ဆိုလာစနစ္ျဖင့္ ကိုကိုးကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္ကို ၂၄ နာရီ လွ်ပ္စစ္မီး ျဖန္႔ျဖဴးေပးမည္

0
113

ဇူလိုင္ ၂၅
ေဝေဝၿဖိဳး

ကိုကိုးကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္ကို ၂၀၂၀ ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သံုး(ဆိုလာ)စနစ္ျဖင့္ ၂၄ နာရီ လွ်ပ္စစ္မီး ျဖန္႔ျဖဴးေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အားေပးေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း ဥကၠဌ ဦးေမာင္ေမာင္လတ္က ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ကိုကိုးကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္ကို ညဘက္တြင္ အခ်ိန္ပိုင္း မီးစက္ျဖင့္သာ မီးေပး ႏိုင္ၿပီး ေန႔ဘက္တြင္ လွ်ပ္စစ္မီးေပးႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္းသိရသည္။

“ႏိုင္ငံေရး၊စီးပြားေရး၊စစ္ေရးေရာ အေရးပါတဲ့ ကြ်န္းတစ္ကြ်န္းျဖစ္ပါ တယ္။ ဒီမွာသြားၿပီး အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြ ၊ေနထိုင္ေနၾကတဲ့ ျပည္သူေတြက ခုလက္ရွိမွာ မီးစက္နဲ႔ အခ်ိန္ပိုင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေနတဲ့ အေနအထားျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ေန႔ကို ၆ နာရီ ညဘက္ပဲ ေပးႏိုင္တယ္။ ေန႔ဘက္ေတြ မေပးႏိုင္ပါဘူး။ ၂၀၂၀ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာမွာ၂၄ နာရီ မီးေပး ႏိုင္ဖို႔ ရည္မွန္းခ်က္ထား ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္”ဟု ၎ကေျပာသည္။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ဝဒသမ ၅ မီဂါ ဝပ္ကို ကနဦး စတင္ျဖန္႔ျဖဴးေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ဝ ဒသမ ၅ မီဂါဝပ္သည္ ကိုကိုးကြ်န္းေပၚေန ျပည္သူအမ်ားအတြက္ လံုေလာက္ သည့္အျပင္ ပိုလွ်ံသည့္ အေျခအေနရွိသည္ဟုဆိုသည္။

ကိုကိုးကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေရတပ္အေျခစိုက္ စခန္းတစ္ခု ၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ဌာန ဆိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား ေနထိုင္ၾကၿပီး အိမ္သံုးမီတာ၂၃၃ လံုး ႏွင့္ ပါဝါမီတာ၂ လံုး တို႔ျဖင့္ တပ္ဆင္ကာ ဓာတ္အားသံုးစြဲေနရၿပီး အျမင့္ဆံုး ဝန္အားမွာ၂၂၀ အမ္ပီယာခန္႔ သံုးစြဲလွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ကိုကိုးကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္၏ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ မ်ားကို၂၄ နာရီ ဓာတ္အားေပးႏိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ အေျခခံအေဆာက္ အဦမ်ား တည္ေဆာက္ ရန္ အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္ရွိ ေသာက္ေရကန္အနီးတစ္ဝိုက္ ဖုန္းဆိုးေျမ ၃ ဧက ၊ ၿမိဳ႕ရိုးဘုရားေတာင္ကုန္း ဆင္ေျခေလွ်ာေျမ ၃ ဧကႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္စုေပါင္းခန္း အေနာက္ဘက္ႏွင့္ ဝန္းက်င္ေျမ ၂ ဧကတို႔တြင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လ်ာထားၿပီး ယင္းေျမဧကတို႔အား ၿမိဳ႕နယ္ေထြ အုပ္ႏွင့္ အမွတ္၂၈ ေရတပ္စခန္း တပ္မွဴးမ်ား ႏွင့္ ညွိႏိႈင္းအတည္ျပဳၿပီးျဖစ္၍ ေျမေနရာဝယ္ရန္ မလိုေတာ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ အေျခစိုက္ စစ္စခန္း ရခစ (၂၈)တြင္ Myanmar Solar Power Co., Ltd မွ တပ္တြင္း အစီအစဥ္ျဖင့္ ၆ေပ × ၃ေပ အရြယ္အစား၂၉၄ ခ်ပ္၊ တစ္ခ်ပ္လွ်င္ ၃၀ဝ ၀ပ္ဆိုလာျပားမ်ားျဖင့္ ၂၄ နာရီ ဓာတ္အားရရွိေရးအတြက္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္၌ စတင္တည္ေဆာက္ကာ ဓာတ္အားေပးေနေၾကာင္း သိရသည္

ဇူလိုင္ ၂၅
ေဝေဝၿဖိဳး

ကိုကိုးကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္ကို ၂၀၂၀ ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သံုး(ဆိုလာ)စနစ္ျဖင့္ ၂၄ နာရီ လွ်ပ္စစ္မီး ျဖန္႔ျဖဴးေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အားေပးေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း ဥကၠဌ ဦးေမာင္ေမာင္လတ္က ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ကိုကိုးကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္ကို ညဘက္တြင္ အခ်ိန္ပိုင္း မီးစက္ျဖင့္သာ မီးေပး ႏိုင္ၿပီး ေန႔ဘက္တြင္ လွ်ပ္စစ္မီးေပးႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္းသိရသည္။

“ႏိုင္ငံေရး၊စီးပြားေရး၊စစ္ေရးေရာ အေရးပါတဲ့ ကြ်န္းတစ္ကြ်န္းျဖစ္ပါ တယ္။ ဒီမွာသြားၿပီး အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြ ၊ေနထိုင္ေနၾကတဲ့ ျပည္သူေတြက ခုလက္ရွိမွာ မီးစက္နဲ႔ အခ်ိန္ပိုင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေနတဲ့ အေနအထားျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ေန႔ကို ၆ နာရီ ညဘက္ပဲ ေပးႏိုင္တယ္။ ေန႔ဘက္ေတြ မေပးႏိုင္ပါဘူး။ ၂၀၂၀ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာမွာ၂၄ နာရီ မီးေပး ႏိုင္ဖို႔ ရည္မွန္းခ်က္ထား ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္”ဟု ၎ကေျပာသည္။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ဝဒသမ ၅ မီဂါ ဝပ္ကို ကနဦး စတင္ျဖန္႔ျဖဴးေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ဝ ဒသမ ၅ မီဂါဝပ္သည္ ကိုကိုးကြ်န္းေပၚေန ျပည္သူအမ်ားအတြက္ လံုေလာက္ သည့္အျပင္ ပိုလွ်ံသည့္ အေျခအေနရွိသည္ဟုဆိုသည္။

ကိုကိုးကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေရတပ္အေျခစိုက္ စခန္းတစ္ခု ၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ဌာန ဆိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား ေနထိုင္ၾကၿပီး အိမ္သံုးမီတာ၂၃၃ လံုး ႏွင့္ ပါဝါမီတာ၂ လံုး တို႔ျဖင့္ တပ္ဆင္ကာ ဓာတ္အားသံုးစြဲေနရၿပီး အျမင့္ဆံုး ဝန္အားမွာ၂၂၀ အမ္ပီယာခန္႔ သံုးစြဲလွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ကိုကိုးကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္၏ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ မ်ားကို၂၄ နာရီ ဓာတ္အားေပးႏိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ အေျခခံအေဆာက္ အဦမ်ား တည္ေဆာက္ ရန္ အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္ရွိ ေသာက္ေရကန္အနီးတစ္ဝိုက္ ဖုန္းဆိုးေျမ ၃ ဧက ၊ ၿမိဳ႕ရိုးဘုရားေတာင္ကုန္း ဆင္ေျခေလွ်ာေျမ ၃ ဧကႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္စုေပါင္းခန္း အေနာက္ဘက္ႏွင့္ ဝန္းက်င္ေျမ ၂ ဧကတို႔တြင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လ်ာထားၿပီး ယင္းေျမဧကတို႔အား ၿမိဳ႕နယ္ေထြ အုပ္ႏွင့္ အမွတ္၂၈ ေရတပ္စခန္း တပ္မွဴးမ်ား ႏွင့္ ညွိႏိႈင္းအတည္ျပဳၿပီးျဖစ္၍ ေျမေနရာဝယ္ရန္ မလိုေတာ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ အေျခစိုက္ စစ္စခန္း ရခစ (၂၈)တြင္ Myanmar Solar Power Co., Ltd မွ တပ္တြင္း အစီအစဥ္ျဖင့္ ၆ေပ × ၃ေပ အရြယ္အစား၂၉၄ ခ်ပ္၊ တစ္ခ်ပ္လွ်င္ ၃၀ဝ ၀ပ္ဆိုလာျပားမ်ားျဖင့္ ၂၄ နာရီ ဓာတ္အားရရွိေရးအတြက္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္၌ စတင္တည္ေဆာက္ကာ ဓာတ္အားေပးေနေၾကာင္း သိရသည္

Leave a Reply