ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ တင္သြင္းထားသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကန္႔ကြက္လႊာႏွစ္ခုကို ခံုရံုး ပလပ္

0
52

ဇူလိုင္ ၂၅
ယဥ္ေကႏြယ္

ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕႔ခိုင္ေရးနွင့္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီမွတင္သြင္းထားသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကန္႔ကြက္လႊာႏွစ္ခုကို ဇူလိုင္လ ၂၅ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ ဆုိင္ရာခံုရံုးတြင္ အၿပီးသတ္ၾကားနာ၍ ပလပ္လိုက္ေၾကာင္းသိရသည္။

“အဓိက အခ်က္က ပထမတင္သြင္းလႊာ အမွတ္(၁)က အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခိုင္းတာ၊ တင္သြင္းလႊာ အမွတ္(၂) ကေတာ့ ခုံရုံး ရဲ႕ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ကိုေတာင္းဆိုတာ ။ အဲ့ဒီေတာင္းဆိုမႈ ၂ခုစလုံးဟာ တင္ျပ ခ်က္ အရဆုိရင္ ခုံရုံး ရဲ႕ စီရင္ပိုင္ခြင့္ ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ထဲမွာ မရွိတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ပလပ္လိုက္တာပါ။” ဟု မေကြး တိုင္းေဒသႀကီးမဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၄)အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ဦးေအာင္ႀကည္ညြန္႕ကေျပာသည္။

ခံုရံုး၏ အဆုံးအျဖတ္သည္ မည္ သူရွဳံး သည္နိုင္သည္ဆိုျခင္းထက္ ဥပေဒတြင္ အျငင္းပြား ဖြယ္ မသဲကြဲသည့္ အခ်က္ကို သဲကြဲ ေအာင္ စီရင္ ထုံးျပဳ ထားႏိုင္သည့္ ဥပေဒ၏ ေနာင္ အဆက္ ဆက္တြင္ အားကိုးျပဳႏိုင္သည့္ စီရင္ထုံး တစ္ခု ကိုျပဳစုႏိုင္ျခင္း၊ လမ္းညႊန္မႈ တစ္ခုကို ျပဳစုႏုိင္ျခင္းျဖစ္ေႀကာင္း ဦးေအာင္ျကည္ညႊန့္ကေျပာသည္။

ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ မွ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚနန္းနီနီေအးပါ ၂၅ ဦးက ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ကို ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအခန္း(၁၂)ပုဒ္မ၄၃၃၊၄၃၄၊ ၄၃၅တို႕နွင့္ အညီ နည္းလမ္းတက်တင္သြင္း လာသည့္ဥပေဒမူႀကမ္း တစ္ရပ္ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က လက္ခံေဆြး ေႏြးရမည္ဟု အနက္အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုေပးရန္ တင္သြင္းထားျခင္းျဖစ္ေျကာင္းသိရသည္။

ထို႕ျပင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာစုိင္းဆုိင္ေက်ာက္ဆမ္ပါ ၂၅ ဦး သည္လည္း မေကြး တိုင္း ေဒသႀကီးမဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၄) အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ႀကည္ညြန္႕ ကအေရးႀကီး အဆို ကိုအတည္ျပဳ၍ ဖြဲ႔စည္း ပံု အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းလုပ္ေဆာင္ေနျခင္းသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အခန္း ၁၂ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားနွင့္ ညီညြတ္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ အခ်က္ကို တင္သြင္းထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ဦးေအာင္ၾကည္ညြန္႔တင္သြင္းသည့္ အေရးႀကီးအဆိုကိုအတည္ျပဳျပီး ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီတစ္ရပ္ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေကာ္မတီ၏အစီရင္ခံစာကို ဇူလိုင္ ၁၅ရက္ ကလႊတ္ေတာ္သို႕တင္သြင္းထားျပီးျဖစ္သည္။

ယင္း အစီရင္ခံႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြး မည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား ၁၂၀ ဦးအမည္စာရင္းေပးထားေၾကာင္းသိရသည္။

