ေဒၚလာ ၄.၄၁ သန္း အကုန္အက်ခံေဆာက္လုပ္ထားေသာ ေရခ်ိဳငါးေမြးျမဴေရးနည္းပညာနွင့္ တိုးခ်ဲ႕ပညာေပးေရးဗဟို႒ာန လႊဲေျပာင္းေပးအပ္

0
182

မႏၲေလး၊ ဇန္နဝါရီ ၂၀၊ ၂၀၁၈

ကိုရီးယားအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ (KOICA) က အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ဒသမ ၄၁ သန္း အကုန္အက်ခံ တည္ေဆာက္ထားသည့္ ေရခ်ိဳငါးေမြးျမဴေရးနည္းပညာနွင့္ တိုးခ်ဲ႕ပညာေပးေရးဗဟိုဌာန ကို ဇန္နဝါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔ က ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ပါသည္ ။

စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ ၂၀၁၄ ခုနွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ကတည္းက နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာေရးထိုးခဲ့ၿပီး ကနဦး အေနျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုနွစ္မွ ၂၀၁၆ ခုနွစ္အထိ စီမံကိန္းကာလ သတ္မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလကုန္အထိ စီမံကိန္း သတ္တမ္းတိုးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေရခ်ိဳငါးလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတတ္ဖို႔အတြက္ ကိုရီးယားနိုင္ငံကို ေလ့လာေရးအဖြဲ႔ေတြ ေစလႊတ္ထားတာရွိတယ္။ ခု ေရခ်ိဳငါးေမြးျမဴေရး နည္းပညာနဲ႔ တိုးခ်ဲ႕ပညာေပးေရးဗဟို႒ာန မွာ သူတို႔ေတြကို ျပန္ၿပီး ခန္႔အပ္သြားမယ္”ဟု စိုက္ပ်ိဳးေရး ေမြးျမဴေရးနွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး႒ာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သူ က ေျပာသည္။

ေရခ်ိဳငါးေမြးျမဴေရးနည္းပညာနွင့္ တိုးခ်ဲ႕ပညာေပးေရးဗဟို႒ာနတြင္ ငါးသားေဖာက္ရံု ၊ ငါးစမ္းသပ္ေမြးျမဴေရးကန္မ်ား ၊ ဓါတုဓာတ္ခြဲခန္း ၊ ငါးေရာဂါ ဓါတ္ခြဲခန္း တို႔ပါဝင္ၿပီး သုေတသနမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း ၊ ရလာဒ္မ်ား ျပန္လည္ မွ်ေဝျခင္းနွင့္ ငါးေမြးျမဴျခင္းဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း တို႔ကို လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုလက္ရွိတြင္လည္း သင္တန္းသား (၃၅) ဦးကို အဆင့္ျမင့္ေရခ်ိဳ ငါးေမြးျမဴေရးနည္းပညာသင္တန္း ပို႔ခ်ေပးလွ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ ဇန္နဝါရီ ၂၀၊ ၂၀၁၈

ကိုရီးယားအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ (KOICA) က အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ဒသမ ၄၁ သန္း အကုန္အက်ခံ တည္ေဆာက္ထားသည့္ ေရခ်ိဳငါးေမြးျမဴေရးနည္းပညာနွင့္ တိုးခ်ဲ႕ပညာေပးေရးဗဟိုဌာန ကို ဇန္နဝါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔ က ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ပါသည္ ။

စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ ၂၀၁၄ ခုနွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ကတည္းက နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာေရးထိုးခဲ့ၿပီး ကနဦး အေနျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုနွစ္မွ ၂၀၁၆ ခုနွစ္အထိ စီမံကိန္းကာလ သတ္မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလကုန္အထိ စီမံကိန္း သတ္တမ္းတိုးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေရခ်ိဳငါးလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတတ္ဖို႔အတြက္ ကိုရီးယားနိုင္ငံကို ေလ့လာေရးအဖြဲ႔ေတြ ေစလႊတ္ထားတာရွိတယ္။ ခု ေရခ်ိဳငါးေမြးျမဴေရး နည္းပညာနဲ႔ တိုးခ်ဲ႕ပညာေပးေရးဗဟို႒ာန မွာ သူတို႔ေတြကို ျပန္ၿပီး ခန္႔အပ္သြားမယ္”ဟု စိုက္ပ်ိဳးေရး ေမြးျမဴေရးနွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး႒ာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သူ က ေျပာသည္။

ေရခ်ိဳငါးေမြးျမဴေရးနည္းပညာနွင့္ တိုးခ်ဲ႕ပညာေပးေရးဗဟို႒ာနတြင္ ငါးသားေဖာက္ရံု ၊ ငါးစမ္းသပ္ေမြးျမဴေရးကန္မ်ား ၊ ဓါတုဓာတ္ခြဲခန္း ၊ ငါးေရာဂါ ဓါတ္ခြဲခန္း တို႔ပါဝင္ၿပီး သုေတသနမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း ၊ ရလာဒ္မ်ား ျပန္လည္ မွ်ေဝျခင္းနွင့္ ငါးေမြးျမဴျခင္းဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း တို႔ကို လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုလက္ရွိတြင္လည္း သင္တန္းသား (၃၅) ဦးကို အဆင့္ျမင့္ေရခ်ိဳ ငါးေမြးျမဴေရးနည္းပညာသင္တန္း ပို႔ခ်ေပးလွ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply