ေသဒဏ္စီရင္မႈကို ျပန္လည္က်င့္သံုးႏုိင္ေျခရွိဟု ယူဂႏၶာသမၼတေျပာဆုိ

0
163

ကမ္ပါလာ ဇန္နဝါရီ ၂၁

ယူဂႏၶာႏိုင္ငံ၌ ေသဒဏ္စီရင္ျခင္းကုိ ျပန္လည္က်င့္သံုးႏုိင္ေျခ ရွိေနေၾကာင္း ယူဂႏၶာသမၼတ ယုိဝဲရီမူဆာဗဲနီက ဇန္နဝါရီ ၂၀ ရက္ အေႏွာင္းပိုင္းတြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ယူဂႏၶာ၌ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၃ နွစ္တြင္ ေနာက္ဆံုးေသဒဏ္စီရင္မႈကုိျပဳလုပ္ ခဲ့သည္။ ခရစ္ယာန္ယဥ္ေက်းမႈတြင္ ေမြးဖြားႀကီးျပင္းခဲ့သူျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ေသဒဏ္စီရင္မႈကုိ ျပန္လည္က်င့္သံုးရန္ တြန္႔ဆုတ္ေနေသာ္ လည္း ဥပေဒေၾကာင္းအရ တင္းက်ပ္မႈမရွိေသာေၾကာင့္ ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ား အတင့္ရဲလာေနေၾကာင္း မူဆာဗဲနီကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ယူဂႏၶာ၌ ျပစ္မႈ ၂၈ မႈသည္ ေသဒဏ္က်ခံထုိုက္ေနသည္။ အက်ဥ္းသား ၂၇၈ ဦးသည္ ေသဒဏ္က်ခံရန္ ေစာင့္ဆုိင္းေနရသည္။ လာမည့္ အပတ္တြင္ ကမ္ပါလာ၌ ျပဳလုပ္မည့္ အက်ဥ္းေထာင္မွဴး သင္တန္း လက္မွတ္ ခ်ီးျမႇင့္ပဲြတြင္ အက်ဥ္းသားတခ်ိဳ႕ကုိ ေသဒဏ္စီရင္မည္ ျဖစ္ေၾကာာင္း မူဆာဗဲနီကေျပာဆုိခဲ့သည္။

လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႕မ်ားက မူဆာဗဲနီ၏ေျပာဆုိမႈကုိ ကန္႔ကြက္ေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ အက်ဥ္းသားမ်ားအား အဆံုးစီရင္မႈေၾကာင့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ား အဆံုးသတ္သြားမည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားသည္ အမႈမ်ားကို က်နစြာစစ္ေဆးႏုိင္ျခင္းမရွိိေသာေၾကာင့္ ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ား ျပစ္ဒဏ္က်ခံရျခင္းမရွိဘဲျဖစ္ခဲ့ရာ စနစ္တြင္လဲြမွားမႈရွိေနၿပီ ဟုဆိုလို႔ ရေၾကာင္း ယူဂႏၶာရွိ လူ႔အခြင့္အေရးေရွ႕ေဆာင္ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ လင္းဗင္းစတုန္းဆီဝန္ယာနာကေျပာဆုိခဲ့သည္။

မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း ရာဇဝတ္မႈျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ယမန္ႏွစ္ ေလးလတာကာလအတြင္း ကမ္ပါလာ၌ အမ်ိဳးသမီး ၂၀ ဦးအသတ္ခံခဲ့ရသည္။ ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားသည္ ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ား ထက္ သမၼတမူဆာဗဲနီ၏ၿပိဳင္ဘက္မ်ားကိုပိုမုိပစ္မွတ္ထားေနေၾကာင္း ေဝဖန္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။

မူဆာဗဲနီသည္ လူႀကိဳက္မ်ားမႈျမင့္တက္ေစရန္ ႏုိင္ငံေရးအရ ကစားကြက္ခင္းလိုက္ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း အခန္းေလးအမည္ရွိ လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႔မွ နီကိုလပ္စ္ အိုပီယုိကေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

