ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕ ေက်းရြာႀကီး အခ်ိဳ႕မွာေရေဘးဒဏ္သင့္ ျပည္သူေတြအတြက္အကူအညီေတြ လိုအပ္ေနေသး

0
130

Photo – Hpauyam La Aung / MPA

Leave a Reply