ဇူလိုင္ ၂၅ 
ယဥ္ေကႏြယ္

ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕႔ခိုင္ေရးနွင့္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီမွတင္သြင္းထားသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကန္႔ကြက္လႊာႏွစ္ခုကို ဇူလိုင္လ ၂၅ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ ဆုိင္ရာခံုရံုးတြင္ အၿပီးသတ္ၾကားနာ၍ ပလပ္လိုက္ေၾကာင္းသိရသည္။

“အဓိက အခ်က္က ပထမတင္သြင္းလႊာ အမွတ္(၁)က အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခိုင္းတာ၊ တင္သြင္းလႊာ အမွတ္(၂) ကေတာ့ ခုံရုံး ရဲ႕ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ကိုေတာင္းဆိုတာ ။ အဲ့ဒီေတာင္းဆိုမႈ ၂ခုစလုံးဟာ တင္ျပ ခ်က္ အရဆုိရင္ ခုံရုံး ရဲ႕ စီရင္ပိုင္ခြင့္ ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ထဲမွာ မရွိတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ပလပ္လိုက္တာပါ။” ဟု မေကြး တိုင္းေဒသႀကီးမဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၄)အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ဦးေအာင္ႀကည္ညြန္႕ကေျပာသည္။

ခံုရံုး၏ အဆုံးအျဖတ္သည္ မည္ သူရွဳံး သည္နိုင္သည္ဆိုျခင္းထက္ ဥပေဒတြင္ အျငင္းပြား ဖြယ္ မသဲကြဲသည့္ အခ်က္ကို သဲကြဲ ေအာင္ စီရင္ ထုံးျပဳ ထားႏိုင္သည့္ ဥပေဒ၏ ေနာင္ အဆက္ ဆက္တြင္ အားကိုးျပဳႏိုင္သည့္ စီရင္ထုံး တစ္ခု ကိုျပဳစုႏိုင္ျခင္း၊ လမ္းညႊန္မႈ တစ္ခုကို ျပဳစုႏုိင္ျခင္းျဖစ္ေႀကာင္း ဦးေအာင္ျကည္ညႊန့္ကေျပာသည္။

ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ မွ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚနန္းနီနီေအးပါ ၂၅ ဦးက ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ကို ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအခန္း(၁၂)ပုဒ္မ၄၃၃၊၄၃၄၊ ၄၃၅တို႕နွင့္ အညီ နည္းလမ္းတက်တင္သြင္း လာသည့္ဥပေဒမူႀကမ္း တစ္ရပ္ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က လက္ခံေဆြး ေႏြးရမည္ဟု အနက္အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုေပးရန္ တင္သြင္းထားျခင္းျဖစ္ေျကာင္းသိရသည္။

ထို႕ျပင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာစုိင္းဆုိင္ေက်ာက္ဆမ္ပါ ၂၅ ဦး သည္လည္း မေကြး တိုင္း ေဒသႀကီးမဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၄) အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ႀကည္ညြန္႕ ကအေရးႀကီး အဆို ကိုအတည္ျပဳ၍ ဖြဲ႔စည္း ပံု အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းလုပ္ေဆာင္ေနျခင္းသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အခန္း ၁၂ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားနွင့္ ညီညြတ္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ အခ်က္ကို တင္သြင္းထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ဦးေအာင္ၾကည္ညြန္႔တင္သြင္းသည့္ အေရးႀကီးအဆိုကိုအတည္ျပဳျပီး ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီတစ္ရပ္ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေကာ္မတီ၏အစီရင္ခံစာကို ဇူလိုင္ ၁၅ရက္ ကလႊတ္ေတာ္သို႕တင္သြင္းထားျပီးျဖစ္သည္။

ယင္း အစီရင္ခံႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြး မည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား ၁၂၀ ဦးအမည္စာရင္းေပးထားေၾကာင္းသိရသည္။

Leave a Reply