ကမ္ပါလာ ဇန္နဝါရီ ၂၁

ယူဂႏၶာႏိုင္ငံ၌ ေသဒဏ္စီရင္ျခင္းကုိ ျပန္လည္က်င့္သံုးႏုိင္ေျခ ရွိေနေၾကာင္း ယူဂႏၶာသမၼတ ယုိဝဲရီမူဆာဗဲနီက ဇန္နဝါရီ ၂၀ ရက္ အေႏွာင္းပိုင္းတြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ယူဂႏၶာ၌ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၃ နွစ္တြင္ ေနာက္ဆံုးေသဒဏ္စီရင္မႈကုိျပဳလုပ္ ခဲ့သည္။ ခရစ္ယာန္ယဥ္ေက်းမႈတြင္ ေမြးဖြားႀကီးျပင္းခဲ့သူျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ေသဒဏ္စီရင္မႈကုိ ျပန္လည္က်င့္သံုးရန္ တြန္႔ဆုတ္ေနေသာ္ လည္း ဥပေဒေၾကာင္းအရ တင္းက်ပ္မႈမရွိေသာေၾကာင့္ ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ား အတင့္ရဲလာေနေၾကာင္း မူဆာဗဲနီကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ယူဂႏၶာ၌ ျပစ္မႈ ၂၈ မႈသည္ ေသဒဏ္က်ခံထုိုက္ေနသည္။ အက်ဥ္းသား ၂၇၈ ဦးသည္ ေသဒဏ္က်ခံရန္ ေစာင့္ဆုိင္းေနရသည္။ လာမည့္ အပတ္တြင္ ကမ္ပါလာ၌ ျပဳလုပ္မည့္ အက်ဥ္းေထာင္မွဴး သင္တန္း လက္မွတ္ ခ်ီးျမႇင့္ပဲြတြင္ အက်ဥ္းသားတခ်ိဳ႕ကုိ ေသဒဏ္စီရင္မည္ ျဖစ္ေၾကာာင္း မူဆာဗဲနီကေျပာဆုိခဲ့သည္။

လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႕မ်ားက မူဆာဗဲနီ၏ေျပာဆုိမႈကုိ ကန္႔ကြက္ေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ အက်ဥ္းသားမ်ားအား အဆံုးစီရင္မႈေၾကာင့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ား အဆံုးသတ္သြားမည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားသည္ အမႈမ်ားကို က်နစြာစစ္ေဆးႏုိင္ျခင္းမရွိိေသာေၾကာင့္ ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ား ျပစ္ဒဏ္က်ခံရျခင္းမရွိဘဲျဖစ္ခဲ့ရာ စနစ္တြင္လဲြမွားမႈရွိေနၿပီ ဟုဆိုလို႔ ရေၾကာင္း ယူဂႏၶာရွိ လူ႔အခြင့္အေရးေရွ႕ေဆာင္ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ လင္းဗင္းစတုန္းဆီဝန္ယာနာကေျပာဆုိခဲ့သည္။

မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း ရာဇဝတ္မႈျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ယမန္ႏွစ္ ေလးလတာကာလအတြင္း ကမ္ပါလာ၌ အမ်ိဳးသမီး ၂၀ ဦးအသတ္ခံခဲ့ရသည္။ ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားသည္ ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ား ထက္ သမၼတမူဆာဗဲနီ၏ၿပိဳင္ဘက္မ်ားကိုပိုမုိပစ္မွတ္ထားေနေၾကာင္း ေဝဖန္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။

မူဆာဗဲနီသည္ လူႀကိဳက္မ်ားမႈျမင့္တက္ေစရန္ ႏုိင္ငံေရးအရ ကစားကြက္ခင္းလိုက္ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း အခန္းေလးအမည္ရွိ လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႔မွ နီကိုလပ္စ္ အိုပီယုိကေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

Leave a Reply