ေျခဥျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီမွ အဖြဲ႔ဝင္ တစ္ဦးအားေျပာင္းလဲတာဝန္ေပးအပ္

0
83

ဇုလိုင္ ၃၀
ယဥ္ေကႏြယ္

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုျပင္ဆင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ၄၅ ဦးပါဝင္သည့္ ျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွဖြဲ႔စည္းေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

၄၅ ဦးေကာ္မတီတြင္ ပါဝင္သည့္ ဒုတိယဗိုလ္မႉးႀကီး သန္႔ေဇာ္အစား ဒုတိယဗိုလ္မႉးႀကီးသန္းဦးလြင္အား ယေန႔က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ေျပာင္းလဲတာဝန္ေပးအပ္လိုက္ေၾကာင္း နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္ကေၾကညာခဲ့သည္။

ထို႔သို႔ေျပာင္းလဲတာဝန္ေပးအပ္သည့္အေပၚ ကန္႔ကြက္သူ မ႐ွိသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။

ယင္းျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာမ်ားကို ဇူလိုင္လ ၁၅ ရက္ေန႔ကက်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္တင္သြင္းခဲ့သည္။

အစီရင္ခံစာ တြင္ ျပင္ဆင္ခ်က္ ျဖည့္စြက္ခ်က္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားပါဝင္သည့္ အခ်က္ ေပါင္း ၃၇၆၅ ခ်က္ပါဝင္ၿပီး တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ လည္း သေဘာထားမွတ္ခ်က္ ၃ ခ်က္ပါ ထည့္သြင္းပါ႐ွိခဲ့သည္။

၎ အစီရင္ခံစာႏွင့္ပတ္သက္၍ ယေန႔အစည္းအေဝးတြင္ ကိုုယ္စားလွယ္၂၁ ဦး မွေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ဇုလိုင္ ၃၀
ယဥ္ေကႏြယ္

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုျပင္ဆင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ၄၅ ဦးပါဝင္သည့္ ျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွဖြဲ႔စည္းေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

၄၅ ဦးေကာ္မတီတြင္ ပါဝင္သည့္ ဒုတိယဗိုလ္မႉးႀကီး သန္႔ေဇာ္အစား ဒုတိယဗိုလ္မႉးႀကီးသန္းဦးလြင္အား ယေန႔က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ေျပာင္းလဲတာဝန္ေပးအပ္လိုက္ေၾကာင္း နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္ကေၾကညာခဲ့သည္။

ထို႔သို႔ေျပာင္းလဲတာဝန္ေပးအပ္သည့္အေပၚ ကန္႔ကြက္သူ မ႐ွိသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။

ယင္းျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာမ်ားကို ဇူလိုင္လ ၁၅ ရက္ေန႔ကက်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္တင္သြင္းခဲ့သည္။

အစီရင္ခံစာ တြင္ ျပင္ဆင္ခ်က္ ျဖည့္စြက္ခ်က္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားပါဝင္သည့္ အခ်က္ ေပါင္း ၃၇၆၅ ခ်က္ပါဝင္ၿပီး တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ လည္း သေဘာထားမွတ္ခ်က္ ၃ ခ်က္ပါ ထည့္သြင္းပါ႐ွိခဲ့သည္။

၎ အစီရင္ခံစာႏွင့္ပတ္သက္၍ ယေန႔အစည္းအေဝးတြင္ ကိုုယ္စားလွယ္၂၁ ဦး မွေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

Leave a Reply