလးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ကေလးေမြးဖြားမႈႏႈန္းက်ဆင္းရျခင္းမွာ အိမ္ေထာင္ျပဳခ်ိန္ေနာက္က်ျခင္း၊ မိသားစုဝင္မ်ားစြာမလုိခ်င္ျခင္းႏွင့္ ကေလးတစ္ဦးကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ ရေသာ စရိတ္ႀကီးမားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း သံုးသပ္မႈမ်ား ရွိေနသည္။ သက္ႀကီးရြြယ္အုိမိဘမ်ားကုိ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ တာဝန္ ရွိေသာေၾကာင့္လည္း ဒုတိယကေလးမယူျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ပထမကေလးေမြးစဥ္က သက္ႀကီးရြယ္အိုအဘိုးအဘြားမ်ားကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေသာ္လည္း ဒုတိယကေလးယူၿပီးေနာက္မူ ဘုိးဘြားမ်ားသည္ ကေလးမ်ားကုိ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ အုိမင္းလြန္းၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အလုပ္အကိုင္ရွိေသာ မိဘမ်ားကုိယ္တိုင္ေစာင့္ေရွာက္ရမည္ျဖစ္သျဖင့္ ေနာက္ထပ္ကေလးမယူရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ၾကျခင္းျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း အိမ္ေထာင္ရွင္မတစ္ဦးျဖစ္သည့္ က်န္းခ်ားလင္းကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေက်ာင္းစာႏွင့္ပတ္သက္၍ အကူအညီေပးရသည္မွာ အခ်ိန္ကုန္ လွေၾကာင္း၊ ကေလးအသက္ ႏွစ္ႏွစ္အထိ မိခင္သည္ အလုပ္ မလုပ္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ဝင္ေငြထိခိုက္ႏုိင္ေၾကာင္း ဖခင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဝမ္ခ်ားခ်န္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

တ႐ုတ္၌ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္တြင္ တစ္အိမ္ေထာင္ကေလးတစ္ေယာက္ႏႈန္း မူဝါဒကိုက်င့္သံုးခဲ့ၿပီး တစ္ေယာက္ထက္ပိုယူသည့္ စံုတဲြမ်ားအား ႀကီးေလးေသာ ဒဏ္ေငြမ်ားခ်မွတ္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္က အတင္းအက်ပ္ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းတုိ႔ကို က်င့္သုံးခဲ့သည္။

Source:AFP

႐ုိးေျမ

ေပက်င္း ဇန္နဝါရီ ၂၀

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၌ တစ္အိမ္ေထာင္ကေလးတစ္ေယာက္ႏႈန္း မူဝါဒကုိ ေျဖေလွ်ာ့ ေပးၿပီး စံုတဲြမ်ားအား ကေလးႏွစ္ေယာက္ယူခြင့္ေပး လိုက္ေသာ္လည္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း တ႐ုတ္၌ ကေလးေမြးဖြားမႈႏႈန္း က်ဆင္းသြားခဲ့ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားစာရင္းအင္းျဗဴ႐ိုက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း တ႐ုတ္၌ ကေလး ၁၇ ဒသမ ၂ သန္း ေမြးဖြားခဲ့ သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ကေလး ၁၇ ဒသမ ၉ သန္းေမြးဖြားခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ လူဦးေရ ၁ ဒသမ ၄ ဘီလီယံရွိေသာ တ႐ုတ္သည္ ကမာၻေပၚတြင္ လူဦးေရအမ်ားဆုံး ရွိေနေသာ္လည္း ၂၀၂၉ ခုႏွစ္တြင္ လူဦးေရ ၁ ဒသမ ၄၅ ဘီလီယံ ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းခ်က္မျပည့္မီမွာပင္ သက္ႀကီးရြယ္အိုဦးေရ မ်ားျပားလာေနၿပီျဖစ္သည္။

လူငယ္လုပ္သားအင္အားစုမ်ားျပားလာေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ တ႐ုတ္သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ တစ္အိမ္ေထာင္ ကေလးတစ္ေယာက္ႏႈန္း မူဝါဒကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ကေလးေမြးဖြားမႈႏႈန္း ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းတုိးလာခဲ့ၿပီး ယင္းကေလးမ်ားသည္ ကေလးတစ္ေယာက္ ရွိၿပီးသား စံုတဲြအမ်ားစုက ေမြးဖြားေသာ ကေလးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ကေလးေမြးဖြားမႈႏႈန္းက်ဆင္းရျခင္းမွာ အိမ္ေထာင္ျပဳခ်ိန္ေနာက္က်ျခင္း၊ မိသားစုဝင္မ်ားစြာမလုိခ်င္ျခင္းႏွင့္ ကေလးတစ္ဦးကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ ရေသာ စရိတ္ႀကီးမားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း သံုးသပ္မႈမ်ား ရွိေနသည္။ သက္ႀကီးရြြယ္အုိမိဘမ်ားကုိ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ တာဝန္ ရွိေသာေၾကာင့္လည္း ဒုတိယကေလးမယူျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ပထမကေလးေမြးစဥ္က သက္ႀကီးရြယ္အိုအဘိုးအဘြားမ်ားကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေသာ္လည္း ဒုတိယကေလးယူၿပီးေနာက္မူ ဘုိးဘြားမ်ားသည္ ကေလးမ်ားကုိ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ အုိမင္းလြန္းၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အလုပ္အကိုင္ရွိေသာ မိဘမ်ားကုိယ္တိုင္ေစာင့္ေရွာက္ရမည္ျဖစ္သျဖင့္ ေနာက္ထပ္ကေလးမယူရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ၾကျခင္းျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း အိမ္ေထာင္ရွင္မတစ္ဦးျဖစ္သည့္ က်န္းခ်ားလင္းကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေက်ာင္းစာႏွင့္ပတ္သက္၍ အကူအညီေပးရသည္မွာ အခ်ိန္ကုန္ လွေၾကာင္း၊ ကေလးအသက္ ႏွစ္ႏွစ္အထိ မိခင္သည္ အလုပ္ မလုပ္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ဝင္ေငြထိခိုက္ႏုိင္ေၾကာင္း ဖခင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဝမ္ခ်ားခ်န္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

တ႐ုတ္၌ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္တြင္ တစ္အိမ္ေထာင္ကေလးတစ္ေယာက္ႏႈန္း မူဝါဒကိုက်င့္သံုးခဲ့ၿပီး တစ္ေယာက္ထက္ပိုယူသည့္ စံုတဲြမ်ားအား ႀကီးေလးေသာ ဒဏ္ေငြမ်ားခ်မွတ္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္က အတင္းအက်ပ္ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းတုိ႔ကို က်င့္သုံးခဲ့သည္။

Source:AFP

႐ုိးေျမ

Leave a Reply